Oznámenie č. 141/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Čiastka 59/2001
Platnosť od 19.04.2001
Redakčná poznámka

Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 14. decembra 2000 na základe článku 16.

141

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 1960 bol v Paríži podpísaný Dohovor o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prístupom k dohovoru svojím uznesením č. 1108 z 26. októbra 2000 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 9. novembra 2000. Listina o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru bola uložená u francúzskej vlády 14. decembra 2000.

Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 14. decembra 2000 na základe článku 16.

DOHOVOR

o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Paríž 14. decembra 1960

Vlády Rakúskej republiky, Belgického kráľovstva, Kanady, Dánskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Gréckeho kráľovstva, Islandskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Nórskeho kráľovstva, Portugalskej republiky, Španielska, Švédskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Tureckej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických

s vedomím, že hospodárska sila a prosperita sú podstatné na dosiahnutie cieľov Organizácie Spojených národov, zachovanie slobody jednotlivca a zvýšenie všeobecného blahobytu,

s presvedčením, že najúčinnejšie dokážu presadzovať tieto ciele posilňovaním tradície spolupráce, ktorá sa medzi nimi vyvinula,

s poznaním, že hospodárska obnova a pokrok Európy, ku ktorým prispela vo veľkej miere ich účasť v Organizácii pre európsku hospodársku spoluprácu, otvorili nové perspektívy na posilnenie tejto tradície a na jej aplikovanie na nové úlohy a širšie ciele,

s presvedčením, že širšia spolupráca predstavuje zásadný príspevok k mierovým a harmonickým vzťahovom medzi národmi sveta,

s vedomím rastúcej vzájomnej závislosti svojich ekonomík,

s rozhodnutím účinnejšie využívať svoje schopnosti a potenciál prostredníctvom konzultácií a spolupráce na podporu najvyššieho udržateľného rastu svojich ekonomík a zlepšenie hospodárskeho a sociálneho blahobytu svojho ľudu,

s vierou, že hospodársky vyspelejšie štáty majú spolupracovať, ako najlepšie vedia, pri pomoci krajinám nachádzajúcim sa v procese hospodárskeho rozvoja,

s vedomím, že ďalší rozmach svetového obchodu je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý podporuje hospodársky rozvoj štátov a zlepšenie medzinárodných vzťahov, a

s odhodlaním sledovať tieto ciele spôsobom, ktorý je v súlade s ich záväzkami v iných medzinárodných organizáciách alebo inštitúciách, kde sú účastníkmi, alebo ktoré vyplývajú z dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami,

sa preto dohodli na týchto ustanoveniach o premene Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu na Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj:

Článok 1

Cieľmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej ako „organizácia“) je podpora politík zameraných na

a) dosiahnutie najvyššieho udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti a rastúcej životnej úrovne v členských krajinách pri zachovaní finančnej stability, čím sa prispeje k rozvoju svetovej ekonomiky,

b) podporenie zdravého hospodárskeho rozmachu v členských, ako aj nečlenských krajinách v procese hospodárskeho rozvoja a

c) podporenie rozmachu svetového obchodu na viacstrannom, nediskriminačnom základe v súlade s medzinárodnými záväzkami.

Článok 2

Členovia súhlasia, že pri sledovaní týchto cieľov budú jednotlivo a spoločne

a) podporovať efektívne využívanie svojich ekonomických zdrojov,

b) podporovať v oblasti vedy a techniky rozvoj vlastných zdrojov, stimulovať výskum a podporovať odbornú prípravu,

c) realizovať politiky, ktorých cieľom je dosiahnutie hospodárskeho rastu a vnútornej a vonkajšej finančnej stability, a vyhýbať sa vývoju, ktorý by mohol ohroziť ich ekonomiky alebo ekonomiky iných krajín,

d) usilovať sa o zmenšenie alebo odstránenie prekážok vo výmene tovarov a služieb a bežných platieb a zachovávať a rozširovať liberalizáciu pohybu kapitálu a

e) prispievať k hospodárskemu rozvoju členských, ako aj nečlenských krajín v procese hospodárskeho rozvoja primeranými prostriedkami, a najmä prílevom kapitálu do týchto krajín, majúc na zreteli význam poskytovania technickej pomoci a zabezpečenia rozširujúcich sa exportných trhov pre tieto ekonomiky.

Článok 3

S ohľadom na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 a splnenie záväzkov uvedených v článku 2 členovia súhlasia, že

a) sa budú navzájom informovať a že budú organizácii poskytovať informácie potrebné na dosiahnutie jej úloh,

b) budú stále navzájom konzultovať, vypracúvať štúdie a zúčastňovať sa na odsúhlasených projektoch a

c) budú úzko spolupracovať a tam, kde to bude primerané, realizovať koordinované akcie.

Článok 4

Zmluvné strany tohto dohovoru sú členmi organizácie.

Článok 5

Organizácia môže na dosiahnutie svojich cieľov

a) prijímať rozhodnutia, ktoré budú pre všetkých členov záväzné, ak nie je ustanovené inak,

b) dávať členom odporúčania a

c) uzatvárať s členmi, nečlenskými štátmi a medzinárodnými organizáciami dohody.

Článok 6

1. Ak organizácia jednohlasne nerozhodne v osobitných prípadoch inak, rozhodnutia sa prijímajú a odporúčania sa dávajú na základe vzájomnej dohody všetkých členov.

2. Každý člen má jeden hlas. Ak sa člen zdrží hlasovania o rozhodnutí alebo odporúčaní, takéto zdržanie sa hlasovania nespôsobí neplatnosť rozhodnutia ani odporúčania, ktoré sa vzťahuje na všetkých ostatných členov okrem člena, ktorý sa zdržal hlasovania.

3. Pre člena nie je záväzné žiadne rozhodnutie dovtedy, kým nesplní požiadavky vlastných ústavnoprávnych postupov. Ostatné členské štáty môžu súhlasiť s tým, že takéto rozhodnutie sa bude dočasne na ne vzťahovať.

Článok 7

Orgánom, z ktorého vychádzajú akty organizácie, je rada zložená zo všetkých členov. Rada sa môže schádzať na zasadnutiach ministrov alebo stálych zástupcov.

Článok 8

Rada každý rok dezignuje predsedu, ktorý predsedá jej ministerským zasadnutiam, a dvoch podpredsedov. Predseda môže byť vymenovaný do funkcie na jedno nasledujúce obdobie.

Článok 9

Rada môže vytvoriť výkonný výbor a také pomocné orgány, aké sú potrebné na dosiahnutie cieľov organizácie.

Článok 10

1. Rada vymenuje na päťročné funkčné obdobie generálneho tajomníka, ktorý sa zodpovedá rade. Pomáha mu jeden alebo viacerí námestníci generálneho tajomníka alebo zástupcovia generálneho tajomníka, ktorých vymenuje rada na základe odporúčania generálneho tajomníka.

2. Generálny tajomník predsedá schôdzi rady počas zasadnutí stálych zástupcov. Pomáha rade všetkými primeranými spôsobmi a môže rade alebo iným orgánom organizácie predkladať návrhy.

Článok 11

1. Generálny tajomník vymenuje takých zamestnancov, akých môže organizácia potrebovať, v súlade s plánmi organizácie schválenými radou. Predpisy týkajúce sa zamestnancov podliehajú schváleniu rady.

2. Vzhľadom na medzinárodný charakter organizácie nesmie generálny tajomník, námestníci ani zástupcovia generálneho tajomníka a zamestnanci vyhľadávať ani prijímať pokyny od žiadneho člena ani žiadnej vlády, ani orgánu mimo organizácie.

Článok 12

Na základe podmienok, ktoré určí rada, organizácia môže

a) adresovať nečlenským štátom alebo organizáciám oznámenia,

b) nadväzovať a udržiavať vzťahy s nečlenskými štátmi alebo organizáciami a

c) pozvať nečlenské vlády alebo organizácie, aby sa zúčastnili na činnostiach organizácie.

Článok 13

Zastúpenie Európskych spoločenstiev založených Parížskou zmluvou z 18. apríla 1951 a Rímskou zmluvou z 25. marca 1957 v organizácii sa zadefinuje v dodatkovom protokole č. 1 k tomuto dohovoru.

Článok 14

1. Signatári ratifikujú alebo uznajú tento dohovor v súlade so svojimi ústavnoprávnymi požiadavkami.

2. Ratifikačné alebo akceptačné listiny sa uložia u vlády Francúzskej republiky, ktorá je týmto dezignovaná za vládu poverenú úschovou.

3. Tento dohovor nadobudne účinnosť

a) pred 30. septembrom 1961 na základe uloženia ratifikačných alebo akceptačných listín všetkými signatármi alebo

b) 30. septembra 1961, ak k tomuto dátumu pätnásť alebo viac signatárov uložilo takéto listiny, pre týchto signatárov; a potom pre každého ďalšieho signatára na základe uloženia jeho ratifikačných alebo akceptačných listín,

c) po 30. septembri 1961, ale nie neskôr než dva roky od podpísania tohto dohovoru na základe uloženia takýchto listín pätnástimi signatármi pre týchto signatárov, a potom pre každého ďalšieho signatára na základe uloženia jeho ratifikačných alebo akceptačných listín.

4. Akýkoľvek signatár, ktorý neuložil svoje ratifikačné alebo akceptačné listiny v čase, keď dohovor nadobudol účinnosť, sa môže zúčastňovať na činnostiach organizácie podľa podmienok, ktoré sa určia dohodou medzi organizáciou a takýmto signatárom.

Článok 15

Keď tento dohovor nadobudne účinnosť, nastane rekonštituovanie Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu a jej ciele, orgány a názov budú také, ako je ustanovené v tomto dohovore. Právna subjektivita, ktorú mala Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu, bude pokračovať pre organizáciu, ale rozhodnutia, odporúčania a uznesenia Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu si po nadobudnutí účinnosti tohto dohovoru budú vyžadovať na svoju účinnosť schválenie rady.

Článok 16

Rada sa môže rozhodnúť pozvať akúkoľvek vládu pripravenú prevziať záväzky členstva na pristúpenie k tomuto dohovoru. Takéto rozhodnutia musia byť jednohlasné s tým, že v akomkoľvek konkrétnom prípade môže rada jednohlasne rozhodnúť o povolení zdržania sa hlasovania. V takomto prípade bez ohľadu na ustanovenia článku 6 sa bude rozhodnutie vzťahovať na všetkých členov. Pristúpenie nadobudne účinnosť na základe uloženia ratifikačných alebo akceptačných listín u vlády poverenej úschovou.

Článok 17

Akákoľvek zmluvná strana môže skončiť uplatňovanie tohto dohovoru pre seba podaním príslušného oznámenia vláde poverenej úschovou s dvanásťmesačným predstihom.

Článok 18

Hlavným sídlom organizácie, ak sa rada nedohodne inak, je Paríž.

Článok 19

Právna spôsobilosť organizácie a výsady, výnimky a imunity organizácie, jej funkcionárov a predstaviteľov členov v organizácii budú ustanovené v dodatkovom protokole č. 2 k tomuto dohovoru.

Článok 20

1. Generálny tajomník predkladá rade na schválenie každý rok v súlade s finančnými predpismi prijatými radou ročný rozpočet, vyúčtovanie a také pomocné rozpočty, aké bude rada vyžadovať.

2. Všeobecné výdavky organizácie, ktoré schválila rada, sa prideľujú v súlade s rozdelením, o ktorom rozhodne rada. Iné výdavky sa budú financovať na takom základe, ako rozhodne rada.

Článok 21

Na základe prijatia akejkoľvek ratifikačnej, akceptačnej alebo prístupovej listiny, alebo akéhokoľvek oznámenia o skončení uplatňovania tohto dohovoru vláda poverená úschovou oznámi túto skutočnosť všetkým zmluvným stranám a generálnemu tajomníkovi organizácie.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, pripájajú svoje podpisy k tomuto dohovoru.

Dané v Paríži štrnásteho decembra tisícdeväťstošesťdesiat v anglickom a vo francúzskom jazyku v jedinom vyhotovení, ktoré sa uloží u vlády poverenej úschovou, pričom obidva texty sú autentické. Táto vláda doručí overené kópie všetkým signatárom.

DODATKOVÝ PROTOKOL č. 1

k Dohovoru o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Signatári dohovoru o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

dohodli sa takto:

1. Zastúpenie Európskych spoločenstiev založených Parížskou zmluvou z 18. apríla 1951 a Rímskou zmluvou z 25. marca 1957 v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa určí v súlade s inštitucionálnymi ustanoveniami uvedených zmlúv.

2. Komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu, ako aj Vysoký úrad Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ sa zúčastňujú na práci tejto organizácie.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, pripájajú svoje podpisy k tomuto protokolu.

Dané v Paríži štrnásteho decembra tisícdeväťstošesťdesiat v anglickom a vo francúzskom jazyku v jedinom vyhotovení, ktoré sa uloží u vlády Francúzskej republiky, pričom obidva texty sú autentické. Vláda Francúzskej republiky doručí overené kópie všetkým signatárom.

DODATKOVÝ PROTOKOL č. 2

k Dohovoru o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Signatári dohovoru o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „organizácia“)

dohodli sa takto:

Organizácia bude mať právnu spôsobilosť a organizácia, jej funkcionári a zástupcovia členov v nej majú nárok na výsady, výnimky a imunity takto:

a) na území zmluvných strán Dohovoru o európskej hospodárskej spolupráci zo 16. apríla 1948 na právnu spôsobilosť, výsady, výnimky a imunity ustanovené v dodatkovom protokole č. 1 k tomuto dohovoru,

b) v Kanade na právnu spôsobilosť, výsady, výnimky a imunity ustanovené v akejkoľvek dohode alebo dojednaní o právnej spôsobilosti, výsadách, výnimkách a imunitách uzatvorených medzi vládou Kanady a organizáciou,

c) v Spojených štátoch amerických na právnu spôsobilosť, výsady, výnimky a imunity podľa Aktu o imunitách medzinárodných organizácií ustanovené v nariadení prezidenta č. 10133 z 27. júna 1950 a

d) inde na právnu spôsobilosť, výsady, výnimky a imunity ustanovené v akejkoľvek dohode alebo dojednaní o právnej spôsobilosti, výsadách, výnimkách a imunitách uzatvorených medzi danou vládou a organizáciou.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, pripájajú svoje podpisy k tomuto protokolu.

Dané v Paríži štrnásteho decembra tisícdeväťstošesťdesiat v anglickom a vo francúzskom jazyku v jedinom vyhotovení, ktoré sa uloží u vlády Francúzskej republiky, pričom obidva texty sú autentické. Vláda Francúzskej republiky doručí overené kópie všetkým signatárom.

Anglické znenie textu