Vyhláška č. 43/1960 Zb.Vládna vyhláška o vykonávaní projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie

Čiastka 16/1960
Platnosť od 19.04.1960 do30.06.1966
Účinnosť od 19.04.1960 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

43

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 23. marca 1960

o vykonávaní projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie

Podľa uznesenia XI. sjazdu Komunistickej strany Československa a aprílového zasadania jej ústredného výboru z roku 1959 sa zvyšuje na vysokých školách úroveň vedeckej a umeleckej práce, spojuje sa s praxou a zameriava sa na potreby výroby, techniky a kultúry; i na priemyselných školách sa uplatňuje zásada spojenia vyučovania s výrobnou praxou. Vysoké a priemyselné školy predstavujú vo svojom súhrne učiteľských síl veľkú kapacitu odborníkov, ktorých spolupráca pri zvládnutí niektorých obťažných problémov nášho národného hospodárstva je veľmi významná a z hľadiska potreby výroby dôležitá. Aby táto spolupráca bola v súlade s plnením pedagogických a vedeckovýskumných úloh týchto škôl, je žiadúce obmedziť čo najviac individuálnu spoluprácu pracovníkov vysokých a priemyselných škôl so socialistickými organizáciami. Komplexná účasť celých škôl na takýchto úlohách musí prelínať ich vedeckú a výchovnú činnosť.

Preto cieľom novej úpravy vykonávania projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na týchto školách pre socialistické organizácie je ešte tesnejšie zopnutie týchto škôl so životom a výuky s praxou, podnietenie vedeckej činnosti vysokých škôl a dôsledné uplatňovanie kolektívnych metód vo výskumnej a vedeckej práci. V oblasti umenia pôjde predovšetkým o tvorbu významných, materiálove náročných umeleckých prác, na vznik a zhotovenie ktorých sa obvykle používajú ateliéry a ostatné prevádzkové zariadenia umeleckých škôl.

Uplatnenie kolektívnych metód pri vykonávaní uvedených prác potom predpokladá i výchovu študentov v spojení výuky s praxou a ich zapojovanie do pracovných kolektívov vysokých a priemyselných škôl.

Vláda Československej republiky preto ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Vysoké školy sú oprávnené

a) poddodávateľským spôsobom pre socialistické organizácie vykonávať podľa vyhlášky Štátneho výboru pre výstavbu o vykonávaní prieskumných a projektových prác pre organizácie socialistického sektora*) prieskumné a projektové práce, konzultácie a expertízy k týmto prácam; ktoré práce sa zahrnujú do súboru prieskumných prác a ktoré do prác projektových, určuje vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o dokumentácii stavieb;**)

b) dodávateľským a poddodávateľským spôsobom pre socialistické organizácie

vykonávať vedeckovýskumné práce;

pracovať na umeleckých úlohách;

vypracúvať expertízy, posudky, konzultácie a podobné práce.

(2) Oprávnenia uvedené v odseku 1 prislúchajú obdobne i priemyselným školám.***)

§ 2

Zadávanie, prevzatie a vykonanie prác

(1) Socialistické organizácie, ktoré budú požadovať od vysokých alebo priemyselných škôl alebo ich pracovníkov práce uvedené v § 1, sú povinné prejednať ich prevzatie s týmito školami (rektorátom, dekanátom, riaditeľstvom) ako dodávateľom, prípadne poddodávateľom.

(2) Požadované práce posúdi a o ich prevzatí rozhodne, po prejednaní s odborovou organizáciou, na vysokých školách rektor (dekan), v závažnejších prípadoch po vyjadrení vedeckej alebo umeleckej rady vysokej školy (fakulty), na priemyselných školách riaditeľ. Vysoké alebo priemyselné školy môžu práce uvedené v § 1 prevziať len vtedy, ak sú odborne vysoko náročné, ak umožňujú zvýšenie úrovne vedeckej a umeleckej práce, jej tesnejšie zameranie na potreby výroby, techniky a kultúry, ako aj spojenie s praxou a pokiaľ to dovoľuje plnenie pedagogických a už plánovaných vedeckovýskumných a umeleckých úloh školy.

(3) Pri každej prevzatej práci určí rektor (dekan) alebo riaditeľ školy vedúceho, zodpovedného za jej vykonanie; prevzaté práce, s výnimkou expertíz, posudkov, konzultácií a podobných prác, zahrnú školy do svojich plánov prieskumných a projektových, vedeckovýskumných alebo umeleckých prác.

(4) V záujme ústredného riadenia a plánovania vedeckej a umeleckej činnosti vysokých škôl a pedagogickej činnosti priemyselných škôl môže si Ministerstvo školstva a kultúry vyhradiť určenie maximálnej časti pracovného úväzku, ktorým sa môžu vysoké a priemyselné školy podieľať na prácach, na ktoré ich oprávňuje táto vyhláška. Ministerstvo školstva a kultúry vydá na vykonanie ustanovení odseku 2 a 3 smernice upravujúce postup pri preberaní a vykonávaní zadávaných prác vysokou alebo priemyselnou školou.

§ 3

Vzťahy medzi objednávateľom a dodávateľom

Na vykonávanie prác podľa § 1 uzavierajú vysoké alebo priemyselné školy hospodárske zmluvy podľa zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami a podľa osobitných predpisov hlavného arbitra Československej republiky.

§ 4

Financovanie a odmeňovanie

(1) Z úhrady, ktorú prijme vysoká alebo priemyselná škola po splnení zmluvy, vyplatí podľa smerníc, ktoré sa vydajú podľa odseku 2, odmenu kolektívom alebo pracovníkom, ktorí splnili úlohu podľa zmluvy; umeleckým pracovníkom sa uhradia aj náklady spojené s nákupom materiálu a s réžiou tvorby umeleckého diela, pokiaľ im materiál neposkytne a réžiu neuhradí škola. Zvyšujúca časť úhrady zostáva vysokej alebo priemyselnej škole, ktorá ju použije na získanie zariadenia potrebného na jej ďalší rozvoj.

(2) Podrobnosti o financovaní prác prevzatých vysokou alebo priemyselnou školou podľa tejto vyhlášky a o odmeňovaní kolektívov alebo pracovníkov, ktorí splnili úlohy podľa zmluvy, upravia smernice, ktoré vydá Ministerstvo školstva a kultúry v dohode s Ministerstvom financií a Sekretariátom Štátnej mzdovej komisie.


Záverečné ustanovenia

§ 5

(1) Pracovníci vysokých a priemyselných škôl sa môžu zúčastniť so súhlasom školy vykonávania projektových a prieskumných prác v projektových ústavoch ako ich zamestnanci vo vedľajšom pracovnom pomere.

(2) Pracovníci vysokých a priemyselných škôl môžu prevziať práce uvedené v § 1 ako jednotlivci za podmienok určených osobitnými predpismi*), ak nemôže tieto práce prevziať škola (§ 2 ods. 2); škola musí však vo všetkých prípadoch zabezpečiť evidenciu vykonávaných prác a ich kontrolu.

§ 6

Touto vyhláškou zostávajú nedotknuté predpisy a smernice upravujúce

inú vedeckovýskumnú činnosť než je uvedená v § 1,

činnosť literárnu a publicistickú podľa zákona č. 115/1953 Zb. o autorskom práve a práva podľa tohto zákona;

ďalej predpisy a smernice upravujúce

činnosť podľa zákona č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov,

činnosť podľa vyhlášky predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií č. 196/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zvýšení hmotnej zainteresovanosti na rozvoji a zavádzaní novej techniky,

činnosť vynálezov a zlepšovateľov a

predpisy upravujúce ohlasovacie a iné povinnosti súvisiace s vykonávaním prác vysokou alebo priemyselnou školou, pre ktoré ich príslušné predpisy ustanovujú.

§ 7

Touto vyhláškou sa menia, prípadne doplňujú

a) ustanovenia § 2 ods. 2 vyhlášky Štátneho výboru pre výstavbu č. 177/1957 Ú. l. (Ú. v.) o vykonávaní prieskumných a projektových prác pre organizácie socialistického sektora;

b) ustanovenia §§ 5 a 6 vyhlášky ministra školstva a kultúry č. 91/1958 Ú. l. (Ú. v.) o nákupe, predaji a vystavovaní diel výtvarných umení a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, o zadávaní návrhov v odboroch umenia užitého a o rozmnožovaní, vystavovaní a inom rozširovaní portrétov ústavných činiteľov a iných významných osobností v tom zmysle, že socialistické organizácie sa môžu, pokiaľ ide o práce uvedené v § 1, na vysoké alebo priemyselné školy obracať priamo.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška z 13. septembra 1957 č. 177 Ú. l. (Ú. v.).

**) Vyhláška z 22. júla 1959, č. 152 Ú. l. (Ú. v.).

***) Tým sa rozumie aj výberovým školám poľnohospodárskym a lesníckym (t. j. poľnohospodárskym technickým školám štvorročným, poľnohospodárskym majstrovským školám, lesníckym technickým a lesníckym majstrovským školám).

*) Osobitnými predpismi sú:
vládne nariadenie č. 120/1950 Zb. o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách,
vládna vyhláška č. 40/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zadávaní prác a služieb socialistickými organizáciami jednotlivcom,
vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 254/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zadávaní prieskumných a projektových prác organizáciám socialistického sektora projektantom jednotlivcom,
smernice Ministerstva školstva a kultúry o účasti učiteľov vysokých a priemyselných škôl na prieskumných a projektových prácach uverejnené v čiastke 10/1958 Ú. l. (Ú. v.).