Vyhláška č. 72/1960 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a vnútra o omamných látkach

Čiastka 28/1960
Platnosť od 16.06.1960 do30.06.1967
Účinnosť od 01.07.1960 do30.06.1967
Zrušený 57/1967 Zb.

72

VYHLÁŠKA

ministerstiev zdravotníctva a vnútra

z 10. mája 1960

o omamných látkach

Ministerstvá zdravotníctva a vnútra ustanovujú v dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 13 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 23/1955 Zb. o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie a podľa § 15 zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Omamným látkam treba venovať zvýšenú pozornosť nielen pre ich účinky, ktoré pri nesprávnom používaní spôsobujú nebezpečné otravy, ale aj pre ich vedľajšie účinky, ktoré zvádzajú na chorobný návyk. Preto sa štáty medzinárodnými dohovormi dohodli, že hospodárenie s omamnými látkami podrobia osobitným obmedzeniam.*)

Výklad pojmov

§ 2

Omamnými látkami podľa tejto vyhlášky sú omamné látky uvedené v zozname jedov vyhlásenom Ministerstvom zdravotníctva.**)

§ 3

(1) Výrobou omamných látok je výroba alebo rafinovanie alkaloidov alebo ich zmesí, včítane výroby ich solí, zo surovín (z ópia, zo surového kokaínu a pod.) alebo synteticky.

(2) Spracovaním omamných látok je ich spracovanie chemickou cestou pri zmene ich chemického zloženia.

(3) Prípravou omamných látok je každá výroba z hotových omamných látok alebo ich zmesí, ak sa v základe nemení ich chemické zloženie.

(4) Ak sa niektorá omamná látka spracúva na inú omamnú látku, považuje sa tento postup za spracovanie prvej látky a za výrobu druhej látky.

§ 4

Zaobchádzanie s omamnými látkami

O spôsobilosti pracovníkov pri zaobchádzaní s omamnými látkami, o práci s nimi, o ich úschove, balení, označovaní a preprave platia predpisy o zaobchádzaní s jedmi, príp. s liečivami.*)

Hospodárenie s omamnými látkami

§ 5

(1) Výrobu, spracovanie a prípravu omamných látok, ich dovoz z cudziny, prevoz a vývoz, ako aj ich ďalší predaj povoľuje Ministerstvo zdravotníctva podľa § 3 ods. 1, § 4 a § 5 ods. 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 23/1955 Zb. o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie, a to ak ide o výrobu, spracovanie a prípravu omamných látok alebo o ich ďalší predaj, v dohode s Ministerstvom vnútra. Ministerstvo zdravotníctva môže dať toto povolenie na osobitnú žiadosť

a) podnikom pre výrobu liečiv,

b) vedeckým, výskumným, výukovým a kontrolným ústavom a zariadeniam,

c) podnikom zahraničného obchodu,

d) výnimočne aj iným socialistickým organizáciám.

(2) V žiadosti treba uviesť

a) názov a sídlo podniku, ústavu, zariadenia alebo inej organizácie (ďalej len „podnik“), ktoré žiadajú o povolenie, príp. názov a sídlo závodu, v ktorom sa bude vykonávať povolená činnosť,

b) druh a rozsah činnosti, ktorá má byť predmetom žiadaného povolenia, a označenia omamných látok, s ktorými má podnik hospodáriť,

c) meno a adresu pracovníka zodpovedného za vedenie evidencie omamných látok (§ 7).

(3) Povolenie na výrobu, spracovanie a prípravu omamných látok zahrňuje vždy aj oprávnenie omamné látky prijímať, mať na sklade a predávať (vydávať) iným oprávneným podnikom, a to v určenom rozsahu. Povolenie na dovoz, prevoz a vývoz omamných látok zahrňuje vždy tiež oprávnenie mať ich na sklade a podľa povahy povolenia ich vydávať (predávať) iným oprávneným podnikom alebo ich od nich prijímať (kupovať).

§ 6

Bez povolenia smú s omamnými látkami v rámci svojich úloh hospodáriť (§ 12 zákonného opatrenia č. 23/1955 Zb.)

a) zariadenia lekárenskej služby,

b) zariadenia preventívnej a liečebnej starostlivosti,

c) zariadenia hygienickej a protiepidemickej služby,

d) zariadenia veterinárnej služby,

e) výskumné a kontrolné ústavy v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva,

f) zdravotnícke výskumné a kontrolné ústavy v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany.

§ 7

(1) Podniky, ktoré hospodária s omamnými látkami, sú povinné

a) viesť o tomto hospodárení evidenciu a určiť pracovníka zodpovedného za vedenie tejto evidencie,

b) preberať a vydávať omamné látky spôsobom určeným Ministerstvom zdravotníctva,

c) podávať Ministerstvu zdravotníctva ním predpísaným spôsobom a v lehotách ním určených výkazy o tomto hospodárení.

(2) Evidenčné záznamy sa musia viesť v osobitných knihách, ktorých listy sú vopred očíslované. Počet listov sa musí vyznačiť na prvej strane knihy. Záznamy sa zapisujú čitateľne atramentom. Ďalšie náležitosti, ktoré musia mať tieto knihy, určí Ministerstvo zdravotníctva jednotlivým podnikom alebo skupinám podnikov podľa povahy oprávnení.

(3) Evidenciu omamných látok, hospodárenie s nimi, ako aj spôsob a lehoty podávania výkazov o tomto hospodárení v ozbrojených sboroch upravujú osobitné predpisy.

§ 8

Osobitné ustanovenie

V žiadnom prípade nemožno povoliť

a) výrobu, spracovanie a prípravu, dovoz, prevoz a vývoz, distribúciu a akékoľvek používanie preparovaného ópia (na fajčenie), ako aj škvárov a všetkých zvyškov vyfajčeného ópia,

b) vývoz diacetylmorfínu a jeho solí, ako aj prípravkov obsahujúcich diacetylmorfín a jeho soli.

§ 9

Dozor

Dozor nad hospodárením s omamnými látkami vo všetkých podnikoch vykonávajú orgány Ministerstva zdravotníctva a krajských národných výborov, osobitne na to splnomocnené, a orgány Ministerstva vnútra - Verejnej bezpečnosti; v zariadeniach ministerstiev národnej obrany a vnútra vykonávajú tento dozor orgány týchto ministerstiev.


Záverečné ustanovenia

§ 10

Odo dňa začiatku účinnosti tejto vyhlášky nemožno už v zmysle § 15 ods. 3 zákonného opatrenia č. 23/1955 Zb. postupovať podľa ópiového zákona č. 29/1938 Zb. a vládneho nariadenia č. 137/1938 Zb., ktorým sa ópiový zákon vykonáva.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Minister zdravotníctva:

Dr. Plojhar v. r.

Minister vnútra:

Barák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Medzinárodné ópiové dohovory vyhlásené pod č. 159/1922 Zb. a č. 147/1927 Zb. a dohovor o obmedzení výroby a úprave distribúcie omamných látok vyhlásený pod č. 173/1933 Zb.

**) Vyhláška č. 167/1955 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa uverejňuje zoznam jedov.

*) Vyhláška č. 234/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zaobchádzaní s jedmi a s látkami škodlivými pre zdravie.