Opatrenie č. 235/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a náhrada nákladov na výživu pozostalých, ak zamestnanec následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel

Čiastka 96/2001
Platnosť od 27.06.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 27.06.2001 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

235

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 14. júna 2001,

ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a náhrada nákladov na výživu pozostalých, ak zamestnanec následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a podľa § 199 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 297/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Priemerný zárobok rozhodujúci na výpočet náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ktorá patrí zamestnancovi podľa osobitných predpisov,1) podľa § 1 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/l993 Z. z. sa zvyšuje o 6,5 % za rok 2000.

§ 2

Priemerný zárobok rozhodujúci na výpočet náhrady nákladov na výživu pozostalých, ak zamestnanec následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel, ktorá patrí pozostalým podľa osobitných predpisov,2) podľa § 199 ods. 3 Zákonníka práce sa zvyšuje o 6,5 % za rok 2000.

§ 3

Takto upravená náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a náhrada nákladov na výživu pozostalých, ak zamestnanec následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel, patrí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.


Peter Magvaši v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 193 a 195 Zákonníka práce. § 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení. § 6 zákona č. 58/1956 Zb. o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. § 7 a 31 zákona č. 150/1961 Zb. o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania. § 8 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.

2) § 197 a 199 Zákonníka práce.§ 112 zákona č. 99/1948 Zb.§ 10 a 31 zákona č. 150/1961 Zb.§ 11 a 13 zákona č. 30/1965 Zb.