Zákon č. 40/1960 Zb.Zákon o vykonaní novej územnej organizácie súdov

Čiastka 15/1960
Platnosť od 11.04.1960 do05.07.1961
Účinnosť od 11.04.1960 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.

OBSAH

40

ZÁKON

z 9. apríla 1960

o vykonaní novej územnej organizácie súdov

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) V súlade so zákonom o územnom členení štátu vykonáva sa nová územná organizácia súdov.

(2) Sudcovia a sudcovia z ľudu ľudových súdov a krajských súdov sú oprávnení vykonávať svoje funkcie aj na iných súdoch, než pre ktoré boli zvolení. Na výkon týchto funkcií je potrebný súhlas okresného (krajského) národného výboru, v sídle ktorého je ľudový (krajský) súd, zriadený podľa novej územnej organizácie súdov.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.