497

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2002

o spôsobe výpočtu a preukazovania solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 10 písm. a) až e) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Spôsob výpočtu a preukazovania solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne

(1) Základom výpočtu a preukazovania solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne sú údaje uvedené v súvahe poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, vo výkaze ziskov a strát poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne zostavených k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia a v analytickej a operatívnej evidencii poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne.

(2) Výpočet a preukazovanie solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne sa vykonáva

a) osobitne pre životné a neživotné poistenie, ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie,

b) pre poistenie životné, ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva len životné poistenie,

c) pre poistenie neživotné, ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva len neživotné poistenie.

(3) Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú súčasne životné poistenie a neživotné poistenie, robia výpočet a preukazujú svoju solventnosť spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú len životné poistenie, robia výpočet a preukazujú svoju solventnosť spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú len neživotné poistenie, robia výpočet a preukazujú svoju solventnosť spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Vysvetlivky k prílohám č. 1 až 3 sú uvedené v prílohe č. 4.

(7) Na účely preukazovania solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne sa údaje uvádzajú v slovenských korunách, pričom údaje sa prepočítavajú kurzom eura, ktorý je vyhlasovaný Národnou bankou Slovenska, platným k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia.

§ 2

Spôsob výpočtu a preukazovania minimálnej miery solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne

(1) Na účely preukazovania minimálnej miery solventnosti poisťovne a minimálnej miery solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne sa za minimálnu mieru solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne považuje vyššia hodnota z vypočítanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne podľa odseku 2 alebo 3 alebo z hodnoty garančného fondu.1)

(2) V životnom poistení sa miera solventnosti vypočítava z objemu technických rezerv a z rizikového kapitálu spôsobom uvedeným v prílohách č. 1 a 2. Oddelene od ostatných životných poistení sa vypočítava miera solventnosti v životnom poistení spojenom s investičným fondom. Ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva aj poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ktoré je pripoistením k životnému poisteniu, miera solventnosti sa vypočítava z objemu hrubého predpísaného poistného tohto poistenia spôsobom uvedeným v prílohách č. 1 a 2.

(3) V neživotnom poistení je mierou solventnosti vyššia hodnota z hodnôt vypočítaných z objemu hrubého predpísaného poistného v neživotnom poistení a z nákladov na poistné plnenia spôsobom uvedeným v prílohách č. 1 a 3.

(4) Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú súčasne životné poistenie a neživotné poistenie, robia výpočet a preukazujú dodržiavanie minimálnej miery solventnosti spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(5) Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú len životné poistenie, robia výpočet a preukazujú dodržiavanie minimálnej miery solventnosti spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(6) Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú len neživotné poistenie, robia výpočet a preukazujú dodržiavanie minimálnej miery solventnosti spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(7) Vysvetlivky k prílohám č. 1 až 3 sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 3

Vlastné zdroje poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne

(1) Vlastnými zdrojmi poisťovne sú majetkové hodnoty uvedené v odseku 2, znížené o záväzky a položky uvedené v odseku 3, najviac vo výške hodnoty voľných, ničím nezaťažených aktív poisťovne.

(2) Majetkovými hodnotami sú:

a) splatené základné imanie,

b) polovica nesplateného základného imania, ak bolo splatených aspoň 30 % základného imania,

c) rezervný fond,2)

d) kapitálové fondy, ktorými sú emisné ážio, ostatné kapitálové fondy a oceňovacie rozdiely z podielových cenných papierov a vkladov,

e) nerozdelený zisk minulých rokov.

(3) Záväzkami a položkami znižujúcimi vlastné zdroje sú:

a) nehmotný majetok,

b) neuhradená strata minulých rokov,

c) strata bežného účtovného obdobia.

(4) Vlastnými zdrojmi pobočky zahraničnej poisťovne sú majetkové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. c) až e), znížené o záväzky a položky uvedené v odseku 3, najviac vo výške hodnoty voľných, ničím nezaťažených aktív pobočky zahraničnej poisťovne vrátane finančných prostriedkov vo výške jednej štvrtiny garančného fondu1) uložených na samostatnom účte v banke.3)


§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


František Hajnovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 497/2002 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 497/2002 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 497/2002 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 497/2002 Z. z.

VYSVETLIVKY K PRÍLOHÁM Č. 1 AŽ 3

A. Poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú súčasne životné a neživotné poistenie

Položka I F (1) Minimálna výška základného imania pre životné poistenie

V položke I F (1) sa uvádza požadovaná najmenšia výška základného imania pre životné poistenie podľa § 4 ods. 12 písm. a) zákona. Pri pobočke zahraničnej poisťovne sa v tejto položke uvádza 1/4 garančného fondu pre životné poistenie podľa § 31 ods. 3 zákona.

Položka I F (2) Minimálna výška základného imania pre neživotné poistenie

V položke I F (2) sa uvádza požadovaná najmenšia výška základného imania pre neživotné poistenie podľa § 4 ods. 12 písm. b) a ods. 13 zákona. Pri pobočke zahraničnej poisťovne sa v tejto položke uvádza 1/4 garančného fondu pre neživotné poistenie podľa § 31 ods. 3 zákona.

B. Vysvetlivky k výpočtu solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú životné poistenie

1. Vypĺňanie tlačiva „Výpočet solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú životné poistenie“, sa vzťahuje na poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú výlučne životné poistenie.

2. K časti I Vlastné zdroje

2.1. Položka I A (1) Splatené základné imanie

Položka I A (1) sa vypočíta tak, že od súvahovej položky pasív „Základné imanie“ (súvaha riadok 80, stĺpec 4) sa odpočíta súvahová položka aktív „Pohľadávky z upísaného základného imania“ (súvaha riadok 55, stĺpec 4). Pri pobočke zahraničnej poisťovne sa uvádzajú finančné prostriedky vo výške 1/4 garančného fondu podľa § 31 zákona uložené na samostatnom účte v banke.

2.2. Položka I A (2) Polovica nesplateného základného imania

V položke I A (2) sa uvádza polovica súvahovej položky aktív „Pohľadávky z upísaného základného imania“ (súvaha riadok 55, stĺpec 4).

2.3. Položka I A (3) Fondy nepodliehajúce záväzkom

V položke I A (3) a) „Rezervný fond“ sa uvádza súvahová položka pasív „Rezervný fond“ (súvaha riadok 84, stĺpec 4).

Suma uvádzaná pod I A (3) b) „Voľné fondy“ zodpovedá časti súvahovej položky pasív „Ostatné fondy“ (súvaha riadok 85, stĺpec 4 okrem sociálneho fondu a ostatných záväzkových fondov) a jej výpočet sa uvádza v prílohe k tlačivu.

2.4. Položka I A (4) Nerozdelený zisk minulých rokov

V položke I A (4) sa uvádza súvahová položka pasív „Nerozdelený zisk minulých rokov“ (súvaha riadok 115, stĺpec 4).

2.5. Položka I A (5) Iné vlastné fondy

Pod položkou I A (5) „Iné vlastné fondy“ sa rozumejú časti súvahových položiek „Ostatné kapitálové fondy“ (súvaha riadok 82, stĺpec 4) a „Oceňovacie rozdiely z podielových CP a vkladov“ (súvaha riadok 83, stĺpec 4). Patrí sem aj emisné ážio - súvahová položka „Emisné ážio“ (súvaha riadok 81, stĺpec 4).

2.6. Položka I A (6) Položky uvedené v súvahe

Položka I A (6) „Položky uvedené v súvahe“ zahŕňa súvahovú položku „Nehmotný majetok“ (súvaha riadok 11, stĺpec 4), položku „Neuhradená strata minulých rokov“ (súvaha riadok 114, stĺpec 4) a položku „Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia“, ak je záporná, t. j., ak hospodárskym výsledkom je strata (súvaha riadok 116, stĺpec 4 - v tlačive sa hodnota uvádza bez záporného znamienka).

2.7. Položka I B (7) Rezerva na podiel na zisku (prebytku poistného) pre životné poistenie

Položka I B (7) „Rezerva na podiel na zisku (prebytku poistného) pre životné poistenie“ je určená na rezervy, ak nepripadá na už určené podiely na prebytku, a možno ju použiť na krytie strát.

2.8. Položka I C (8) Časť budúcich prebytkov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne týkajúca sa životného poistenia

V položke sa uvádza hodnota budúcich prebytkov, ak minimálna miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne nebude krytá jej vlastnými prostriedkami A a B.

2.9. Položka I C (9) Rozdiel medzi čistou a zillmerizovanou rezervou na životné poistenie

Položka zahŕňa hodnotu obstarávacích nákladov, ktoré boli započítané do poistného, ale v rezerve na životné poistenie neboli zohľadnené alebo len čiastočne zohľadnené zillmerizáciou.

2.10. Položka I D (10) a (11) Rozdiel z podhodnotenia aktív alebo Rozdiel z nadhodnotenia pasív

V položke „Rozdiel z podhodnotenia aktív“ sa uvádza rozdiel okamžitej trhovej hodnoty aktív a účtovnej hodnoty týchto aktív. V položke „Rozdiel z nadhodnotenia pasív“ sa uvádza rozdiel okamžitej trhovej hodnoty pasív a účtovnej hodnoty týchto pasív.

Pri položkách uvedených v bode D ide o také prostriedky, ktoré možno zahrnúť do vlastných zdrojov len vtedy, ak vlastné zdroje poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne nestačia na krytie minimálnej miery solventnosti.

3. K časti II Minimálna miera solventnosti

3.1. Časť II Odsek I Životné poistenie - prvý výsledok

Matematické rezervy sa uvádzajú v brutto výškach, t. j. vrátane podielu zaisťovateľa. Ide o technickú rezervu na životné poistenie bez podielov na zisku (prebytku poistného) a o technickú rezervu na poistné budúcich období zníženú o náklady.

Výpočet hodnôt uvádzaných v položkách (a) a (b) sa uvádza v prílohe k tlačivu.

Koeficient zaistenia sa vypočítava ako podiel matematických rezerv znížených o podiel zaisťovateľa a celkovej výšky matematických rezerv. Koeficient v (b) sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Hodnota prvého výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový prehľad“ v riadku 55.

3.2. Časť II Odsek I Životné poistenie - druhý výsledok

Hrubý rizikový kapitál sa určuje ako rozdiel dohodnutej poistnej hodnoty splatnej pri vzniku poistnej udalosti v deň výpočtu minimálnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vrátane prítomnej hodnoty odložených plnení, pri tej istej úrokovej miere, aká bola použitá pri kalkulácii poistného, a hodnoty existujúcej technickej rezervy na životné poistenie bez podielov na zisku (prebytku poistného), zvýšenej o hodnotu technickej rezervy na poistné budúcich období zníženú o náklady bez odpočítania podielov do zaistenia. Hrubý rizikový kapitál všetkých poistných zmlúv závisí od doby splatnosti poistení pre všetky skupiny zahrnuté pod (a1), (a2) a (a3) a uvádza sa len vtedy, ak je jeho hodnota kladná. V prípade, že je záporná, uvádza sa nula.

Súčet hodnôt uvedených v bodoch (a1), (a2) a (a3) sa dosadzuje do menovateľa koeficientu zaistenia v (b). V čitateli sa uvádza rizikový kapitál celej poisťovacej činnosti bez zaistenia.

Tieto hodnoty nie sú uvedené v súvahe. Ich výpočet sa uvádza v prílohe k tlačivu. Koeficient v (b) sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Hodnota druhého výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový prehľad“ v riadku 56.

3.3. Odsek II Pripoistenie

Za doplnkové riziká k životnému poisteniu sa považujú poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ak sú pripoistením k životnému poisteniu podľa Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonu.

Základom výpočtu je predpísané hrubé poistné pripadajúce na pripoistenia v poslednom účtovnom roku (mínus storná) bez odpočítania podielov do zaistenia (brutto), ako aj vedľajšie plnenia poistníka vznikajúce pri týchto pripoisteniach. Celková hodnota sa nedá odvodiť iba z ročnej závierky, pretože táto neobsahuje primerané členenie na kapitálové poistenie a dôchodkové poistenie ani poistenie spojené s investičným fondom na jednej strane a pripoistenia na druhej strane. Výpočet položky sa uvádza v prílohe k tlačivu. Pri výpočte sa vychádza zo zaúčtovaného predpísaného hrubého poistného vykazovaného vo výkaze ziskov a strát (výkaz ziskov a strát, riadok 34 a z AE k účtu 621).

Hodnota uvádzaná v riadku 37 sa rozdeľuje na dve časti. Prvá časť, ktorá predstavuje ekvivalent 10 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,18 a uvádza sa v riadku 38, zvyšná časť sa vynásobí 0,16 a uvádza sa v riadku 39 a potom sa uvedené riadky spočítajú a uvedú v riadku 40.

Ďalším základom výpočtu minimálnej miery solventnosti poisťovne je podiel nákladov na poistné plnenia v pripoisteniach bez zaistenia a celkových nákladov na poistné plnenia v pripoisteniach, ktorý vyplýva z posledného účtovného roku. Údaje, ktoré nie sú uvedené v ročnej závierke, uvádzajú sa len v prílohe k tlačivu. Koeficient v (b) sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový prehľad“ v riadku 57.

3.4. Časť II Odsek III Poistenie spojené s investičným fondom - prvý výsledok

Minimálna miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vypočítava podľa matematických rezerv patriacich k tomuto poisteniu vrátane podielu zaisťovateľa. Tieto hodnoty rezerv sa dosadzujú do menovateľa (celkové technické rezervy), do čitateľa sa dosadzuje výška matematických rezerv po odpočítaní podielu zaisťovateľa. Výpočet tejto hodnoty sa uvádza v prílohe k tlačivu. Dosadenie do položky (a1) sa neuvádza, ak poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú životné poistenie, nepreberajú riziko investovania, ale riziko znášajú poistení. V takom prípade sa nevykonáva rozdelenie východiskovej hodnoty podľa zmlúv. Pri ostatných zmluvách je kritériom doba splatnosti viac alebo menej ako päť rokov. Suma, ktorá pripadá na prvú skupinu zmlúv, sa dosadzuje do položky (a2).

Koeficient v (b) sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Hodnota prvého výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový prehľad“ v riadku 58.

3.5. Časť II Odsek III Poistenie spojené s investičným fondom - druhý výsledok

Ak poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní vykonávajú životné poistenie, preberajú pri poisteniach spojených s investičným fondom aj riziko úmrtnosti, takže pre minimálnu mieru solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne je rozhodujúci aj rizikový kapitál celej poisťovacej činnosti bez zaistenia. Pojmy a metóda výpočtu rizikového kapitálu sú rovnaké ako v bode 3.2.

Hrubý rizikový kapitál pre poistenie spojené s investičným fondom sa dosadzuje do (a) a do menovateľa koeficientu (b), rizikový kapitál bez zaistenia do čitateľa tohto koeficientu.

Výpočet týchto súm sa nezisťuje zo súvahy, ale sa uvádza v prílohe k tlačivu.

Koeficient v (b) sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Hodnota druhého výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový prehľad“ v riadku 59.

C. Vysvetlivky k výpočtu solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú neživotné poistenie

1. Vyplnenie tlačiva „Výpočet solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú neživotné poistenie“ sa vzťahuje na poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú výlučne neživotné poistenie.

2. K časti I Vlastné zdroje

2.1. Položka I A (1) Splatené základné imanie

Položka I A (1) sa vypočíta tak, že od súvahovej položky pasív „Základné imanie“ (súvaha riadok 80, stĺpec 4) sa odpočíta súvahová položka aktív „Pohľadávky z upísaného základného imania“ (súvaha riadok 55, stĺpec 4).

2.2. Položka I A (2) Polovica nesplateného základného imania

V položke I A (2) sa uvádza polovica súvahovej položky aktív „Pohľadávky z upísaného základného imania“ (súvaha riadok 55, stĺpec 4).

2.3. Položka I A (3) Fondy nepodliehajúce záväzkom

V položke I A (3) a) „Rezervný fond“ sa uvádza súvahová položka pasív „Rezervný fond“ (súvaha riadok 84, stĺpec 4).

Suma uvádzaná pod I A (3) b) „Voľné fondy“ zodpovedá časti súvahovej položky pasív „Ostatné fondy“ (súvaha riadok 85, stĺpec 4 okrem sociálneho fondu a ostatných záväzkových fondov) a jej zloženie sa uvádza v prílohe k tlačivu.

2.4. Položka I A (4) Nerozdelený zisk minulých rokov

V položke I A (4) sa uvádza súvahová položka pasív „Nerozdelený zisk minulých rokov“ (súvaha riadok 115, stĺpec 4).

2.5. Položka I A (5) Iné vlastné fondy

Pod položkou I A (5) „Iné vlastné fondy“ sa rozumejú časti súvahových položiek „Ostatné kapitálové fondy“ (súvaha riadok 82, stĺpec 4) a „Oceňovacie rozdiely z podielových CP a vkladov“ (súvaha riadok 83, stĺpec 4). Patrí sem aj emisné ážio - súvahová položka „Emisné ážio“ (súvaha riadok 81, stĺpec 4).

2.6. Položka I A (6) Položky uvedené v súvahe

Položka I A (6) „Položky uvedené v súvahe“ zahŕňa súvahovú položku „Nehmotný majetok“ (súvaha riadok 11, stĺpec 4), položku „Neuhradená strata minulých rokov“ (súvaha riadok 114, stĺpec 4) a položku „Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia“, ak je záporná, t. j., ak hospodárskym výsledkom je strata (súvaha riadok 116, stĺpec 4 - v tlačive sa hodnota uvádza bez záporného znamienka).

2.7. Položka I B (7) a (8) Rozdiel z podhodnotenia aktív alebo Rozdiel z nadhodnotenia pasív

V položke „Rozdiel z podhodnotenia aktív“ sa uvádza rozdiel okamžitej trhovej hodnoty aktív a účtovnej hodnoty týchto aktív.

V položke „Rozdiel z nadhodnotenia pasív“ sa uvádza rozdiel okamžitej trhovej hodnoty pasív a účtovnej hodnoty týchto pasív.

Pri položkách uvedených v bode B ide o také prostriedky, ktoré možno zahrnúť do vlastných zdrojov len vtedy, ak vlastné zdroje poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne nestačia na krytie jej minimálnej miery solventnosti.

3. K časti II Minimálna miera solventnosti

3.1. Prvý výsledok (index poistného)

Do položky (a) patrí hodnota predpísaného hrubého poistného (výkaz ziskov a strát, riadok 12, stĺpec 1 - AE k účtu 601).

Hodnota uvádzaná v riadku 16 sa rozdeľuje na dve časti. Prvá časť, ktorá predstavuje ekvivalent 10 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,18 a uvádza sa v riadku 17, zvyšná časť sa vynásobí 0,16 a uvádza sa v riadku 18 a potom sa uvedené riadky spočítajú a uvedú v riadku 19.

Ďalším základom výpočtu minimálnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne je podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na poistné plnenia, ktorý vyplýva z posledného účtovného roku. Táto hodnota sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta v položke (b) a jej výpočet sa uvádza v prílohe k tlačivu.

Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový prehľad“ v riadku 34.

3.2. Druhý výsledok (škodový index)

Obdobie na výpočet škodového indexu pre tie poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, v ktorých aspoň 75 % z celkovej činnosti tvoria špeciálne poľnohospodárske poistenia, je sedem rokov. Základom je hodnota predpísaného hrubého poistného. Pre ostatné poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa škodový index vypočítava za tri roky. V poisťovni a pobočke zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú činnosť menej ako tri roky, sa škodový index vypočítava za obdobie ich podnikania.

Hrubé poistné plnenia sa vypočítavajú ako súčet nákladov na poistné plnenia v neživotnom poistení vrátane podielu zaisťovateľa za posledné tri roky, prípadne za posledných sedem rokov. V položke (a) (2) „Hrubé rezervy na poistné plnenia vytvorené na konci príslušného obdobia“ sa uvádza stav technickej rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení vrátane podielu zaisťovateľa k 31. decembru posledného uzavretého účtovného obdobia. V položke (a) (3) „Hrubé rezervy na poistné plnenia vytvorené na začiatku príslušného obdobia“ sa uvádza stav technickej rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení vrátane podielu zaisťovateľa k 1. januáru trojročného, prípadne sedemročného obdobia. Hodnota uvádzaná v riadku 27 sa rozdeľuje na dve časti. Prvá časť, ktorá predstavuje ekvivalent 7 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,26 a uvádza sa v riadku 28, zvyšná časť sa vynásobí 0,23 a uvádza sa v riadku 29 a potom sa uvedené riadky spočítajú a uvedú v riadku 30.

Nezávisle od dĺžky obdobia, pre ktoré sa vypočítava škodový index, sa určuje podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia (výkaz ziskov a strát riadok 20, stĺpec 2) a celkových nákladov na poistné plnenia (výkaz ziskov a strát riadok 19, stĺpec 1), a to vždy len na základe výsledku posledného účtovného obdobia. Jeho hodnota sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v časti III „Celkový prehľad“ v riadku 35.

Poznámky pod čiarou

1) § 31 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 67 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.