Vyhláška č. 144/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odbornej skúške poisťovacieho makléra, poisťovacieho agenta a aktuára a o poplatku za jej vykonanie

Čiastka 61/2002
Platnosť od 27.03.2002 do14.10.2005
Účinnosť od 01.04.2002 do14.10.2005
Zrušený 448/2005 Z. z.