Vyhláška č. 144/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odbornej skúške poisťovacieho makléra, poisťovacieho agenta a aktuára a o poplatku za jej vykonanie

Čiastka 61/2002
Platnosť od 27.03.2002 do14.10.2005
Účinnosť od 01.04.2002 do14.10.2005
Zrušený 448/2005 Z. z.

144

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. marca 2002

o odbornej skúške poisťovacieho makléra, poisťovacieho agenta a aktuára a o poplatku za jej vykonanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 17 a § 37 ods. 14 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Obsah odbornej skúšky poisťovacieho makléra a poisťovacieho agenta, ktorý vykonáva sprostredkovanie poistenia pre viac ako jednu poisťovňu

Obsahom odbornej skúšky poisťovacieho makléra a poisťovacieho agenta, ktorý vykonáva sprostredkovanie poistenia pre viac ako jednu poisťovňu, je preverenie znalostí žiadateľa

a) zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich

1. oblasť poisťovníctva,

2. občianskoprávne vzťahy v oblasti poistenia,

3. zdaňovanie v oblasti poisťovníctva,

b) z teórie poistenia,

c) zo základov finančnej matematiky,

d) o slovenskom finančnom trhu a najvýznamnejších zahraničných finančných trhoch.

§ 2

Obsah odbornej skúšky aktuára

Obsahom odbornej skúšky aktuára je preverenie znalostí žiadateľa

a) zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich

1. spôsob a skladbu finančného umiestnenia technických rezerv,

2. výpočet solventnosti poisťovne,

3. zdaňovanie v oblasti poisťovníctva,

4. účtovníctvo poisťovne,

b) z poistnomatematických a štatistických metód používaných pri

1. výpočte sadzieb poistného v životnom poistení a neživotnom poistení,

2. určovaní výšky technických rezerv poisťovne a rozdelenia výnosov z finančného umiestnenia technických rezerv v životnom poistení medzi poisťovňou a poistníkom,

3. určovaní umiestnenia poistnomatematických rezerv v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z poistných zmlúv,

4. zaisťovacej činnosti,

5. posudzovaní poistného rizika,

c) z finančnej matematiky,

d) o slovenskom finančnom trhu a najvýznamnejších zahraničných finančných trhoch.

Spoločné ustanovenia

§ 3

Odborná skúška poisťovacieho makléra a poisťovacieho agenta, ktorý vykonáva sprostredkovanie poistenia pre viac ako jednu poisťovňu, a odborná skúška aktuára majú písomnú časť a ústnu časť.

§ 4

(1) Odborné skúšky podľa § 3 sa konajú najmenej raz v kalendárnom roku. Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad") vyhlasuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou termín, miesto konania odborných skúšok podľa § 3 a adresu, na ktorú sa podávajú prihlášky, a to najmenej 60 dní pred konaním odborných skúšok podľa § 3 .

(2) Odborné skúšky podľa § 3 zabezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba.

(3) Písomná prihláška na odborné skúšky podľa § 3 obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, dátum jeho narodenia a označenie odbornej skúšky podľa § 3 , na ktorú sa prihlasuje. Prihláška sa podáva najneskôr 30 dní pred termínom konania odbornej skúšky. Prílohou prihlášky je doklad o zaplatení poplatku za vykonanie odbornej skúšky.

§ 5

(1) Úrad alebo ním poverená právnická osoba pozve žiadateľa na odbornú skúšku najneskôr 15 dní pred termínom konania odbornej skúšky, ak podal písomnú prihlášku a zaplatil poplatok za vykonanie odbornej skúšky.

(2) Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je 5000 Sk.

§ 6

Odborná skúška je neverejná a koná sa pred skúšobnou komisiou, ktorá má päť členov. Predsedu, podpredsedu a ďalších troch členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ úradu.

§ 7

(1) O priebehu a výsledkoch odbornej skúšky vyhotoví skúšobná komisia do desiatich dní po jej vykonaní zápisnicu o vykonaní odbornej skúšky, ktorú odovzdá úradu spolu s dokladmi z odbornej skúšky.

(2) Výsledok odbornej skúšky skúšobná komisia písomne oznámi žiadateľovi do 15 dní po jej vykonaní. Na požiadanie umožní úrad žiadateľovi nahliadnuť do jeho výsledkov z odbornej skúšky s výnimkou zápisnice o hlasovaní skúšobnej komisie.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


František Hajnovič v. r.