Nariadenie vlády č. 66/1960 Zb.Vládne nariadenie o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov

(v znení č. 189/1960 Zb.)

Čiastka 24/1960
Platnosť od 07.06.1960 do31.12.1967
Účinnosť od 30.12.1960 do31.12.1967
Zrušený 69/1967 Zb.

66

VLÁDNE NARIADENIE

z 3. júna 1960

o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa §§ 41 a 45 odseku 2 písmeno c) zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch:


§ 1

(1) Poslanec národného výboru je zástupcom svojich voličov v národnom výbore. Je povinný vykonávať funkciu, ku ktorej ho ľud povolal, svedomite a statočne, na prospech socialistickej spoločnosti a jej občanov. Je mu zaručené vykonávať funkciu bez ujmy na pracovnom zárobku.

(2) Aby sa nenarušoval chod národného hospodárstva a aby sa dbalo na čo najväčšiu hospodárnosť, organizujú národné výbory činnosť svojich poslancov zásadne tak, aby funkciu mohli vykonávať prevažne mimo pracovného času.

§ 2

(1) Hospodárska, rozpočtová alebo iná organizácia (ďalej len „organizácia“) je povinná poskytnúť svojmu zamestnancovi, ktorý je poslancom národného výboru, pracovné voľno na čas nevyhnutne potrebný na to, aby mohol plniť povinnosti vyplývajúce z funkcie poslanca národného výboru (ďalej len „výkon funkcie“).

(2) Predsedom, ich námestníkom, tajomníkom národných výborov a ďalším členom rád národných výborov, ako aj predsedom posudkových komisií sociálneho zabezpečenia krajských a okresných národných výborov, ktorí sú pre výkon funkcie úplne uvoľnení zo svojho doterajšieho zamestnania, poskytuje organizácia na žiadosť rady národného výboru, o funkcionára ktorého ide, neplatené pracovné voľno.

(3) Podľa zásad uvedených v odsekoch 1 a 2 uvoľňujú tiež svojich členov jednotné roľnícke družstvá a iné ľudové družstvá pre výkon funkcie.

§ 3

(1) Za dobu pracovného voľna poskytnutého podľa § 2 odseku 1 má zamestnanec voči organizácii nárok na všetky požitky, ako keby po túto dobu pre ňu pracoval. Požitky, ktoré zamestnancovi za dobu pracovného voľna prislúchajú, sa vypočítajú podľa priemeru za posledné tri mesiace.

(2) Poslancom národného výboru, ktorí sú domáckymi robotníkmi alebo ktorí nie sú v pracovnom pomere, napr. členom jednotných roľníckych družstiev, poskytuje na ich žiadosť národný výbor primeranú náhradu za zárobok ušlý im výkonom funkcie.

(3) Poslancom miestnych národných výborov, ktorí pri svojom zamestnaní vykonávajú funkciu predsedu, jeho námestníka alebo tajomníka miestneho národného výboru poskytuje organizácia náhradu ušlého zárobku najviac v rozsahu do 20 hodín mesačne. V mimoriadnych prípadoch, kde by bolo treba poskytnúť pracovné voľno vo väčšom rozsahu, uhradí im zárobok ušlý za ďalšie hodiny výkonu funkcie namiesto organizácie národný výbor. Pokiaľ títo funkcionári nie sú v zamestnaneckom pracovnom pomere alebo sú domáckymi robotníkmi, poskytne im národný výbor celú náhradu zárobku, ktorý im ušiel výkonom funkcie.

(4) Poslanci národných výborov majú nárok na náhradu nutných výdavkov vzniknutých im pri výkone funkcie. Tieto výdavky uhradzuje národný výbor. Pre nárok na úhradu výdavkov a určenie ich výšky sa použijú obdobne predpisy platné pre štátnych zamestnancov.

§ 4

Funkcionárom národných výborov uvedeným v § 2 ods. 2 poskytuje národný výbor začínajúc funkčným obdobím 1960 odmenu za výkon funkcie. Odmena je zhodnotením rozsahu zodpovednosti a významu funkcie a u funkcionárov národných výborov, ktorí sú pre výkon funkcie úplne uvoľnení zo svojho doterajšieho zamestnania, zahrňuje i náhradu ušlého zárobku.

§ 5

Funkcionári národných výborov uvedení v § 2 ods. 2, ktorí sú pre výkon funkcie úplne uvoľnení zo svojho doterajšieho zamestnania, posudzujú sa z hľadiska predpisov o platenej dovolenke na zotavenie a pre účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia ako zamestnanci národných výborov.

§ 6

(1) Zamestnanec, ktorému sa poskytlo pracovné voľno na výkon funkcie (§ 2 odseku 1 a 2), nemôže byť z tohto dôvodu ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru (napr. pri zaradení do pracovných alebo platových tried a skupín, pokiaľ ide o vznik nároku na dovolenku na zotavenie a jej dĺžku, z hľadiska predpisov o nemocenskom poistení, o dôchodkovom zabezpečení, o vernostnom prídavku a pod.).

(2) Funkcia poslanca v národnom výbore nemôže byť dôvodom na preloženie (prevedenie, premiestenie) zamestnanca na pracovné miesto, ktoré by mu znemožnilo výkon funkcie alebo na prácu menej kvalifikovanú, ani na rozviazanie pracovného pomeru. Ak poruší organizácia toto ustanovenie, urobí kompetentný nadriadený orgán na návrh rady národného výboru bez meškania nápravu.

§ 7

Ustanovenia § 1, § 2 ods. 1 a 3, § 3 ods. 1, 2 a 4 a § 6 sa vzťahujú i na občanov zvolených národným výborom za členov jeho komisií.

§ 8

Podrobnejšie predpisy vydá Ministerstvo vnútra v dohode s Ministerstvom financií, Ústredná rada odborov a Štátny úrad sociálneho zabezpečenia.


§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. júnom 1960; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Barák v. r.