Vyhláška č. 47/1960 Zb.Vyhláška ministra financií a Štátnej plánovacej komisie o zmene vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby

Čiastka 18/1960
Platnosť od 27.04.1960 do19.11.1964
Účinnosť od 27.04.1960 do19.11.1964
Zrušený 191/1964 Zb.

47

VYHLÁŠKA

ministra financií a Štátnej plánovacej komisie

z 5. apríla 1960

o zmene vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby

Minister financií podľa § 16 ods. 1 zákona č. 27/1959 Zb. o družstevnej bytovej výstavbe, podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, podľa § 20 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a Štátna plánovacia komisia podľa § 10 ods. 1 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien po prerokovaní s ústrednými úradmi a niektorými národnými výbormi ustanovujú:


Čl. I

V záujme ďalšieho rozvoja družstevnej bytovej výstavby je účelné umožniť podnikom a iným organizáciám socialistického sektora, aby poskytovali družstvám vo väčšej miere a za výhodnejších podmienok mechanizmy pre bytovú výstavbu a výrobu stavebných hmôt. Tým sa vytvoria lepšie predpoklady pre plné využitie tvorivej aktivity pracujúcich pri organizovaní svojpomoci a znižovaní nákladov na bytovú výstavbu. Podniky a organizácie poskytujú však takúto zvýhodnenú pomoc, ak sa tým nenaruší plnenie úloh uložených im štátnym plánom a rozpočtom.


Čl. II

Vyhláška ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby sa mení a doplňuje takto:

1. § 11 ods. 3 znie:

Ak poskytne podnik alebo iná socialistická organizácia družstvu pomoc dodávkami materiálu, požičaním strojov, vykonaním prepravy a pod., fakturuje družstvu túto pomoc v cenách platných pre štátnu investičnú výstavbu.

Stroje, výrobné zariadenia alebo dopravné prostriedky, potrebné pre družstevnú bytovú výstavbu alebo pre výrobu stavebných hmôt na túto výstavbu, môže však podnik (organizácia) požičať mimo času plánovaného nasadenia týchto strojov, poprípade zariadení za náhradu skutočných priamych nákladov. Táto náhrada obsahuje i sumu zodpovedajúcu odpisom príslušných základných prostriedkov, ak sa odpisy z nich vykonávajú podľa výkonov alebo ak ide o motorové vozidlá organizácií, ktoré nie sú povinné základné prostriedky odpisovať. Za prípadné poškodenie požičaných základných prostriedkov zodpovedá družstvo podľa platných predpisov. Ak vykoná podnik (organizácia) pre družstvo dopravné výkony alebo práce stavebnými strojmi mimo času plánovaného nasadenia týchto strojov alebo dopravných prostriedkov, treba použiť ustanovenia o výške náhrady obdobne.

2. § 19 ods. 1 znie:

V podnikoch, v ktorých je zavedená všeobecná úprava finančného hospodárenia, financuje sa podniková bytová výstavba

a) z voľných vlastných finančných zdrojov použiteľných na financovanie decentralizovanej výstavby, ak je zabezpečené financovanie potrebného rozvoja podniku;

b) z príspevkov podnikového fondu pracujúcich;

c) z bezúročných pôžičiek zamestnancov, pre ktorých sa stavia byt.

Zabezpečenie potrebného rozvoja podniku podľa písm. a) posudzuje orgán podniku priamo nadriadený s prihliadnutím na pripomienky pobočky banky. Nadriadený orgán môže však preniesť posudzovaciu právomoc na priameho investora, ktorý prihliadne na pripomienky pobočky banky.

Podniky so všeobecnou úpravou financovania môžu použiť na financovanie svojej bytovej výstavby všetky vlastné finančné zdroje určené na financovanie decentralizovaných investícií,*) ak ide o voľné zdroje vyplývajúce

1. z prekračovania plánu,

2. z mobilizačnejšieho návrhu plánu.

Ak ide o voľné zdroje vyplývajúce z mobilizačnejšieho návrhu plánu, môžu podniky zahrnúť schválenú bytovú výstavbu už do svojich mobilizačnejších plánov a uskutočňovať ju v rámci vlastných prostriedkov vytvorených na financovanie decentralizovanej investičnej výstavby.

Voľnými vlastnými finančnými zdrojmi použiteľnými na financovanie podnikovej bytovej výstavby rozumie sa teda ako z dlhodobého normatívu vyplývajúca časť prírastku zisku (zisku) dosiahnutého nad plán alebo v rámci mobilizačnejšieho plánu a z normatívu vyplývajúca časť nadplánových odpisov, tak aj výsledky z predaja a likvidácie základných prostriedkov, úspory dosiahnuté efektívnejším obstaraním decentralizovaných investícií, časť odmien za úspory na centralizovanej výstavbe,**) tržby za materiál ťažený pri výstavbe a prostriedky uvoľnené zrýchlením obratu obežných prostriedkov.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda Štátnej plánovacej komisie:

inž. Šimůnek v. r.

Prvý námestník ministra financií:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 62/1958 Ú. l. (Ú. v.) o finančných zdrojoch niektorých hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a o úhrade ich strát a č. 85/1958 Ú. l. (Ú. v.) o finančných zdrojoch hospodárskych organizácií zapojených na rozpočty národných výborov a o úhrade ich strát.

**) Vyhláška ministra financií a hlavného arbitra Československej republiky č. 179/1959 Ú. l. (Ú. v.) o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby a smernice Ministerstva financií č. 180/1959 Ú. l. (Ú. v.) o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby.