Vyhláška č. 549/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov

Čiastka 213/2002
Platnosť od 26.09.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.10.2002 do31.12.2004
Zrušený 656/2004 Z. z.

549

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 18. septembra 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 9 ods. 21 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Rozvod elektriny pre oprávneného odberateľa

(1) Držiteľ licencie na rozvod elektriny je povinný zabezpečiť pre oprávneného odberateľa prenos elektriny podľa § 9 ods. 20 zákona, ak ho o to oprávnený odberateľ požiada najneskôr

a) 30 dní pred začatím dodávky podľa zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej na kalendárny rok,

b) 7 dní pred začatím dodávky podľa zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej na kalendárny mesiac,

c) 4 dni pred začatím dodávky podľa zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej na kalendárny týždeň.

(2) Držiteľ licencie na rozvod elektriny, ktorý prevádzkuje prenosovú alebo distribučnú časť elektrizačnej sústavy, zverejní každoročne do 31. októbra

a) ponuku voľnej kapacity prenosovej alebo distribučnej časti elektrizačnej sústavy na nasledujúci rok; prevádzkovateľ prenosovej časti sústavy a prevádzkovateľ distribučnej časti sústavy zverejní zoznam miest, kde hrozí nebezpečenstvo nedostatku kapacity, zvlášť odberných miest medzi susediacimi elektrizačnými sústavami a medzi prenosovou časťou sústavy a distribučnými časťami sústavy, v prípade medzištátnych vedení aj úroveň naplnenia ich kapacity rezerváciami výkonu,

b) podmienky pripojenia oprávneného odberateľa k prenosovej časti sústavy alebo distribučnej časti sústavy, najmä podmienky odberu činnej energie, odberu jalovej energie, podmienky merania a vplyvu odberateľa na kvalitu napätia,

c) podmienky pripojenia zdroja elektriny, obchodného merania, automatického systému dispečerského riadenia a podmienky tranzitu,

d) hodnotu účinníka, spôsob merania a výpočtu činnej a jalovej energie,

e) cenové podmienky prenosových, distribučných a systémových služieb dodávaných držiteľom licencie na rozvod elektriny, prevádzkujúcim prenosovú časť sústavy alebo distribučnú časť sústavy, na zabezpečenie spoľahlivosti a kvality dodávky elektrickej energie,

f) pravidlá organizovania obchodu s podpornými službami s ročným, mesačným alebo denným predstihom, pravidlá prihlasovania, kritériá, spôsob vyhodnotenia a výberu ponúk na dodávku podporných služieb, pravidlá merania, odovzdávania údajov a vyhodnocovania podporných služieb, zásady nasadzovania a využívania podporných služieb, riešenie sporov a cenové podmienky podporných služieb,

g) spôsob merania, zberu a odovzdávania dát o spotrebe.

§ 2

Rozvod plynu pre oprávneného odberateľa

(1) Držiteľ licencie na rozvod plynu, ktorý prevádzkuje distribučnú časť plynárenskej sústavy, zverejní každoročne do 31. októbra

a) podmienky pripojenia oprávneného odberateľa k distribučnej časti plynárenskej sústavy, najmä podmienky vplyvu odberateľa na tlak plynu,

b) technické podmienky prepravy plynu,

c) podmienky dispečerského poriadku.

(2) Držiteľ licencie na rozvod plynu, ktorý uzavrel dlhodobú zmluvu na nákup plynu podľa § 9 ods. 20 zákona, je povinný oprávnenému odberateľovi na jeho žiadosť do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti oznámiť, či má k dispozícii voľnú kapacitu na prepravu požadovaného množstva plynu a či preprava požadovaného množstva plynu nebude mať za následok, že množstvo plynu predané týmto držiteľom licencie na rozvod plynu by bolo v príslušnom roku nižšie ako dohodnuté minimálne množstvo plynu podľa dlhodobej zmluvy.

(3) Ak držiteľ licencie na rozvod plynu podľa odseku 2 nemôže prepraviť pre oprávneného odberateľa plyn z dôvodu nedostatku požadovanej prepravnej kapacity alebo z dôvodu, že preprava požadovaného množstva plynu by mala za následok, že množstvo plynu predané týmto držiteľom licencie na rozvod plynu by bolo v príslušnom roku nižšie ako dohodnuté minimálne množstvo plynu podľa dlhodobej zmluvy, v oznámení podľa odseku 2 uvedie, aké najvyššie množstvo plynu môže pre oprávneného odberateľa prepraviť.


§ 3

Prechodné ustanovenia

(1) Zmluvy o prenose elektriny a zmluvy o preprave plynu uzatvorené pred účinnosťou tejto vyhlášky nie sú touto vyhláškou dotknuté.

(2) Držiteľ licencie na rozvod elektriny zverejní údaje podľa § 1 ods. 2 na obdobie od 1. novembra 2002 do 31. decembra 2002 a na rok 2003 najneskôr do 31. októbra 2002.

(3) Držiteľ licencie na rozvod plynu zverejní údaje podľa § 2 ods. 1 na obdobie od 1. novembra 2002 do 31. decembra 2002 a na rok 2003 najneskôr do 31. októbra 2002.

§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Ľubomír Harach v. r.