Vyhláška č. 99/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku

Čiastka 39/1960
Platnosť od 09.07.1960 do19.09.1997
Účinnosť od 24.07.1960 do19.09.1997
Zrušený 53/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 Dohovor nadobudol platnosť 12. apríla 1960.

99

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. júna 1960

o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku

Dňa 4. júla 1959 bol v Prahe dojednaný Dohovor medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku.

Prezident republiky Dohovor ratifikoval 28. novembra 1959 a ratifikačné listiny sa vymenili vo Varšave 12. marca 1960. Podľa svojho článku 16 Dohovor nadobudol platnosť 12. apríla 1960.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR

medzi

Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku

Prezident Československej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky, vedení snahou ďalej prehľbiť úzke a trvalé priateľstvo medzi národmi oboch socialistických štátov, rozhodli sa uzavrieť dohovor o pohraničnom styku a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej republiky

Jindřicha Kotala,

námestníka ministra vnútra,

Štátna rada Poľskej ľudovej republiky

Júliusza Hibnera,

námestníka ministra vnútra,

ktorí vymeniac si plnomocenstvá a zistiac ich v dobrej a náležitej forme dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomne uľahčia prekračovanie štátnych hraníc osobám, ktoré majú bydlisko v pásmach pohraničného styku, a to na zásadách ustanovených týmto Dohovorom.

Článok 2

1. Za pásma pohraničného styku sa podľa tohto Dohovoru považujú územia, ležiace po oboch stranách spoločných štátnych hraníc, každé o šírke 15 kilometrov. Ak pretína takto určené pásmo pohraničného styku obec (mesto) na území jednej zo Zmluvných strán, patrí do tohto pásma i zostávajúca časť obec (mesta).

2. Kompetentné orgány Zmluvných strán môžu na základe vzájomnej dohody:

a) včleniť do pásma pohraničného styku niektoré obce (mestá) ležiace ďalej než 15 kilometrov od štátnych hraníc, ak dôjde k uzáveru, že je to potrebné vzhľadom k hospodárskym alebo iným dôležitým záujmom obyvateľov pohraničného územia Zmluvných strán,

b) vyňať niektoré obce (mestá) z pásma pohraničného styku buď natrvalo alebo na prechodnú dobu.

3. Kompetentné orgány Zmluvných strán spoločne vyhotovia a budú doplňovať zoznamy obcí (miest) patriacich do pásem pohraničného styku podľa ustanovení odseku 1 a 2 tohto článku.

Článok 3

1. Pohraničný styk sa môže uskutočňovať len medzi protiľahlým i úsekmi pásem pohraničného styku.

2. Protiľahlým úsekom podľa odseku 1 tohto článku sa rozumie úsek v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany, ležiaci v okruhu približne 40 kilometrov od bodu na štátnych hraniciach, ktorý je najbližšie k bydlisku držiteľa priepustky.

Článok 4

1. Osoby, ktoré majú bydlisko v pásme pohraničného styku, môžu obdržať priepustky, oprávňujúce ich na prekročenie štátnych hraníc a na pobyt v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany, pokiaľ je to odôvodnené rodinnými dôvodmi, zamestnaním, hospodárením na pôde alebo inými vážnymi dôvodmi.

2. Deti mladšie ako 15 rokov môžu bez priepustky prekračovať štátne hranice a zdržovať sa v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany v sprievode jedného z rodičov alebo osvojiteľa, ak sú zapísané v ich priepustke.

Článok 5

1. Priepustky sú jednorázové a stále.

2. Tlačivá priepustiek sa vyhotovujú v jazykoch oboch Zmluvných strán. Priepustky sa vyplňujú v jazyku Zmluvnej strany, ktorej orgán priepustku vydáva. Názvy miest sa však zapisujú v jazyku Zmluvnej strany, na ktorej území miesto leží. Úradné záznamy v priepustke sa zapisujú v jazyku Zmluvnej strany, ktorej orgán záznam vykonáva.

3. Priepustky musia byť vybavené podpisom a pečiatkou vydávajúceho orgánu, ako aj podpisom a fotografiou držiteľa. Fotografia nie je potrebná, ak držiteľ priepustky má súčasne u seba osobný preukaz totožnosti alebo iný úradne vydaný preukaz vybavený fotografiou.

4. Vzory priepustiek určia kompetentné orgány Zmluvných strán na základe vzájomnej dohody.

Článok 6

1. Jednorázovú priepustku možno vydať z rodinných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov.

2. Jednorázová priepustka sa vydáva s platnosťou do 14 dní a oprávňuje na pobyt v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany po dobu 3 dní, pričom dni prekročenia štátnych hraníc sa do tejto doby nezapočítavajú.

Článok 7

1. Stálu priepustku možno vydať

a) zamestnancom, ktorí sú zamestnaní alebo vykonávajú pracovné úlohy v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany,

b) osobám, ktoré hospodária na pôde v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany,

c) výnimočne z iných vážnych dôvodov.

2. Na základe dohody kompetentných orgánov Zmluvných strán možno výnimočne vydať stálu priepustku aj osobám, ktoré bývajú za pásmom pohraničného styku, alebo do miest ležiacich za týmto pásmom. Takáto dohoda môže určiť tiež výnimky zo zásady uvedené v odseku 1 článku 3 tohto Dohovoru.

3. Stála priepustka sa vydáva s platnosťou do 12 mesiacov a oprávňuje na opätovný pobyt v pásme pohraničného styku druhej zmluvnej strany vždy po dobu 7 dní, nepočítajúc do toho prvý deň prekročenia štátnych hraníc. V odôvodnených prípadoch orgány vydávajúce priepustky môžu povoliť predľženie pobytu do dvoch mesiacov. Stála priepustka vydaná za účelom hospodárenia na pôde oprávňuje na opätovný pobyt v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany v jednom kalendárnom dni, na dlhšiu dobu pobytu táto priepustka oprávňuje v prípade naliehavých a sezónnych poľnohospodárskych prác, ako i v iných prípadoch, na ktorých sa dohodnú kompetentné orgány Zmluvných strán.

Článok 8

1. Priepustky vydávajú kompetentné orgány Zmluvných strán.

2. Orgány, vydávajúce priepustky, upovedomia kompetentné orgány druhej Zmluvnej strany o každej žiadosti o vydanie stálej priepustky, ak majú v úmysle priepustku vydať. Upovedomenie musí obsahovať meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a miesto bydliska žiadateľa, ako aj dôvody pre vydanie priepustky. Priepustka sa nevydá, ak kompetentné orgány druhej Zmluvnej strany v lehote 14 dní od upovedomenia oznámia, že s jej vydaním nesúhlasia, a uvedú pre to dôvody.

3. Ak nepovažuje orgán vydávajúci priepustku nesúhlas za dostatočne odôvodnený, môže jeho nadriadený orgán požiadať kompetentný orgán druhej Zmluvnej strany, aby prípad sa znovu preskúmal.

4. Kompetentné orgány každej zo Zmluvných strán sú povinné na žiadosť kompetentných orgánov druhej Zmluvnej strany priepustke zrušiť alebo ju znova nevydať.

5. Orgány, ktoré vydali priepustku, sú povinné ju zrušiť, ak sa ukáže, že chýba niektorá z podmienok pre jej vydanie.

6. Spôsob súčinnosti orgánov pri vykonávaní ustanovení odseku 2, 3, 4 tohto článku upravia kompetentné orgány Zmluvných strán vzájomnou dohodou.

Článok 9

1. Priepustky oprávňujú držiteľov na prekročenie štátnych hraníc len na priechodoch v nich vyznačených a na pobyt v miestach alebo obciach uvedených v priepustkách.

2. Počet priechodov, ich druhy a rozmiestnenie, ako aj dobu, v ktorej možno na jednotlivých priechodoch štátnych hraníc prekračovať, určia kompetentné orgány Zmluvných strán vzájomnou dohodou s prihliadnutím na potreby obyvateľov.

3. Osoby, ktoré na priepustku prekračujú štátne hranice, podliehajú pohraničnej a colnej kontrole.

Článok 10

1. Obyvatelia pásma pohraničného styku, ktorí hospodária na pozemkoch ležiacich v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany, môžu vziať so sebou bez vývozného a dovozného povolenia a bez cla a iných poplatkov poľnohospodárske náradie, hnojivá, osivo a iné potreby na prevádzanie svojho poľnohospodárskeho hospodárstva, ako aj úrodu z neho. Tieto úľavy sa vzťahujú aj na ťažný dobytok, povozy a poľnohospodárske stroje (traktory, kombajny, sejacie stroje a pod.), ak sa zaznačia a za podmienky ich návratu.

2. Obyvatelia pásma pohraničného styku, ktorí sú užívateľmi lesov ležiacich v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany, môžu bez vývozného povolenia a bez cla a iných poplatkov vyvážať drevo a iné lesné produkty vyťažené z týchto lesov pri zachovaní vnútroštátnych predpisov o hospodárení v lesoch.

3. V prípadoch odôvodnených miestnymi podmienkami možno bez vývozného a dovozného povolenia a bez cla a iných poplatkov prevádzať do pásma pohraničného styku druhej Zmluvnej strany hospodárske zvieratá na pastvu, napájanie alebo kúpanie pod podmienkou, že tieto zvieratá sa vrátia a že v miestach, odkiaľ pochádzajú alebo kam sa prepravujú, nebránia tomu žiadne obmedzenia vyplývajúce z predpisov o boji proti zvieracím nákazlivým chorobám. Zvieratá musia byť zaznačené a kompetentné orgány Zmluvných strán môžu požadovať vykonanie vhodných opatrení na identifikáciu zvierat alebo samy ju vykonať.

4. Produkty a mláďatá zvierat, ktoré sú podľa odseku 3 tohto článku v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany, môžu sa vyvážať bez vývozného povolenia a bez cla a iných poplatkov.

5. Kompetentné orgány Zmluvných strán môžu na základe dohody zaviesť v nutných prípadoch povinnosť, aby osoby prevážajúce cez hranice zvieratá a rastlinné alebo živočíšne produkty, mali príslušné veterinárne a fytopatologické potvrdenia.

Článok 11

Preprava telesných pozostatkov osôb, ktoré sa majú pochovať na cmiteri v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany, vykonáva sa na základe lekárskeho osvedčenia, bez toho, že by bolo treba iných dokladov, s výnimkou tých prípadov, v ktorých smrť nastala v dôsledku nákazlivej choroby.

Článok 12

1. Záchranné oddiely každej zo Zmluvných strán môžu v prípade živelnej pohromy v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany prekročiť štátne hranice bez priepustiek, ak ich orgány tejto druhej Zmluvnej strany požiadajú o pomoc. Sprostredkovanie tejto žiadosti vykonávajú pohraničné orgány. Pri lesných požiaroch na štátnych hraniciach oddiely požiarnej ochrany môžu - ak hrozí nebezpečie z omeškania - zasiahnuť aj vtedy, ak nie sú o pomoc požiadané.

2. Štátne hranice môžu prekročiť bez priepustiek aj pracovníci zdravotnej a veterinárnej služby, ak sú požiadaní o pomoc v prípadoch ohrozenia života alebo zdravia ľudí alebo zvierat.

3. Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku môžu prekročiť štátne hranice v ktoromkoľvek vhodnom mieste a sú oprávnené na pobyt v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany tak dlho, dokiaľ ich je tam treba. Pri svojom návrate sú povinné použiť najbližšieho priechodu.

4. V prípade povodne, požiaru alebo v iných odôvodnených prípadoch môžu obyvatelia pásma pohraničného styku prekročiť štátne hranice na záchranu svojho života alebo zdravia bez priepustiek v ktoromkoľvek vhodnom mieste. Sú však povinní ohlásiť sa u miestnych orgánov druhej Zmluvnej strany.

Článok 13

1. Osoby, ktoré prechádzajú štátne hranice na základe tohto Dohovoru, môžu vziať so sebou bez vývozného a dovozného povolenia a bez cla a iných poplatkov nevyhnutné množstvo potravín, tabakových výrobkov a liekov a pod podmienkou ich návratu aj predmety potrebné na výkon svojho zamestnania na území druhej Zmluvnej strany.

2. Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku môžu vziať so sebou na územie druhej Zmluvnej strany bez vývozného a dovozného povolenia a bez cla a iných poplatkov bicykle, autá alebo iné dopravné prostriedky pod podmienkou ich návratu a ďalej pohonné látky, ako aj krmivo pre zvieratá, potrebné vzhľadom k dľžke pobytu na tomto území. Dopravné prostriedky sa zaznačia bez zloženia zábezpeky.

3. Od cla a všetkých colných formalít sú oslobodené dopravné a záchranné prostriedky prepravované cez štátne hranice podľa článku 12 tohto Dohovoru za podmienky ich návratu a ďalej potrebné pohonné látky, ako ja krmivo pre zvieratá.

4. Naturálne požitky každého druhu, ktoré obdržia obyvatelia pásma pohraničného styku v súvislosti so svojim zamestnaním v pásme pohraničného styku druhej Zmluvnej strany, sú oslobodené od vývozného povolenia a od cla a iných poplatkov, ak sa predloží príslušné potvrdenie zamestnávateľa.

5. Spôsob vykonávania záznamov, uvedených v odseku 2 tohto článku a v odsekoch 1 a 3 článku 10 tohto Dohovoru, ako aj podrobné predpisy týkajúce sa množstva a druhov predmetov prevážaných cez štátne hranice na základe tohto Dohovoru určia sa vzájomnou dohodou kompetentných orgánov Zmluvných strán.

Článok 14

Každá zo Zmluvných strán v prípade nevyhnutnej potreby môže z dôvodov zdravotnej, veterinárnej ochrany a ochrany rastlín dočasne obmedziť výhody poskytované podľa tohto Dohovoru. O vykonaných obmedzeniach treba bez meškania upovedomiť kompetentné orgány druhej Zmluvnej strany.

Článok 15

Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou informovať o tom, ktoré orgány treba pokladať za kompetentné v súvislosti s týmto Dohovorom.

Článok 16

1. Tento Dohovor podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa výmeny ratifikačných listín, ku ktorej dôjde vo Varšave.

2. Tento Dohovor môže byť vypovedaný každou zo Zmluvných strán a stratí platnosť po uplynutí jedného roku odo dňa, keď druhá Zmluvná strana obdrží upovedomenie o vypovedaní Dohovoru.

3. Dňom, keď tento Dohovor nadobudne platnosť, stratí platnosť Dohovor medzi Československom a Poľskom o uľahčení pohraničného styku, podpísaný v Prahe 30. mája 1925, a Protokol na vykonanie Dohovoru medzi Československom a Poľskom z 30. mája 1925 o uľahčení pohraničného styku, podpísaný v Prahe 7. decembra 1926.

Tento Dohovor sa spísal v Prahe 4. júla 1959 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho vymenovaní splnomocnenci podpísali tento Dohovor a vybavili ho pečiatkami.

Z plnomocenstva

prezidenta Československej republiky:

Kotal v. r.

Z plnomocenstva

Štátnej rady Poľskej ľudovej republiky:

Hibner v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.