Vyhláška č. 96/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

Čiastka 22/1987
Platnosť od 30.11.1987 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1997 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.