Oznámenie č. 286/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o zamestnávaní vyživovaných osôb pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. februára 1997.