Vyhláška č. 87/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva vnútra o zavedení bezpečného filmu

Čiastka 34/1960
Platnosť od 29.06.1960 do30.06.1986
Účinnosť od 01.07.1960 do30.06.1986
Zrušený 126/1985 Zb.

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva vnútra

z 15. júna 1960

o zavedení bezpečného filmu

Ministerstvo školstva a kultúry a Ministerstvo vnútra ustanovujú podľa § 1 ods. 1 zákona č. 272/1949 Zb. a podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane:


§ 1

Bezpečný film

(1) Pre natáčanie a pre bežné laboratórne spracovanie smie sa používať výlučne iba bezpečný film.

(2) Za bezpečný film sa považuje každý kinematografický film bez ohľadu na jeho šírku, ktorý je ťažko vznetlivý, t. j. ak je doba potrebná na jeho vznietenie pri 300 stupňoch C dlhšia ako 10 min. a ktorý horí pomaly, t. j. ktorého vzorka 300 mm dlhá a maximálne 0,08 mm hrubá nezhorí skôr ako za 30 sekúnd, a ak je táto vzorka hrubšia ako 0,08 mm za 45 sekúnd.

§ 2

Spracovanie archívneho filmového materiálu

Nitrocelulózový archívny filmový materiál (ďalej len „horľavý film“) smie sa zostrihávať iba v strižniach filmových štúdií osobitne na ten účel určených a označených, pričom sa musia dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.*)

§ 3

Dovážané filmy

(1) Kópie dovážaných filmov určených na verejné premietanie musia byť vyrobené na bezpečnom filme.

(2) Pre rozmnoženie na bezpečný film smie sa doviezť jako rozmnožovací materiál iba jedna kópia horľavého filmu.

§ 4

Spracovanie pri kopírovacom procese

(1) Horľavé filmy v prípadoch uvedených v § 2, § 3 ods. 2 a v § 6 smú sa spracovať pri kopírovacom procese na bezpečný film iba pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení určených pre tento proces.*)

(2) Prekopírovanie horľavých filmov na bezpečný film je prípustné iba do 30. júna 1961. Po uvedenom dni možno prekopírovať iba filmy uvedené v § 2 a v § 3 ods. 2.

§ 5

Skladovanie filmových kópií

V prevádzkových skladoch organizácií uvedených v § 6 ods. 1 nesmú sa po 30. júni 1961 skladovať kópie horľavého filmu.

§ 6

(1) Od 1. júla 1961 nesmie sa v kinách verejne prístupných, v školách, v závodných kluboch, v osvetových besedách a pod. vôbec premietať akýkoľvek horľavý film. Prekopírovanie vykonajú za úhradu určenú príslušnými cenovými predpismi Filmové laboratóriá Československého filmu. Objednávateľ môže po prekopírovaní bezodplatne odovzdať horľavý film Československému filmu. Horľavý film musí byť vždy bezpečne uložený, a to ak ide o množstvo presahujúce 100 kg podľa ustanovení ČSN 64 0021 „Bezpečnostné predpisy pre výrobu, spracovanie a skladovanie celuloidu a celuloidových výrobkov“. Ak ide o množstvo s váhou menšou ako 100 kg, musí byť film uložený v miestnosti I. alebo II. stupňa odolnosti proti ohňu podľa ČSN 73 0760 „Požiarne predpisy pre výstavbu priemyselných závodov a sídlisk“; celuloidový film musí byť pritom uložený v kovových uzamknutých schránkach.

(2) Horľavé archívne filmy, ako aj horľavé filmy dovezené jako rozmnožovací materiál, možno po 30. júni 1961 premietať len v osobitných premietacích miestnostiach, zariadených podľa predpisov pre zaobchádzanie s nitrocelulózovým materiálom.

§ 7

Pokiaľ je prípustné podľa predchádzajúcich ustanovení používať horľavé filmy, musí byť každá škatuľa s takýmto filmom nápadne označená oranžovým pásom 2 cm širokým**) prelepeným cez veko. Do škatule sa musí vložiť lístok s označením, že ide o film na nitrocelulózovom podklade.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Minister vnútra:

Barák v. r.

Minister školstva a kultúry:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) V oblasti Čs. filmu sú to bezpečnostno-prevádzkové predpisy pre Čs. film vydané býv. Hlavnou správou čs. filmu v roku 1957.

**) ČSN 67 3067.