Oznámenie č. 460/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 90)

Čiastka 76/1990
Platnosť od 30.10.1990
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú republiku 12. júnom 1951.

460

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 10. júla 1948 bol na 31. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 90). Ratifikáciu Dohovoru Československou republikou zapísal 12. júna 1950 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 12 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú republiku 12. júnom 1951.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 90

Dohovor o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle
(revidovaný 1948)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce,

ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce do San Franciska a ktorá sa tam zišla 17. júna 1948 na svojom tridsiatom prvom zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa čiastočnej revízie Dohovoru o nočnej práci mladistvých (priemysel), 1919, prijatého konferenciou na prvom zasadaní, ktoré sú desiatym bodom rokovacieho poriadku zasadania,

ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 10. júla 1948 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o nočnej práci mladistvých (priemysel) (revidovaný), 1948:

I . ČASŤ  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1) Na účely tohto Dohovoru sa budú za „priemyselné podniky“ považovať najmä:

a) bane, lomy a iné ťažobné podniky pre ťažbu nerastov zo zeme;

b) podniky, v ktorých sa výrobky vyrábajú, upravujú, čistia, opravujú, zdobia, dokončujú, prispôsobujú na predaj, rozbíjajú alebo ničia alebo v ktorých sa látky podrobujú premene, včítane podnikov na stavbu lodí, ako aj podnikov na výrobu, premenu a vedenie elektriny alebo pohonnej sily akéhokoľvek druhu;

c) stavebné podniky a podniky civilného inžinierstva, včítane prác i pri stavbe, údržbe, prestavbe a búraní;

d) podniky pre dopravu osôb alebo tovaru po cestách alebo po železniciach, včítane manipulácie s tovarom v prístavoch, na nábrežiach, na rampách, v skladiskách alebo na letiskách.

(2) Príslušný úrad určí hranicu medzi priemyslom na jednej strane a poľnohospodárstvom, obchodom a ostatnými nepriemyselnými činnosťami na druhej strane.

(3) Vnútroštátne zákony alebo predpisy môžu z vykonávania tohto Dohovoru vyňať zamestnávanie prácami, ktoré sa nepovažujú za škodlivé, nepriaznivé alebo nebezpečné mladistvým a ktoré sa vykonávajú v rodinných podnikoch, v ktorých sú zamestnaní len rodičia a ich deti alebo zverenci.

Článok 2

(1) Na účely tohto Dohovoru znamená výraz „noc“ dobu aspoň dvanástich po sebe idúcich hodín.

(2) Pre mladistvých mladších ako šestnásť rokov bude táto doba zahŕňať časový úsek medzi desiatou hodinou večer a šiestou hodinou ráno.

(3) Pre mladistvých od šestnástich do osemnástich rokov bude táto doba zahŕňať časový úsek, určený príslušným orgánom, v trvaní aspoň siedmich po sebe idúcich hodín medzi desiatou hodinou večer a siedmou hodinou ráno, príslušný orgán môže ustanoviť rôzne časové úseky pre rôzne oblasti, odvetvia, podniky alebo priemyselné odbory alebo závody, ale pred určením časového úseku začínajúceho po jedenástej hodine večer sa poradí so zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov.

Článok 3

(1) Mladiství mladší ako osemnásť rokov nesmú byť zamestnávaní ani pracovať v noci vo verejných ani v súkromných priemyselných podnikoch, ani v ich pobočkách, okrem ustanovených prípadov.

(2) Príslušný orgán môže po prerokovaní so zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov povoliť nočnú prácu mladistvých, ktorí dosiahli šestnásť rokov, ale sú mladší ako osemnásť rokov, na účely učebného pomeru alebo odborného výcviku v určených priemyselných odvetviach alebo zamestnaniach, ktoré vyžadujú, aby sa vykonávali nepretržite.

(3) Mladistvým, pracujúcim v noci podľa predchádzajúceho odseku, sa poskytne medzi dvoma pracovnými smenami odpočinok v rozsahu najmenej trinástich po sebe idúcich hodín.

(4) Tam, kde zákonodarstvo krajiny zakazuje nočnú prácu všetkým pracovníkom v pekárenskom priemysle, príslušný úrad môže pre mladistvých, ktorí dosiahli šestnásť rokov, na účely ich učebného pomeru alebo odborného výcviku nahradiť dobu aspoň siedmich po sebe idúcich hodín medzi desiatou hodinou večer a siedmou hodinou ráno, predpísanou príslušným orgánom na základe článku 2 odseku 3, dobou medzi deviatou hodinou večernou a štvrtou hodinou rannou.

Článok 4

(1) V krajinách, kde podnebie robí prácu cez deň obzvlášť obťažnou, môže byť nočné obdobie a zakázaný časový úsek kratší než obdobie a časový úsek ustanovené v predchádzajúcich článkoch, ak sa poskytne náhradný odpočinok cez deň.

(2) Ustanovenia článkov 2 a 3 sa nebudú vzťahovať na nočnú prácu mladistvých vo veku od šestnástich do osemnástich rokov v prípade nepredvídateľnej udalosti, ktorá nemohla byť odvrátená ani predvídaná, ku ktorej nedochádza pravidelne a ktorá bráni normálnej prevádzke priemyselného podniku.

Článok 5

Ak to v prípade obzvlášť závažných okolností vyžaduje verejný záujem, vláda môže dočasne zrušiť zákaz nočnej práce mladistvých vo veku od šestnástich do osemnástich rokov.

Článok 6

(1) Právne predpisy vykonávajúce ustanovenia tohto Dohovoru:

a) nariadia urobiť vhodné opatrenia, aby s týmito predpismi boli oboznámení všetci, ktorých sa týkajú,

b) určí osoby zodpovedné za ich dodržiavanie,

c) ustanoví primeraný postih pri ich porušení,

d) budú počítať so zriadením a zachovaním sústavy primeraného dozoru na zabezpečenie ich účinného dodržiavania,

e) budú vyžadovať, aby každý zamestnávateľ v priemyselnom podniku verejnom alebo súkromnom viedol register alebo mal k dispozícii úradné záznamy, udávajúce mená a dátumy narodenia všetkých osôb mladších ako osemnásť rokov, ktoré zamestnáva, ako aj ďalšie prípadné údaje vyžadované príslušným orgánom.

(2) Ročné správy predkladané členskými štátmi podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce budú obsahovať úplné informácie o právnych predpisoch uvedených v predchádzajúcom odseku a zhrnutie výsledkov dozoru vykonávaného podľa týchto predpisov.

II . ČASŤ  OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NIEKTORÉ KRAJINY

Článok 7

(1) Každý členský štát, v ktorom predo dňom, keď prijme právne predpisy umožňujúce ratifikáciu tohto Dohovoru, existovali právne predpisy upravujúce nočnú prácu mladistvých v priemysle, ktoré ustanovili vekovú hranicu nižšiu ako osemnásť rokov, môže vyhlásením pripojeným k ratifikácii nahradiť vek osemnásť rokov, uložený v odseku 1 článku 3, vekom nižším ako osemnásť rokov, ale v žiadnom prípade vekom nižším ako šestnásť rokov.

(2) Členský štát, ktorý urobí takéto vyhlásenie, bude ho môcť kedykoľvek zrušiť neskorším vyhlásením.

(3) Členský štát, pre ktorý je účinné vyhlásenie urobené podľa odseku 1 tohto článku, každý rok v správe o vykonávaní tohto Dohovoru uvedie, do akej miery sa dosiahol pokrok z hľadiska úplného vykonávania ustanovení Dohovoru.

Článok 8

(1) Ustanovenia I. časti tohto Dohovoru sa vzťahujú na Indiu s výnimkou zmien uvedených v tomto článku.

(2) Spomenuté ustanovenia sa vzťahujú na všetky územia, na ktorých má zákonodarný orgán Indie kompetenciu ich vykonávať.

(3) Výraz „priemyselný podnik“ zahŕňa:

a) továrne, tak ako sú definované v zákone Indie o továrňach,

b) bane, na ktoré sa vzťahuje zákon Indie o baniach,

c) železnice a prístavy.

(4) Článok 2 odsek 2 sa vzťahuje na mladistvých, ktorí dosiahli trinásť rokov, ale sú mladší ako pätnásť rokov.

(5) Článok 2 odsek 3 sa vzťahuje na mladistvých, ktorí dosiahli pätnásť rokov, ale sú mladší ako sedemnásť rokov.

(6) Článok 3 odsek 1 a článok 4 odsek 1 sa vzťahujú na mladistvých, ktorí sú mladší ako sedemnásť rokov.

(7) Článok 3 odseky 2, 3 a 4, článok 4 odsek 2 a článok 5 sa vzťahujú na mladistvých, ktorí dosiahli pätnásť rokov, ale sú mladší ako sedemnásť rokov.

(8) Článok 6 odsek 1 (e) sa vzťahuje na mladistvých, ktorí sú mladší ako sedemnásť rokov.

Článok 9

(1) Ustanovenia I. časti tohto Dohovoru sa vzťahujú na Pakistan s výnimkou zmien uvedených v tomto článku.

(2) Spomenuté ustanovenia sa vzťahujú na všetky územia, na ktorých má zákonodarný orgán Pakistanu kompetenciu ich vykonávať.

(3) Výraz „priemyselný podnik“ zahŕňa

a) továrne, tak ako sú definované v zákone o továrňach,

b) bane, na ktoré sa vzťahuje zákon o baniach,

c) železnice a prístavy.

(4) Článok 2 odsek 2 sa vzťahuje na mladistvých, ktorí dosiahli vek trinásť rokov, ale sú mladší ako pätnásť rokov.

(5) Článok 2 odsek 3 sa vzťahuje na mladistvých, ktorí dosiahli vek pätnásť rokov, ale sú mladší ako sedemnásť rokov.

(6) Článok 3 odsek 1 a článok 4 odsek 1 sa vzťahujú na mladistvých, ktorí sú mladší ako sedemnásť rokov.

(7) Článok 3 odseky 2, 3 a 4, článok 4 odsek 2 a článok 5 sa vzťahujú na mladistvých, ktorí dosiahli pätnásť rokov, ale sú mladší ako sedemnásť rokov.

(8) Článok 6 odsek 1 (e) sa vzťahuje na mladistvých, ktorí sú mladší ako sedemnásť rokov.

Článok 10

(1) Medzinárodná konferencia práce môže na každom zasadaní, na ktorom je tento bod zaradený na program rokovania, prijať dvojtretinovou väčšinou návrhy na zmenu jedného alebo viacerých predchádzajúcich článkov II. časti tohto Dohovoru.

(2) Vo všetkých návrhoch na zmenu bude uvedený členský štát alebo členské štáty, na ktoré sa návrh vzťahuje, a tieto návrhy do jedného roka alebo za výnimočných okolností do osemnástich mesiacov od skončenia zasadania konferencie predloží príslušný členský štát alebo členské štáty príslušnému orgánu alebo orgánom na uzákonenie alebo na prijatie iných opatrení.

(3) Členský štát, ktorý dosiahne súhlas príslušného orgánu alebo orgánov, oznámi ratifikáciu zmeny generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na zápis.

(4) Len čo bude taký návrh zmeny ratifikovaný členským štátom alebo členskými štátmi, na ktoré sa vzťahuje, nadobudne účinnosť ako zmena tohto Dohovoru.

III. ČASŤ  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 12

(1) Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

(2) Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

(3) Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 13

(1) Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

(2) Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 14

(1) Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií, vyhlásení a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

(2) Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 15

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách, vyhláseniach a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 16

Vždy, keď to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 17

(1) Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenie článku 13, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť,

b) od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

(2) Tento Dohovor zostane však v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 18

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.