Oznámenie č. 7/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Čiastka 3/2001
Platnosť od 11.01.2001 do31.12.2002
Zrušený 695/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2001.

7

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 22. decembra 2000 č. 1/2001, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 99/2000 Z. z.).

Týmto opatrením sa ustanovujú nové obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície bánk, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ktoré banky a pobočky zahraničných bánk dodržiavajú podľa § 14 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.