Nariadenie č. 84/1960 Zb.Nariadenie ministra dopravy o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)

Čiastka 32/1960
Platnosť od 24.06.1960 do31.12.1964
Účinnosť od 01.07.1960 do31.12.1964
Zrušený 6/1965 Zb.

84

NARIADENIE

ministra dopravy

z 10. júna 1960

o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952

Minister dopravy nariaďuje v dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 47 zákona č. 97/1950 Zb. o dráhach:


§ 1

Dňa 1. júla 1960 nadobúdajú účinnosť uznesenia komisií znalcov a revíznych komisií, prijaté na konferencii vo Fribourgu (Švajčiarsko) v marci 1959, a to

1. zmeny niektorých ustanovení Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a jeho prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) a prílohy VIII (Medzinárodný poriadok o preprave prepravných skríň - RICo),*)

2. zmeny niektorých ustanovení Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952.*)

§ 2

Znenie zmien Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM), zmien jeho prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) a prílohy VIII (Medzinárodný poriadok o preprave skríň - RICo) a zmien Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIM) bude vyhlásené v Tarifnom vestníku Ministerstva dopravy vo forme opráv dosiaľ platného znenia obidvoch Dohovorov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Široký v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) nadobudli účinnosť podľa nariadenia ministra dopravy č. 5/1956 Zb. 1. marca 1956.