Zákon č. 169/1990 Zb.Zákon o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere píslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.

(v znení č. 546/1990 Zb.)

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990
Účinnosť od 27.12.1990

169

ZÁKON

z 9. mája 1990

o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere píslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

V rezortoch Federálneho ministerstva vnútra a ministerstiev vnútra Českej a Slovenskej republiky pôsobia občianske komisie ako iniciatívne, poradné a kontrolné orgány pre otázky Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra; sú zložené z bezúhonných občanov, ktorí nie sú príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti alebo Zborov nápravnej výchovy alebo vojakmi v činnej službe.

Podrobnosti o vytváraní, pôsobnosti a konaní občianskych komisií ustanoví Federálne ministerstvo vnútra po dohode s ministrami vnútra Českej republiky a Slovenskej republiky.


Čl. II

Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb. a zákona č. 74/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 99 ods. 3 sa dopĺňa ďalším textom, ktorý znie: „Ak príslušník podal žiadosť v čase od 10. marca 1990 do 10. mája 1990, skončí sa jeho služobný pomer 10. júnom 1990, ak nebolo dohodnuté inak. Ak príslušník podal žiadosť v čase od 11. mája 1990 do 31. júla 1990, končí sa služobný pomer uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, ak nebolo dohodnuté inak.“.

2. § 100 ods. 1 písm. a) znie:

a) ak pre neho nie je v dôsledku zásadných organizačných zmien schválených vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Zbore národnej bezpečnosti iné zaradenie,“.

3. V § 100 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové ustanovenie tohto znenia:

g) ak podľa vyjadrenia občianskej komisie nie je spôsobilý na výkon služby v Zbore národnej bezpečnosti.“.

V ustanovení písmena f) sa bodka za slovom „slobody“ mení na čiarku.

4. V § 100 ods. 3 sa vypúšťa výraz „a),“.

5. § 101 ods. 2 znie:

(2) Pri rozhodovaní o prepustení príslušníka zo služobného pomeru z dôvodov uvedených v § 100 ods. 1 písm. g) vychádza služobný orgán z vyjadrenia občianskej komisie.“.

6. § 101 ods. 3 znie:

(3) Ak je príslušník členom odborovej organizácie, prihliada služobný orgán pri rozhodovaní tiež na jej stanovisko.“.

7. V § 101 sa doterajší odsek 2 označuje ako odsek 4 a doterajší odsek 3 ako odsek 5.

8. V § 101 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6 tohto znenia:

(6) Ak sa príslušníkovi rozhodnutie o prepustení z dôvodov uvedených v § 100 ods. 1 písm. a) alebo g) oznámilo v období od 10. mája 1990 do 31. júla 1990, končí sa služobný pomer uplynutím jedného mesiaca od oznámenia rozhodnutia, pokiaľ sa služobný orgán s príslušníkom nedohodol na kratšej dobe.“.

9. § 102 ods. 2 sa dopĺňa ďalšou vetou, ktorá znie: „Zákaz prepustenia sa ďalej nevzťahuje na prepustenie z dôvodov uvedených v § 100 ods. 1 písm. a) a g), ak nejde o prípad uvedený v § 102 ods. 1 písm. d).“.

10. Za § 114 sa vkladá nové ustanovenie § 114a, ktoré znie:

㤠114a

(1) Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, ktorí boli trvale alebo prechodne zaradení v zložke Štátnej bezpečnosti1) a ich služobný pomer sa skončil v čase od 1. januára 1971 do 10. mája 1990, nepatrí od 1. septembra 1990 príspevok za službu podľa § 110 až 114, pokiaľ na ich žiadosť a odporúčanie občianskej komisie nerozhodne služobný orgán inak.

(2) Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, ktorí boli trvale alebo prechodne zaradení v zložke Štátnej bezpečnosti1) a ktorých služobný pomer sa skončil uvoľnením na žiadosť podanú v čase od 1. januára 1990 do 31. júla 1990 alebo prepustením spôsobom uvedeným v § 101 ods. 6, nepatrí odchodné podľa § 108, platové vyrovnanie podľa § 109 ani príspevok za službu podľa § 110 až 114, pokiaľ na ich žiadosť a odporúčanie občianskej komisie nerozhodne služobný orgán inak.

(3) Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, ktorých služobný pomer sa skončil v čase po 9. máji 1990 prepustením z dôvodov uvedených v § 100 ods. 1 písm. a), d), e), f) a g), nepatrí odchodné podľa § 108, platové vyrovnanie podľa § 109 ani príspevok za službu podľa § 110 až 114. Ak sa služobný pomer skončil z dôvodu uvedeného v § 100 ods. 1 písm. a), možno takto postupovať iba do 31. decembra 1990.“.

11. § 117 ods. 3 znie:

(3) Ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu o prepustení z dôvodu uvedeného v § 100 ods. 1 písm. g), vychádza odvolací orgán z vyjadrenia občianskej komisie pôsobiacej na rovnakom organizačnom stupni; v poradnej komisii sa také odvolanie neprerokúva.“.

12. V § 117 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.

13. V § 126 sa za písmeno c) vkladá nové ustanovenie označené písmenom d), ktoré znie:

d) ustanovenia § 99 ods. 3 tretia a štvrtá veta, § 101 ods. 2, § 101 ods. 6, § 102 ods. 2 druhá veta, § 114a a § 117 ods. 3 sa na služobný pomer príslušníkov Zborov nápravnej výchovy nevzťahujú.“.


Čl. III

Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy, ktorí nezložili alebo odmietli zložiť novú prísahu v určenej lehote a ich služobný pomer sa preto skončil,2) nepatrí odchodné podľa § 108 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy v znení neskorších zákonov, platové vyrovnanie podľa § 109 ani príspevok za službu podľa § 110 až 114 citovaného zákona.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 1 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení neskorších zákonov.

2) Čl. IV zákona č. 74/1990 Zb., ktorým sa ustanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zborov nápravnej výchovy, upravuje názov československej armády, upravuje riadna dovolenka vojakov v základnej službe a ktorým sa mení zákon č. 40/ 1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.