Vyhláška č. 448/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odbornej skúške aktuára

(v znení č. 461/2006 Z. z.)

Čiastka 182/2005
Platnosť od 07.10.2005 do31.03.2008
Účinnosť od 19.07.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

448

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. septembra 2005

o odbornej skúške aktuára

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 14 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Obsahom odbornej skúšky aktuára je overenie vedomostí fyzickej osoby, ktorá chce vykonávať činnosť aktuára (ďalej len „žiadateľ“),

a) zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich

1. spôsob a skladbu umiestnenia technických rezerv poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne,

2. výpočet solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne,

3. zdaňovanie v oblasti poisťovníctva,

4. účtovníctvo poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne,

b) z poistnomatematických metód a štatistických metód používaných pri

1. výpočte sadzieb poistného v životnom poistení a neživotnom poistení,

2. určovaní výšky technických rezerv poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne a rozdelení výnosov z investovania finančných prostriedkov v mene poistených v životnom poistení medzi poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne a poistníkom, poisteným alebo inou oprávnenou osobou,

3. určovaní umiestnenia poistnomatematických rezerv v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z poistných zmlúv,

4. zaisťovacej činnosti,

5. posudzovaní poistného rizika,

c) z finančnej matematiky,

d) o slovenskom finančnom trhu a jednotnom finančnom trhu Európskej únie.

§ 2

(1) Odborná skúška aktuára sa koná najmenej raz v kalendárnom roku.

(2) Termín konania odbornej skúšky aktuára, miesto jej konania a skúšobný poriadok sa zverejnia na internetovej stránke Národnej banky Slovenska najneskôr 60 dní pred konaním odbornej skúšky aktuára.

(3) Prihláška na odbornú skúšku aktuára obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia žiadateľa a adresu jeho trvalého pobytu. Prílohou k prihláške na odbornú skúšku aktuára je doklad o zaplatení poplatku za jej vykonanie. Prihláška na odbornú skúšku aktuára sa podáva najneskôr 30 dní pred konaním odbornej skúšky aktuára.

(4) Písomná pozvánka na odbornú skúšku aktuára sa zasiela žiadateľovi najneskôr 15 dní pred jej konaním, ak žiadateľ podal prihlášku na odbornú skúšku aktuára v súlade s odsekom 3 a zaplatil poplatok za vykonanie odbornej skúšky aktuára.

(5) Odborná skúška aktuára je neverejná a koná sa pred skúšobnou komisiou, ktorá má päť členov. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva viceguvernér Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí útvar dohľadu nad finančným trhom.

(6) Odborná skúška aktuára má písomnú časť a ústnu časť.

(7) Na ústnej časti odbornej skúšky aktuára sa môže žiadateľ zúčastniť, ak vyhovel v písomnej časti odbornej skúšky aktuára.

(8) Výsledok odbornej skúšky aktuára sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(9) O priebehu a výsledkoch odbornej skúšky aktuára sa do desiatich dní po jej vykonaní vyhotoví zápisnica skúšobnej komisie o vykonaní odbornej skúšky aktuára, ktorá sa odovzdá Národnej banke Slovenska spolu s dokladmi z odbornej skúšky aktuára.

(10) Výsledok odbornej skúšky aktuára sa oznámi žiadateľovi do 15 dní odo dňa jej vykonania.

(11) Na požiadanie sa v Národnej banke Slovenska umožní žiadateľovi nahliadnuť do jeho výsledkov z odbornej skúšky aktuára s výnimkou zápisnice o hlasovaní skúšobnej komisie.

§ 3

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky aktuára je 3 000 Sk.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 144/2002 Z. z. o odbornej skúške poisťovacieho makléra, poisťovacieho agenta a aktuára a o poplatku za jej vykonanie.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.


Ivan Mikloš v. r.