Čiastka č. 192/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 27.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
496/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z. 01.09.2002
497/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu a preukazovania solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne 01.09.2002
498/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch 01.09.2002