Opatrenie č. 235/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a náhrada nákladov na výživu pozostalých, ak zamestnanec následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel

Čiastka 96/2001
Platnosť od 27.06.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 27.06.2001 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH