Vyhláška č. 29/1960 Zb.Vyhláška ministra školstva a kultúry, ktorým sa vydáva štatút fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe

Čiastka 12/1960
Platnosť od 04.04.1960 do21.09.1961
Účinnosť od 04.04.1960 do21.09.1961
Zrušený 96/1961 Zb.

29

VYHLÁŠKA

ministra školstva a kultúry

z 23. marca 1960,

ktorým sa vydáva štatút fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe

Minister školstva a kultúry ustanovuje v dohode s predsedom Štátnej plánovacej komisie podľa § 17 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. a na vykonanie vládneho uznesenia z 9. decembra 1959 č. 1954:


Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Inštitút národohospodárskeho plánovania (ďalej len „inštitút“) je fakultou Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

§ 2

Činnosť inštitútu riadi Ministerstvo školstva a kultúry v spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou, najmä pokiaľ ide o otázky organizácie a obsahu štúdia, ako aj prijímania poslucháčov.

Druhá časť

Úlohy inštitútu

§ 3

Inštitút pripravuje a školí vysokokvalifikovaných odborníkov pre riadenie a plánovanie národného hospodárstva, a to najmä pre:

a) aparát Štátnej plánovacej komisie,

b) ministerstvá a ostatné ústredné orgány,

c) krajské národné výbory, prípadne aj pre vedúce funkcie na okresných národných výboroch,

d) vedeckovýskumné ústavy s ekonomickým zameraním,

e) úlohy zahraničnej, hospodárskej a plánovacej expertízy.

§ 4

(1) Na plnenie svojich úloh inštitút organizuje najmä tieto formy štúdia:

a) postgraduálne jednoročné až dvojročné štúdium zásadne pre pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním (na prechodný čas aj pre predošlých absolventov dlhodobých kurzov pri vysokých školách ekonomického smeru), zamerané na rozšírenie a doplnenie poznatkov v riadení a plánovaní národného hospodárstva, prípadne aj na doplnenie chýbajúcich ekonomických znalostí;

b) štúdium príslušných odborov vo vedeckej ašpirantúre.

(2) Inštitút ďalej organizuje:

a) trojročné ucelené štúdium otázok riadenia a plánovania národného hospodárstva pre vybraných pracovníkov z praxe s ukončeným stredoškolským vzdelaním alebo výnimočne iným vzdelaním, ktoré v súhrne s dlhoročnou úspešnou praxou dáva predpoklady pre toto štúdium, pričom absolventi tohto štúdia, ktorí s úspechom vykonajú štátnu záverečnú skúšku, dosiahnu kvalifikáciu „promovaného ekonóma“;

b) krátkodobé účelové kurzy a semináre so špeciálnym zameraním podľa aktuálnych potrieb národného hospodárstva pre vybraných pracovníkov príslušných pracovných úsekov praxe bez ohľadu na ich predchádzajúce vzdelanie;

c) špeciálne jazykové štúdium zamerané predovšetkým na bezpečné ovládanie národohospodárskej terminológie.

§ 5

(1) Inštitút sa zaoberá v úzkej spolupráci s Výskumným ústavom národohospodárskeho plánovania aj inými vedeckými pracoviskami vedeckovýskumnou prácou v rozsahu potrebnom pre plnenie úloh inštitútu.

(2) Inštitút sa stará o vydávanie vedeckej literatúry a vysokoškolských učebníc z odboru riadenia a plánovania národného hospodárstva.

§ 6

Inštitút sa zaoberá podľa potrieb Ministerstva školstva a kultúry otázkami obsahového a metodického usmerňovania štúdia riadenia a plánovania národného hospodárstva na vysokých a odborných školách.

Tretia časť

Organizácia inštitútu

§ 7

(1) Inštitút riadi rektor Vysokej školy ekonomickej prostredníctvom prorektora pre veci inštitútu.

(2) Na čele inštitútu je dekan, ktorý spravuje inštitút a zodpovedá za jeho pedagogickú, politickovýchovnú, vedeckú, kádrovú a správnu činnosť prorektorovi pre veci inštitútu.

§ 8

(1) Podľa potreby môžu sa na inštitúte vymenúvať prodekani.

(2) Prodekan zastupuje dekana spravidla v určitom odbore činnosti inštitútu, prípadne v čase jeho neprítomnosti.

§ 9

Vedecká rada inštitútu

(1) Na inštitúte sa zriaďuje vedecká rada, ktorá sa uznáša v zásadných pedagogických, politickovýchovných a vedeckovýskumných veciach inštitútu.

(2) Predsedom vedeckej rady inštitútu je dekan inštitútu, jej členmi sú prodekani a vedúci katedier inštitútu; ďalších členov vymenúva rektor z významných vedeckých pracovníkov inštitútu, popredných národohospodárskych odborníkov z praxe a význačných vedeckých pracovníkov Vysokej školy ekonomickej a iných vedeckých inštitúcií. Členstvo vo vedeckej rade inštitútu je čestnou funkciou.

(3) Schôdze vedeckej rady inštitútu zvoláva a vedie dekan.

(4) Uznesenia vedeckej rady inštitútu vykonáva dekan; ak nesúhlasí dekan s uznesením vedeckej rady, nevykoná ho, oznámi svoj nesúhlas vedeckej rade inštitútu a predloží spornú vec bez odkladu so svojím návrhom na rozhodnutie rektorovi vysokej školy. Rektor rozhodne po vypočutí vedeckej rady vysokej školy.

§ 10

Dekanát

Pre výkon správy inštitútu sa zriaďuje dekanský úrad (dekanát).

§ 11

Katedry a iné pedagogické a vedecké zariadenia inštitútu

Na inštitúte môžu sa zriadiť podľa potreby katedry a iné pedagogické a vedecké pracoviská alebo útvary podľa príslušných predpisov.

Štvrtá časť

Vedecko-pedagogickí pracovníci inštitútu

§ 12

(1) Na inštitúte pôsobia títo vedecko-pedagogickí pracovníci:

a) učitelia inštitútu,

b) poverení učitelia iných fakúlt Vysokej školy ekonomickej, prípadne iných vysokých škôl,

c) externí vedecko-pedagogickí pracovníci.

(2) Externých vedecko-pedagogických pracovníkov vymenúva rektor z radov popredných národohospodárskych odborníkov z praxe a z vedeckovýskumných pracovísk.

(3) Platové pomery externých vedecko-pedagogických pracovníkov inštitútu sa spravujú osobitnými predpismi.

Piata časť

Poslucháči inštitútu

§ 13

Poslucháčov inštitútu vyberajú a plánovite vysielajú ministri, vedúci ústredných úradov a orgánov a predsedovia krajských národných výborov, a to iba zo skúsených a osvedčených pracovníkov na úseku riadenia a plánovania národného hospodárstva, ktorí už pracujú v štátnom a hospodárskom aparáte, získali bohaté praktické skúsenosti, majú predpoklady pre prácu v riadiacich funkciách v štátnom a hospodárskom aparáte alebo vo vedeckej činnosti a potrebujú si rozšíriť, doplniť alebo prehĺbiť svoje teoretické vedomosti.


Šiesta časť

Záverečné ustanovenia

§ 14

Ostatné pomery inštitútu sa spravujú, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, všeobecnými predpismi o vysokých školách.

§ 15

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister školstva a kultúry:

Kahuda v. r.