Vyhláška č. 70/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení

Čiastka 26/1960
Platnosť od 10.06.1960 do30.06.1986
Účinnosť od 15.06.1960 do30.06.1986
Zrušený 126/1985 Zb.

70

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

z 30. mája 1960

o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení

Ministerstvo vnútra ustanovuje v dohode s príslušnými ústrednými úradmi a Československým sväzom požiarnej ochrany podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane:


§ 1

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky platia pre všetky typy ručných a pojazdných hasiacich prístrojov.

(2) Ďalej platia pre tieto druhy stabilných hasiacich zariadení:

a) sprchové (špringlerové zariadenie)

b) hmlové

c) skrápacie (drenčerové)

d) penové na chemickú penu

e) penové na vzduchomechanickú penu

f) na kysličník uhličitý a iné inertné plyny

g) na suché chemikálie.

(3) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na požiarne hydranty a požiarne vodovody.

Časť I

Ručné a pojazdné hasiace prístroje

§ 2

(1) Montáž, údržbu, opravy, plnenie a kontrolu ručných a pojazdných hasiacich prístrojov (ďalej len „hasiace prístroje“) vykonávajú opravárske a údržbárske podniky (závody), ktoré sú k tomu poverené orgánom okresného národného výboru; poveriť možno len podniky, ktoré majú k týmto účelom potrebné technické predpoklady a kvalifikovaných pracovníkov.

(2) Orgán okresného národného výboru môže niektorému podniku (závodu), ktorý má pre to podmienky, povoliť, aby svojimi zamestnancami vykonával montáž, údržbu a kontrolu všetkých druhov vlastných hasiacich prístrojov a plnenie vlastných hasiacich prístrojov vodných a penových alebo len montáž všetkých druhov vlastných hasiacich prístrojov a plnenie vlastných hasiacich prístrojov vodných a penových.

(3) Ministerstvo vnútra môže v odôvodnených prípadoch oprávniť niektorý podnik aj na kontrolu a plnenie vlastných hasiacich prístrojov tetrachlórových.

§ 3

(1) Podniky, ktoré vykonávajú montáž, údržbu, opravy, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov sú povinné vyslať svojich zamestnancov poverených týmito prácami na základné školenie*) a podľa potreby, najmenej však raz za dva roky, na doplňovacie školenie.*)

(2) V základnom školení sú pracovníci oboznámení s konštrukciou hasiacich prístrojov, s ich náplňami, so spôsobom plnenia, spôsobom kontroly a so všetkými predpismi, ktoré sa týkajú hasiacich prístrojov. V doplňovacom školení sú zamestnanci oboznámení so všetkými zmenami, ktoré nastali v priebehu doby v konštrukcii a spôsobe použitia hasiacich prístrojov.

(3) Základné školenie pre pracovníkov z českých krajov vykonáva Kovoslužba, podnik hl. m. Prahy, pre pracovníkov zo Slovenska Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy.

(4) Doplňovacie školenie pre svojich zamestnancov a pre zamestnancov podnikov (závodov) uvedených v § 2 ods. 1 v českých krajoch vykonáva Kovoslužba, podnik hl. m. Prahy, na Slovensku Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy. Doplňovacie školenie pre zamestnancov podnikov (závodov) uvedených v § 2 ods. 2 a 3 vykonávajú opravárske a údržbárske podniky uvedené v § 2 ods. 1.

§ 4

Montáž, údržbu, opravy, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov môžu vykonávať len zamestnanci, ktorí preukážu svoju spôsobilosť odbornou skúškou vykonanou pred skúšobnou komisiou ustanovenou Ministerstvom vnútra. O vykonanej skúške vydá Ministerstvo vnútra zamestnancom osvedčenie; ich odbornú spôsobilosť môže kedykoľvek preskúšať.

§ 5

Kontrola hasiacich prístrojov musí sa vykonávať pravidelne, a to najmenej raz do roka. Hasiace prístroje, ktoré sú vystavené chemickým, atmosferickým alebo iným nepriaznivým vplyvom, kontrolujú sa častejšie, podľa potreby až štyri razy do roka.*)

§ 6

(1) O vykonanej kontrole hasiacich prístrojov napíše zamestnanec, ktorý kontrolu vykonal, záznam, v ktorom uvedie značku, druh, obsah a výrobné číslo hasiaceho prístroja, kde je hasiaci prístroj umiestnený a výsledok kontroly. Záznam opatrí dátumom kontroly a podpíše; prvopis záznamu odovzdá závodu, ktorého prístroj bol kontrolovaný a priepis si ponechá.

(2) Hasiace prístroje, pri ktorých neboli pri kontrole zistené závady, opatrí zamestnanec vykonávajúci kontrolu plombou a štítkom obsahujúcim údaje o vykonanej kontrole a použiteľnosti prístroja.

§ 7

(1) Hasiace prístroje, pri ktorých bola pri kontrole zistená závada, musia sa odstrániť a nesmú sa ďalej používať. Pokiaľ sú schopné opravy, treba túto urýchlene zabezpečiť v príslušnom opravárskom a údržbárskom podniku (závode).

(2) Hasiace prístroje, ktoré nemožno opraviť, ďalej prístroje staršie ako dvadsať rokov alebo také, pri ktorých rok výroby nedá sa bezpečne zistiť, musia sa z prevádzky vyradiť a znehodnotiť zamestnancom podniku (závodu) oprávneného podľa § 2 tak, aby bolo vylúčené ich ďalšie používanie. Vyradené hasiace prístroje musí majiteľ v najkratšej možnej dobe nahradiť hasiacimi prístrojmi schopnými prevádzky.*)

(3) Ustanovenie ods. 2 sa netýka snehových hasiacich prístrojov starších ako dvadsať rokov, ktoré sú ináč nezávadné alebo ktoré sa môžu bezpečne opraviť.

§ 8

Vedúci podnikov (závodov), vlastníci a užívatelia iných objektov a zariadení, prípadne iné osoby zodpovedné za riadny stav hasiacich prístrojov,**) sú najmä povinné:

a) náležite sa starať o riadne, bezpečné a z hľadiska požiarneho vhodné umiestnenie hasiaceho prístroja a o to, aby bol chránený pred poškodením, udržovaný, opravovaný a pravidelne kontrolovaný a aby bol k nemu voľný prístup;

b) starať sa o riadne uloženie záznamov o kontrole;

c) starať sa o to, aby sa hasiace prístroje a ich náplne nezneužívali, zvlášť hasiace prístroje tetrachlórové, na iné účely ako na hasenie;

d) zabezpečiť, aby vyradené hasiace prístroje boli v najkratšom možnom čase nahradené inými prevádzky schopnými;

e) poučovať pracujúcich závodu, prípadne iné osoby v objekte, o správnom zaobchádzaní s hasiacimi prístrojmi pri ich použití a o ďalšej manipulácii s nimi po ich použití;

f) uľahčiť zamestnancom údržbárskych a opravárskych podnikov, vykonávajúcim kontrolu, údržbu alebo plnenie hasiacich prístrojov (§ 2 ods. 1) čo najviac túto činnosť, najmä určiť im vhodné miesto a dať im na použitie potrebné nádoby a teplú vodu;

g) nechať vykonať svojimi vlastnými pracovníkmi a na náklad podniku (závodu) potrebné technické úpravy múrov v miestach, kde majú byť hasiace prístroje zavesené, ak nie je možné tieto prístroje normálnym spôsobom pripevniť.

§ 9

Zamestnanci opravárskych a údržbárskych podnikov sú povinní pri výkone svojej činnosti dodržiavať predpisy o vstupe do podnikov a zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa pri svojej činnosti dozvedeli.

§ 10

Osobitné predpisy platia o montáži, údržbe, oprave, plnení a kontrole hasiacich prístrojov v objektoch používaných vojenskou správou, v objektoch ozbrojených sborov Ministerstva vnútra, ako aj v objektoch železničnej, vodnej a leteckej dopravy.

§ 11

(1) Závody vyrábajúce hasiace prístroje sú povinné starať sa o to, aby všetky podniky (závody) uvedené v § 2 boli ihneď oboznámené s novými typmi hasiacich prístrojov zavádzanými do výroby a so všetkými konštrukčnými zmenami, ktoré nastanú pri ich výrobe.

(2) Závody vyrábajúce hasiace prístroje sú povinné zabezpečiť výrobu náhradných dielov a doplnkov k vyrábaným typom. Výrobu náhradných dielov a doplnkov k typom už vyrábaným zabezpečuje Kovoslužba, podnik hl. m. Prahy.

Časť II

Stabilné hasiace zariadenie

§ 12

(1) Konštrukcia a odborné vyhotovenie stabilných hasiacich zariadení musí vyhovovať typom schváleným Ministerstvom vnútra.

(2) Projektovať, vyrábať a montovať stabilné hasiace zariadenia smú len odborné závody, ktoré majú potrebné oprávnenie; toto oprávnenie vydáva, ruší a jeho rozsah určuje príslušný ústredný úrad alebo orgán v dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 13

Prevádzatelia (užívatelia) objektov, v ktorých sú inštalované stabilné hasiace zariadenia, sú povinní najmä:

a) dbať, aby zariadenia a ich signalizácia boli trvale v pohotovom stave, a touto úlohou poveriť odborných zamestnancov, aby na ne dozerali,

b) starať sa o riadnu údržbu zariadení a o pravidelné vykonávanie ich revízií,

c) zabezpečiť, aby zariadenia, ktoré sú trvale mimo prevádzku, nemohli byť zneužité,

d) hlásiť všetky podstatné zmeny zariadení orgánu okresného národného výboru.

§ 14

(1) Za správne a pravidelné vykonávanie revízií stabilných hasiacich zariadení [§ 13 písm. b)] zodpovedajú vedúci jednotlivých závodov, ktorí k tomu určia z technických zamestnancov závodu revíznych technikov.

(2) Revízny technik zodpovedá vedúcemu závodu za správnosť vykonanej revízie. O revízii napíše technickú zápisnicu, v ktorej uvedie všetky zistené závady.

(3) Vedúci závodu alebo ním poverená osoba zabezpečí ihneď odborné odstránenie zistených závad.

§ 15

(1) Revízia stabilných hasiacich zariadení musí sa vykonávať pravidelne podľa ďalej uvedeného prehľadu; pri zariadeniach vystavených chemickým vplyvom sa vykonáva podľa prevádzkového prostredia častejšie.

(2) Revízie sa vykonávajú v troch stupňoch;

I. stupeň - prehľadná revízia bez akejkoľvek demontáže, spočívajúca v kontrole základných funkčných okruhov;

II. stupeň - revízia s kontrolou stavu hasiacej látky, zistenie jej akosti, preskúšanie všetkých funkčných okruhov a demontáž funkčne dôležitých armatúr, ak nie je možné ich stav preskúšať iným spôsobom. Vyčistenie a nakonzervovanie činných častí zariadení, premazanie;

III. stupeň - podrobná revízia celého zariadenia, podľa povahy s potrebnou demontážou armatúr a podobne. Preskúšanie celej funkcie zariadenia a akosti hasiacej látky. Výmena poškodených súčiastok.

Jednotlivé stupne revízie sa vykonávajú v termínoch uvedených v nasledujúcej tabuľke, pokiaľ prevádzky, v ktorých sú tieto zariadenia inštalované, nevyžadujú častejšie kontroly.

Druh stabilného hasiaceho zariadeniaRevízia sa vykonáva po uplynutí
1/2 roka1 roku2 rokov3 rokov
Hmlové stabilné hasiace zariadenieI.stupeň II.stupeň III.stupeň
Samočinné špringlerové zariadenie I.stupeň III.stupeň
Skrápacie hasiace zariadenie I.stupeň III.stupeň
Penové hasiace zariadenie na chemickú penu I.stupeň II.stupeň III.stupeň
Penové hasiace zariadenie na vzduchomechanickú penu I.stupeň II.stupeň III.stupeň
Hasiace zariadenie na kysličník uhličitý alebo iný inertný plyn I.stupeň II.stupeň III.stupeň
Hasiace zariadenie na suché chemikálie I.stupeň III.stupeň

(3) Údržbu stabilných hasiacich zariadení vykonávajú buď prevádzatelia (užívatelia) objektov, v ktorých sú tieto zariadenia inštalované, alebo na základe ich objednávky odborné závody, ktoré majú potrebné oprávnenie (§ 12 ods. 2); opravu týchto zariadení smú však vykonávať len tieto odborné závody.

§ 16

Pre funkcie montérov a revízorov stabilných hasiacich zariadení musia sa vyberať len osoby, ktoré majú potrebné technické znalosti.

§ 17

(1) Podniky poverené montážou stabilných hasiacich zariadení sú povinné odovzdať závodu, v ktorom montujú stabilné hasiace zariadenie, také podklady, ktoré zaručia správne vykonávanie pravidelných revízií.*)

(2) Pracovníci podniku (závodu) vykonávajúceho montáž sú pri výkone svojej činnosti povinní dodržiavať predpisy o vstupe do podnikov a zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa pri svojej činnosti dozvedeli.


Časť III

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 18

Keď súčasťou hasiacich prístrojov sú tlakové nádoby na prepravu plynov alebo tlakové nádoby stabilné, na ktoré sa vzťahujú Predpisy a technické pravidlá pre kovové a tlakové nádoby na prepravu plynov alebo Predpisy a technické pravidlá pre stavbu a opravy tlakových nádob stabilných [vyhlášky Ministerstva energetiky č. 187 a 188/1957 Ú. l. (Ú. v.)], treba pri nich okrem pravidelných kontrol podľa tejto vyhlášky vykonávať tiež prehliadky a skúšky podľa predpisov pre tieto nádoby platných.

§ 19

(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra č. 207/1951 Ú.l. (č. 237/1951 Ú.v.) o zabezpečení pohotovosti a bezpečnosti hasiacich prístrojov s chemickou náplňou a vyhláška Ministerstva vnútra č. 31/1952 Ú.l. (č. 50/1952 Ú.v.) o zabezpečení pohotovosti samočinných špringlerových zariadení.

(2) Osvedčenia o povolení na vykonávanie samostatnej montáže, údržby, plnenia a kontroly hasiacich prístrojov vydané podľa vyhlášky č. 207/1951 Ú. l. I. (č. 237/1951 Ú. v.) zostávajú v platnosti; osoby oprávnené vykonávať hore uvedené úkony vykonávajú však svoju činnosť podľa ustanovení tejto vyhlášky, najmä sú povinné sa podrobovať doplňovaciemu školeniu podľa § 4.

§ 20

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júnom 1960.


Prvý námestník ministra:

Kudrna v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Náklady na školenie sa uhradia podľa vládneho uznesenia č. 740/1955, prípadne podľa všeobecných predpisov o úhrade cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

*) Povinnosť vykonávať periodické skúšky hasiacich prístrojov podľa príslušných čs. št. noriem, napr. ČSN 38 9100, zostáva nedotknutá.

*) O vyraďovaní hasiacich prístrojov platí, ak sú národným majetkom, článok 15 vyhlášky Min. financií č. 205/58 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva vl. nar. o správe národného majetku.

**) Pozri § 4 vyhlášky č. 169/1955 Ú. l. (Ú. v.) o zabezpečení a organizácii požiarnej ochrany v závodoch.

*) Ustanovenia všeobecných predpisov (časť prvá, oddiel III, hlava 3 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami) sú nedotknuté.