Vyhláška č. 85/1960 Zb.Vládna vyhláška o vykonaní ščítania ľudu, domov a bytov k 1. marcu 1961

Čiastka 33/1960
Platnosť od 27.06.1960 do30.06.1998
Účinnosť od 27.06.1960 do30.06.1998
Zrušený 165/1998 Z. z.

85

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 25. mája 1960

o vykonaní ščítania ľudu, domov a bytov k 1. marcu 1961

Vláda Československej republiky vychádzajúc z toho, že pre potreby riadenia a plánovania rozvoja národného hospodárstva, predovšetkým však pre plánovanie rastu životnej úrovne obyvateľstva treba podrobné údaje o obyvateľstve a úrovni jeho bývania na všetkých stupňoch riadenia, nariaďuje podľa § 8 zákona č. 108/1951 Zb. o organizácii národohospodárskej evidencie:


§ 1

K 1. marcu 1961 sa vykoná sčítanie ľudu, domov a bytov (ďalej len „sčítanie“); rozhodným okamžikom je polnoc z 28. februára na 1. marec 1961.

§ 2

Sčítanie sa vzťahuje

1. na všetky

a) osoby, ktoré majú v čase sčítania trvalý pobyt na území republiky alebo sa na ňom dočasne zdržujú, s výnimkou cudzích štátnych príslušníkov požívajúcich diplomatické a konzulárne výsady a imunity;

b) československých štátnych občanov, ktorí sú príslušníkmi našich zastupiteľských a konzulárnych úradov v cudzine a ich rodiny, a na československých štátnych občanov, členov posádok čs. námorných lodí;

2. na všetky domy označené popisným číslom, prípadne na ďalšie domy neoznačené popisným číslom, v ktorých niekto v rozhodný okamžik býva;

3. na všetky byty, ktoré sa v čase sčítania používajú na bývanie alebo sú určené na bývanie, ako aj na všetky iné obydlia a prístrešia, v ktorých v rozhodný okamžik niekto prenocoval.

§ 3

(1) Sčítanie organizuje a riadi Štátny úrad štatistický.

(2) Sčítanie vykonávajú za pomoci sčítacích komisárov a revízorov výkonné orgány národných výborov, ktoré sú zodpovedné za jeho riadnu prípravu, úplné a včasné vyhotovenie a odovzdanie zrevidovaného sčítacieho materiálu; za tým účelom poskytujú aj potrebné prostriedky, ako miestnosti, dopravné prostriedky a pod.

(3) Sčítanie vo vojenských újazdoch a sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov Čs. ľudovej armády, príslušníkov ozbrojených sborov Ministerstva vnútra a osôb v nápravných zariadeniach vykonávajú orgány Ministerstva národnej obrany a vnútra.

§ 4

(1) Rady okresných národných výborov zriadia na zabezpečenie prípravy a vykonanie sčítania dočasné pomocné komisie pre sčítanie ľudu, domov a bytov (ďalej len „komisie“), ktorých predsedom je člen rady okresného národného výboru a členmi sú zástupcovia hlavných spoločenských organizácií združených v Národnom fronte, vedúci odborov pre vnútorné veci, výstavby a vodného hospodárstva, školstva a kultúry a vedúci okresnej služby Štátneho úradu štatistického. Ďalších členov vymenuje rada okresného národného výboru podľa svojho uváženia z radov osvedčených pracovníkov štátnych orgánov, závodov, ústavov a pod.

(2) Na ľahšie zabezpečenie sčítania určia rady okresných národných výborov, v ktorých obciach (najmä väčších) zriadia mestské alebo miestne národné výbory obdobné pomocné komisie v obci. Predsedom komisií zriadených radami mestských alebo miestnych národných výborov je člen rady mestského alebo miestneho národného výboru a ich členmi sú členovia alebo zamestnanci národného výboru, zástupcovia spoločenských organizácií a osvedčení pracovníci zo závodov, škôl, ústavov, jednotných roľníckych družstiev a pod.

§ 5

Komisie rád okresných, mestských alebo miestnych národných výborov zabezpečujú sčítanie hlavne po organizačnej stránke a vykonávajú najmä tieto opatrenia:

1. vypracúvajú návrhy plánov prípravných prác i vlastného sčítania a kontrolujú ich plnenie,

2. vypracúvajú návrhy na zriadenie sčítacích obvodov, navrhujú osvedčených pracovníkov do funkcií sčítacích orgánov, zabezpečujú ich vyškolenie a navrhujú pre nich odmeny podľa rozsahu a povahy vykonanej práce,

3. zabezpečujú v spolupráci s príslušnými organizáciami, príp. s ich nadriadenými orgánmi, aby sa v závodoch, školách, ústavoch a pod. vytvorili také podmienky výkonu služobných povinností, aby zamestnanci poverení funkciou sčítacích orgánov mohli riadne plniť svoje úlohy pri sčítaní,

4. organizujú propagáciu sčítania za širokej spolupráce spoločenských organizácií a za pomoci miestnej tlače a rozhlasu,

5. navrhujú rade národného výboru opatrenia na odstránenie zistených závad a nedostatkov.

§ 6

(1) Podľa návrhu komisií rozdelia rady okresných národných výborov s prihliadnutím na návrhy rád mestských alebo miestnych národných výborov územie jednotlivých obcí na sčítacie obvody a určia pre každý obvod sčítacieho komisára a pre niekoľko (spravidla pre päť) obvodov dohromady sčítacieho revízora.

(2) Za sčítacích komisárov a revízorov (ďalej len „sčítacie orgány“) môžu byť ustanovení len československí občania starší ako 18 rokov, ktorí poskytujú záruku, že budú svoju funkciu riadne zastávať.

(3) Rada okresného národného výboru vydá sčítacím orgánom preukaz oprávňujúci ich na vstup do všetkých objektov a priestorov, v ktorých sa bude sčítanie vykonávať. Sčítacie orgány sú oprávnené overovať si v medziach svojej právomoci pravdivosť a správnosť zisťovaných údajov.

(4) Za riadne vyhotovenie sčítacích prác patrí sčítacím orgánom odmena podľa rozsahu a povahy splnenej úlohy.

§ 7

(1) Predmetom sčítania ľudu sú osobné a bytové pomery všetkých osôb, ktoré podliehajú sčítaniu.

(2) Zisťujú sa najmä tieto osobné údaje: meno a priezvisko, príbuzenský alebo iný vzťah k užívateľovi bytu, druh pobytu (trvalý alebo prechodný), u osôb v mieste bývajúcich a dočasne neprítomných dôvod dočasnej neprítomnosti, u osôb prítomných len prechodne dôvod prechodného pobytu a adresa trvalého pobytu, pohlavie, dátum narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť, školské vzdelanie, základné ekonomické charakteristiky sčítaných osôb [napr. zdroj obživy, hlavné a vedľajšie zamestnanie a sociálne postavenie, názov a sídlo závodu (zamestnávateľa) alebo družstva, kde sčítaný pracuje, miesto pracoviska a pod.], u žien sa ďalej zisťuje dátum posledného sobáša, prípadne rok ovdovenia alebo rozvodu, počet živo narodených detí a u žien viac ako raz vydatých aj poradie sobáša.

(3) O bytových pomeroch sa zisťujú najmä tieto údaje: meno a priezvisko užívateľa bytu, či je byt rozhodnutím národného výboru rozdelený, druh bytu, hrubé mesačné nájomné, vybavenie (včítane niektorých predmetov dlhodobej spotreby) a príslušenstvo bytu, poloha bytu, počet obytných miestností a ich podlahová plocha; u osôb bývajúcich v pohyblivých obydliach a núdzových prístrešiach alebo inak núdzovo bývajúcich mimo bytov zisťuje sa druh týchto obydlí.

§ 8

Predmetom sčítania domov sú najmä údaje o druhu a vlastníkovi budovy, materiálu múrov a krytiny, roku postavenia, počtu podlaží, vybavenia budovy a počtu a veľkosti bytov.

§ 9

(1) Sčítanie ľudu a bytov sa vykonáva vyplňovaním sčítacích hárkov.

(2) Pre každý byt je určený osobitný sčítací hárok; sčítané osoby sa zapíšu do sčítacích hárkov ako v mieste svojho trvalého pobytu, tak aj v mieste prechodného pobytu.

(3) Sčítací hárok vyplní užívateľ bytu alebo s jeho súhlasom člen jeho domácnosti o všetkých osobách v byte v rozhodný okamžik prítomných, prípadne bývajúcich a dočasne neprítomných. Rada okresného národného výboru môže určiť, prizerajúc na miestne pomery, v ktorej obci treba, aby sčítacie hárky celé vyplňoval sčítací komisár.

(4) Užívateľ bytu, prípadne jeho zástupca je povinný správne vyplniť sčítací hárok podľa návodu, uviesť pravdivo všetko, čo treba zapísať do sčítacieho hárku a poskytnúť sčítacím orgánom všetky potrebné údaje a podať všetky neskôr požadované doplnky a vysvetlivky.

(5) Údaje uvedené v § 7 ods. 2 sa budú zisťovať aj u osôb nachádzajúcich sa v rozhodnom okamžiku v ubytovacích zariadeniach, nemocniciach, ústavoch a pod.

(6) Sčítanie domov vykoná sčítací komisár, ktorý zistí príslušné údaje u vlastníka alebo správy domu.

(7) Každý je povinný správne a včas uviesť všetky údaje požadované od neho pri sčítaní.

§ 10

Všetky osoby zúčastnené na vykonávaní sčítania a na spracovaní jeho výsledkov, najmä sčítacie orgány, sú viazané prísnou mlčanlivosťou o údajoch týkajúcich sa všetkých zistených skutočností.

§ 11

Podrobné smernice na prípravu a na vykonanie sčítania vydá Štátny úrad štatistický v dohode s Ministerstvom vnútra a ostatnými zúčastnenými ministerstvami a ústrednými úradmi a orgánmi, a pokiaľ ide o smernice o odmene sčítacím orgánom, aj v dohode s Ministerstvom financií.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.