Oznámenie č. 53/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku

Čiastka 24/2000
Platnosť od 19.02.2000
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa výmeny ratifikačných listín, t. j. 20. septembra 1997, na základe článku 12 ods. 1. Zmeny zmluvy boli vyhlásené oznámením č. 52/2002 Z. z. a nadobudli platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 18. októbra 2001. Zmeny zm...

53

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. decembra 1996 bola v Zakopanom podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 639 z 24. júna 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 9. júla 1997.

Zmluva nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa výmeny ratifikačných listín, t. j. 20. septembra 1997, na základe článku 12 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo vzťahu medzi zmluvnými stranami sa končí platnosť Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku podpísaný v Prahe 4. júla 1959 (č. 99/1960 Zb.) a Protokol na vykonanie Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku zo 4. júla 1959 podpísaný vo Varšave 24. mája 1985.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.