Zákon č. 546/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov a zákon č. 169/1990 Zb. o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 27.12.1990

546

ZÁKON

z 5. decembra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov o a zákon č. 169/1990 Zb. o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb., č. 74/1990 Zb. a č. 169/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 36 včítane nadpisu znie:

㤠36

Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni

(1) Ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, je príslušník povinný vykonávať službu nad určený základný čas služby v týždni.

(2) Ak vykonáva príslušník službu priamej bezpečnostnej povahy nad určený základný čas služby v týždni, patrí mu za každú hodinu výkonu tejto služby náhradné voľno; náhradné voľno sa musí poskytnúť do jedného mesiaca, a pokiaľ to nie je možné pre dôležité záujmy služby, patrí príslušníkovi za každú hodinu výkonu takej služby peňažná náhrada vo výške zodpovedajúcej jeho priemernému hodinovému služobnému príjmu. Za dni nepretržitého odpočinku v týždni alebo za sviatky sa peňažná náhrada zvyšuje o 33 %.

(3) Okruh osôb uvedených v odseku 2 určí vo svojej pôsobnosti minister vnútra Českej republiky a minister vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.“.

2. § 126 písm. d) znie:

d) ustanovenia § 99 ods. 3 štvrtá a piata veta, § 100 ods. 1 písm. g), § 101 ods. 2 a 6, § 102 ods. 2 druhá veta, § 114a a § 117 ods. 3 sa na služobný pomer príslušníkov zborov nápravnej výchovy nevzťahujú.“.

3. V § 126 sa doterajší text označuje ako odsek 1. Za odsek 1 sa vkladá odsek 2, ktorý znie:

(2) Príslušníkom zborov nápravnej výchovy, ktorých služobný pomer sa skončil v dobe od 1. júla 1990 do 31. decembra 1991, nepatrí odchodné podľa § 108, platové vyrovnanie podľa § 109 ani príspevok za službu podľa § 110 až 114, pokiaľ na ich žiadosť nerozhodne služobný orgán inak.“.

Čl. II

Zákon č. 169/1990 Zb. o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb. sa dopĺňa takto:

V čl. III sa za slová „Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti“ vkladajú slová „a zborov nápravnej výchovy“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.