Oznámenie č. 286/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o zamestnávaní vyživovaných osôb pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. februára 1997.

286

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou diplomatických nót z 2. júla 1996 a z 11. februára 1997 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o zamestnávaní vyživovaných osôb pracovníkov diplomatických misií a konzulárnych úradov.

Dohoda nadobudla platnosť 11. februára 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.