Nariadenie vlády č. 68/1960 Zb.Vládne nariadenie o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami

Čiastka 25/1960
Platnosť od 10.06.1960 do31.07.1991
Účinnosť od 10.06.1960 do31.07.1991
Zrušený 238/1991 Zb.

68

VLÁDNE NARIADENIE

z 3. júna 1960

o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 10 ods. 1 zákona č. 63/1958 Zb. o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky:


§ 1

Pre ďalší rozvoj národného hospodárstva, najmä pre rast priemyslovej výroby, treba zabezpečiť nevyhnutné suroviny v dostatočnom množstve a v potrebnej akosti. Za tým účelom sa musia využiť predovšetkým tuzemské zdroje, ku ktorým patrí aj kovový odpad a zberné suroviny. Treba preto venovať hospodáreniu týmito surovinami mimoriadnu starostlivosť tak pri ich vzniku, ako pri ich zbere a spotrebe.

§ 2

(1) Zber a výkup priemyslového kovového odpadu a úprava priemyslového i nepriemyslového kovového odpadu prislúcha podnikom podriadeným Ministerstvu hutníckeho priemyslu a rudných baní (národné podniky „Kovošrot“).

(2) Zber a výkup nepriemyslového kovového odpadu a zber, výkup a úprava zberných surovín s výnimkou priemyslového textilného odpadu prislúcha od 1. januára 1961 podnikom podriadeným krajským národným výborom (podniky „Zberné suroviny“).

(3) Výkup a úprava priemyslového textilného odpadu prislúcha podniku, ktorý určí Ministerstvo spotrebného priemyslu.

§ 3

Podniky, ktorým prislúcha zber a výkup, sa starajú najmä technickoporadenskou službou o dodržiavanie zásad správneho hospodárenia kovovým odpadom a zbernými surovinami a predpisov platných pre zachycovanie, zber, výkup, triedenie, úpravu a spotrebu týchto surovín.

§ 4

(1) Všetky organizácie, u ktorých vzniká kovový odpad, alebo sa vyskytujú zberné suroviny, sú povinné ich zachycovať, zhromažďovať a odovzdávať podnikom uvedeným v § 2, pokiaľ im štátnym plánom nie je povolené ich spracovať vo vlastnom podniku.

(2) Znehodnocovanie alebo ničenie kovového odpadu a zberných surovín je neprípustné.

§ 5

Národné výbory, predovšetkým miestne a mestské národné výbory, organizujú v spolupráci so spoločenskými organizáciami zber kovového odpadu a zberných surovín u obyvateľstva.

§ 6

Predpisy potrebné na vykonanie tohto nariadenia vydá v dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní, pokiaľ ide o hospodárenie kovovým odpadom, a Správa pre rozvoj miestneho hospodárstva, pokiaľ ide o hospodárenie zbernými surovinami.


§ 7

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 34/1951 Zb. o zberných surovinách a vládne nariadenie č. 106/1952 Zb. o presune pôsobnosti v zbere železného a kovového odpadu (šrotu).

§ 8

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister hutníckeho priemyslu a rudných baní a minister spotrebného priemyslu a vedúci Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva.


Široký v. r.

Inž. Černý v. r.

Machačová v. r.