Vyhláška č. 2/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecnom dohovore o autorskom práve

Čiastka 2/1960
Platnosť od 29.01.1960
Účinnosť od 13.02.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku IX Dohovor s Protokolmi č. 2 a č. 3 nadobúda pre Československú republiku účinnosť 6. januárom 1960. Dňa 24. júla 1971 bol v Paríži revidovaný Všeobecný dohovor o autorskom práve zo 6. septembra 1952 a dojednaný Dodatkový protokol 2 o uplatňovaní Vš...

2

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. decembra 1959

o Všeobecnom dohovore o autorskom práve


Dňa 6. septembra 1952 dojednal sa v Ženeve Všeobecný dohovor o autorskom práve s Protokolmi k nemu pripojenými.

Československá republika pristúpila k Dohovoru a k Protokolom č. 2 a č. 3. Prezident republiky podpísal listinu o prístupe Československej republiky 7. septembra 1959. Listina o prístupe Československej republiky k Všeobecnému dohovoru o autorskom práve a k Protokolom č. 2 a č. 3 sa uložila 6. októbra 1959 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

Podľa svojho článku IX Dohovor s Protokolmi č. 2 a č. 3 nadobúda pre Československú republiku účinnosť 6. januárom 1960.

České znenie Dohovoru a Protokolov č. 2 a č. 3 sa vyhlasujú súčasne.*)

David v. r.

VŠEOBECNÝ DOHOVOR

o autorskom práve

Zmluvné štáty,

vedené prianím zabezpečiť vo všetkých krajinách ochranu autorského práva k dielam literárnym, vedeckým a umeleckým,

utvrdené v názore, že úprava ochrany práv autorov, vyhovujúca všetkým národom a vyjadrená v medzinárodnom dohovore, nadväzujúca na už platné medzinárodné systémy, bez toho že by ich narušila, zabezpečí úctu k osobným právam človeka a podporí rozvoj písomníctva, vedy a umenia,

presvedčené, že takáto všeobecná úprava ochrany práv autorov uľahčí šírenie duševných diel a prispeje k lepšiemu medzinárodnému porozumeniu,
dohodli sa na tomto:

Článok I

Každý Zmluvný štát zaväzuje sa poskytnúť všetky nutné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej a účinnej ochrany práv autorov a všetkých ostatných vlastníkov týchto práv k dielam literárnym, vedeckým a umeleckým, ako sú písomnosti, diela hudobné, dramatické a kinematografické, maľby, rytiny a diela sochárske.

Článok II

1. Vydané diela príslušníkov každého Zmluvného štátu a diela vydané po prvé na území takého štátu požívajú v každom inom Zmluvnom štáte ochrany, ktorú tento štát priznáva dielam svojich príslušníkov, po prvé vydaným na jeho vlastnom území.

2. Nevydané diela príslušníkov každého Zmluvného štátu požívajú v inom Zmluvnom štáte ochranu, ktorú tento štát priznáva nevydaným dielam svojich štátnych príslušníkov.

3. Pri vykonávaní tohto Dohovoru môže každý Zmluvný štát vnútorným zákonodarstvom postaviť všetky osoby usídlené na jeho území na roveň svojim príslušníkom.

Článok III

1. Každý Zmluvný štát, ktorý podľa svojho vnútorného zákonodarstva vyžaduje ako podmienku ochrany práv autorov splnenie formálnych náležitostí, ako sú záznam, uloženie, registrácia, notárske osvedčenie, zaplatenie poplatkov, vyrobenie alebo vydanie na svojom území, musí pokladať tieto požiadavky za splnené pre každé dielo chránené podľa ustanovení tohto Dohovoru, ktoré sa po prvé vydalo mimo územia tohto štátu a ktorého autor nie je príslušníkom tohto štátu, ak od prvého vydania tohto diela všetky exempláre diela, vydaného so zvolením autora alebo každého iného vlastníka jeho práv majú značku © s pripojením mena vlastníka autorského práva a s označením roku prvého vydania; označenie, meno a rok sa musia uviesť takým spôsobom a na takom mieste, aby bolo celkom zjavné, že je autorské právo vyhradené.

2. Ustanovenie prvého odseku tohto článku nebráni jednotlivému Zmluvnému štátu, aby podrobil určitým formálnym predpisom alebo iným podmienkam nadobúdanie a užívanie autorského práva k dielam po prvé vydaným na jeho území, alebo k dielam vlastných príslušníkov, nech sa vydali kdekoľvek.

3. Ustanovenie prvého odseku tohto článku nebráni jednotlivému Zmluvnému štátu vyžadovať od osoby obracajúcej sa na súd, aby pre potreby súdneho konania vyhovela predpisom súdneho poriadku, ako napríklad o zastupovaní žalobcu advokátom v tomto štáte oprávneným alebo o predložení jedného výtlačku diela súdu alebo správnemu úradu alebo obom zároveň. Ak sa týmto požiadavkám neurobí zadosť, nebude tým autorské právo dotknuté. Žiadna z týchto požiadaviek sa nemôže uplatňovať voči príslušníkovi iného Zmluvného štátu, ak sa neuplatňuje voči príslušníkom štátu, kde sa o ochranu žiada.

4. Každý Zmluvný štát je povinný poskytnúť právnu ochranu bez formálnych podmienok nevydaným dielam príslušníkov ostatných Zmluvných štátov.

5. Ak poskytuje Zmluvný štát dobu ochrany na viacej než jedno obdobie a ak je trvanie prvého obdobia dlhšie než niektorá z najkratších dôb ochrany, uvedená v článku IV tohto Dohovoru, nie je tento štát viazaný ustanovením prvého ods. tohto čl. III čo do druhého a ďalších období doby ochrany.

Článok IV

1. Doba ochrany diela sa spravuje zákonom Zmluvného štátu, kde sa o ochranu žiada, podľa čl. II, a nižšie uvedenými ustanoveniami tohto článku.

2. Doba ochrany diel chránených týmto Dohovorom trvá aspoň po dobu autorovho života a 25 rokov po jeho smrti.

Zmluvný štát, ktorý v čase nadobudnutia účinnosti tohto Dohovoru na jeho území má pre určité druhy diel dobu ochrany obmedzenú na obdobie počítané od prvého vydania diela, môže zachovať tieto odchýlky alebo ich rozšíriť na iné druhy diel. Pre všetky tieto druhy diel doba ochrany nesmie byť kratšia než 25 rokov odo dňa prvého vydania.

Každý Zmluvný štát, ktorý v čase nadobudnutia účinnosti tohto Dohovoru na jeho území neberie za základ doby ochrany život autora, môže počítať dobu ochrany od prvého vydania diela alebo prípadne od registrácie predchádzajúcej vydaniu diela; doba ochrany nesmie byť kratšia než 25 rokov odo dňa prvého vydania alebo prípadne od registrácie predchádzajúcej vydaniu diela.

Ak poskytuje zákonodarstvo Zmluvného štátu dobu ochrany po dve alebo viacej období po sebe idúcich, nesmie byť prvé obdobie kratšie než najkratšia doba ochrany vyššie uvedená.

3. Ustanovenie odseku 2 tohto článku sa nevzťahuje na diela fotografické, ani na diela užitého umenia. V Zmluvných štátoch, ktoré chránia diela fotografické a diela užitého umenia ako diela umelecké, nesmie byť doba ochrany týchto diel kratšia než 10 rokov.

4. Žiaden Zmluvný štát nie je povinný chrániť dielo po dobu dlhšiu, než je doba ochrany určená pre druh diel, ku ktorému dielo náleží a to, ak ide o dielo nevydané, zákonom Zmluvného štátu, ktorého je autor príslušníkom, a ak ide o dielo vydané, zákonom Zmluvného štátu, kde bolo dielo vydané po prvé. Ak určí zákonodarstvo niektorého Zmluvného štátu dobu ochrany na dve alebo viacej po sebe idúcich období, považuje sa pre užitie predchádzajúcich ustanovení za dobu ochrany poskytovanú týmto štátom súčet týchto období. Ak ale určité dielo nie je z akéhokoľvek dôvodu chránené týmto štátom po dobu druhého alebo niektorého z nasledujúcich období, nie sú ostatné Zmluvné štáty povinné chrániť toto dielo po dobu tohto druhého alebo nasledujúceho obdobia.

5. Pre použitie ustanovenia ods. 4 tohto čl. pokladá sa dielo príslušníka Zmluvného štátu, vydané po prvé v niektorom mimozmluvnom štáte, za dielo po prvé vydané v Zmluvnom štáte, ktorého je autor príslušníkom.

6. Pre použitie ustanovenia ods. 4 tohto článku pokladá sa dielo súčasne vydané vo dvoch alebo viacerých Zmluvných štátoch za dielo po prvé vydané v štáte poskytujúcom najkratšiu dobu ochrany. Súčasne vo viacerých štátoch vydané sa považuje dielo, ktoré bolo vydané vo dvoch alebo viacerých štátoch do 30 dní od jeho prvého vydania.

Článok V

1. Autorské právo k dielam chráneným týmto Dohovorom zahrňuje výlučné právo vyhotovovať a vydávať ich preklady a udeľovať zvolenie na preklad a jeho vydanie.

2. Každý Zmluvný štát ale môže svojím vnútorným zákonodarstvom obmedziť právo prekladu diel vyjadrených písomne, avšak len za týchto podmienok:

Ak sa nevydal do 7 rokov odo dňa prvého vydania takéhoto diela vlastníkom práva k prekladu, alebo s jeho súhlasom preklad tohto diela do národného alebo niektorého z národných jazykov Zmluvného štátu, môže každý príslušník tohto Zmluvného štátu dostať od kompetentného úradu tohto štátu nevýlučné povolenie dielo preložiť do národného jazyka, v ktorom dielo sa nevydalo a takto ho vydať. Toto povolenie možno udeliť len vtedy, ak preukáže žiadateľ podľa ustanovení platných v štáte, v ktorom sa žiadosť podáva, že požiadal vlastníka práva k prekladu o zvolenie dielo preložiť a preklad vydať, že však napriek náležitej snahe nemohol vlastníka autorského práva vypátrať alebo dostať jeho zvolenie. Za tých istých podmienok môže sa povolenie udeliť, ak sú predchádzajúce vydania prekladu v národnom jazyku rozobraté. Ak nemôže vlastníka práva k prekladu žiadateľ vypátrať, zašle žiadateľ odpis svojej žiadosti nakladateľovi, ktorého meno je uvedené na diele a ak je známa štátna príslušnosť vlastníka práva k prekladu, i diplomatickému alebo konzulárnemu zástupcovi štátu, ktorého je vlastník práva k prekladu príslušníkom, alebo inštitúcií, ktorú snáď vláda tohto štátu označí. Povolenie sa neudelí pred uplynutím lehoty dvoch mesiacov odo dňa odoslania odpisov žiadostí.

Vnútorným zákonodarstvom sa vykonajú vhodné opatrenia, ktoré vlastníkovi práva k prekladu zabezpečia primeranú odmenu, zodpovedajúcu medzinárodným zvyklostiam, ako aj výplatu a prevod tejto odmeny a zaručia bezchybný preklad diela.

Pôvodný názov diela a meno jeho autora musia byť vytlačené na všetkých exemplároch vydaného prekladu. Povolenie bude platné len pre vydanie prekladu na území Zmluvného štátu, v ktorom sa o povolenie žiadalo. Dovoz a predaj takto vydaných výtlačkov do iného Zmluvného štátu sú prípustné, ak je národným jazykom tohto štátu ten istý jazyk, do ktorého dielo sa preložilo a ak zákonodarstvo tohto štátu pripustí povolenie a ak nebránia takémuto dovozu a predaju ustanovenia v tomto štáte platné; dovoz a predaj na území Zmluvných štátov, v ktorých tieto podmienky nie sú dané, sú vyhradené zákonodarstvu týchto štátov a dohovorom, ktoré uzavreli. Povolenie sa nemôže oprávneným ďalej postúpiť.

Povolenie sa nemôže udeliť, ak stiahol autor z obehu všetky exempláre diela.

Článok VI

Vydaním v zmysle tohto Dohovoru sa rozumie rozmnoženie diela v hmotnej forme a verejné rozširovanie jeho rozmnoženín, ktoré umožňuje dielo čítať alebo ho zrakom vnímať.

Článok VII

Tento Dohovor sa nevzťahuje na také diela alebo práva k takým dielam, ktoré v čase, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť v Zmluvnom štáte, v ktorom sa žiada o ochranu, stratili s konečnou platnosťou ochrany, alebo ktoré nikdy chránené neboli.

Článok VIII

1. Tento Dohovor, ktorý sa bude datovať 6. septembrom 1952, sa uloží u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu po čas 120 dní od tohto dátumu. Bude podliehať ratifikácii alebo prijatiu signatárskych štátov.

2. Každý štát, ktorý tento Dohovor nepodpísal, môže k nemu pristúpiť.

3. Ratifikácia, prijatie alebo prístup bude sa vykonávať uložením príslušnej listiny u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

Článok IX

1. Tento Dohovor nadobudne účinnosť 3 mesiace po uložení dvanástich listín ratifikácii, prijatí alebo o prístupe, včítane listín uložených štyrmi štátmi, ktoré nie sú členmi Medzinárodnej únie na ochranu diel literárnych a umeleckých.

2. Ďalej nadobudne tento Dohovor účinnosť pre každý štát tri mesiace po uložení jeho listiny o ratifikácii, prijatí alebo o prístupe.

Článok X

1. Každý štát, ktorý je Zmluvnou stranou tohto Dohovoru, zaväzuje sa urobiť v súlade so svojou ústavou opatrenia nutné na zabezpečenie vykonania tohto Dohovoru.

2. Rozumie sa samozrejme, že v čase uloženia listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe musí byť každý štát svojím vnútorným zákonodarstvom v stave vykonávať ustanovenia tohto Dohovoru.

Článok XI

1. Zriaďuje sa Medzivládny výbor s týmito povinnosťami:

a) študovať otázky týkajúce sa vykonávania a pôsobenia tohto Dohovoru;

b) pripravovať periodické revízie tohto Dohovoru;

c) študovať všetky iné otázky týkajúce sa medzinárodnej ochrany autorského práva v spolupráci s rôznymi zainteresovanými medzinárodnými organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu, Medzinárodnou úniou na ochranu literárnych a umeleckých diel a s Organizáciou amerických štátov;

d) informovať Zmluvné štáty o svojej činnosti;

2. Výbor sa skladá zo zástupcov dvanástich Zmluvných štátov vybratých so zreteľom na spravodlivé zemepisné zastúpenie a v súlade s ustanoveniami rezolúcie, pripojenej k tomuto Dohovoru a týkajúcej sa tohto článku.

3. Generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu, riaditeľ Úradu medzinárodnej únie na ochranu diel literárnych a umeleckých a generálny tajomník Organizácie amerických štátov alebo ich predstavitelia sa môžu zúčastniť schôdzok výboru s poradným hlasom.

Článok XII

Medzivládny výbor zvolá konferenciu pre revíziu tohto Dohovoru kedykoľvek to bude považovať za nutné, alebo na žiadosť aspoň desať Zmluvných štátov alebo väčšiny Zmluvných štátov, pokiaľ ich počet bude nižší než dvadsať.

Článok XIII

Každý Zmluvný štát môže pri odovzdaní svojej listiny o ratifikácii, prijatí alebo o prístupe alebo kedykoľvek neskoršie vyhlásiť notifikáciou zaslanou generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu, že sa tento Dohovor vzťahuje na všetky alebo na niektoré krajiny alebo územia, za medzinárodné styky ktorých je zodpovedný; Dohovor sa potom bude vzťahovať na krajiny alebo územia označené v tejto nóte, po uplynutí trojmesačnej lehoty určenej v čl. IX. Bez takéhoto oznámenia sa tento Dohovor na tieto krajiny alebo územia nevzťahuje.

Článok XIV

1. Každý Zmluvný štát môže tento Dohovor vypovedať v mene svojom alebo v mene všetkých alebo niektorých krajín alebo území, ktorých sa týkala notifikácia podľa článku XIII. Výpoveď sa vykoná nótou zaslanou generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu.

2. Táto výpoveď bude účinná len pre štát alebo krajinu alebo územie, v mene ktorých sa urobila, a to až dvanásť mesiacov odo dňa, keď sa notifikácia prijala.

Článok XV

Každý spor medzi dvoma alebo viacerými Zmluvnými štátmi týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, ktorý sa nevyriešil rokovaním, pokiaľ sa kompetentné štáty nedohodnú na inom spôsobe riešenia, predloží sa na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru.

Článok XVI

1. Tento Dohovor sa vyhotoví vo francúzštine, angličtine a španielčine. Všetky tri znenia sa podpíšu a budú mať rovnakú platnosť.

2. Oficiálne znenie tohto Dohovoru sa vyhotovia v nemčine, v taliančine a portugalčine.

Každý Zmluvný štát alebo skupina Zmluvných štátov bude oprávnená dať zhotoviť ďalšie znenie v jazyku podľa svojej voľby prostredníctvom generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a v dohode s ním.

Všetky tieto znenia sa pripoja k podpísaným zneniam tohto Dohovoru.

Článok XVII

1. Týmto Dohovorom nie sú nijako dotknuté ustanovenia Bernského dohovoru o ochrane diel literárnych a umeleckých ani členstva v Únii založenej týmto Dohovorom.

2. Na vykonávanie predchádzajúceho odseku sa k tomuto článku pripojuje Vyhlásenie. Toto Vyhlásenie je nedielnou súčasťou tohto Dohovoru pre štáty, ktoré boli k 1. januáru 1951 Bernským dohovorom viazané, alebo ktoré k nemu pristúpili alebo pristúpia neskoršie. Podpis tohto Dohovoru vyššie uvedenými štátmi platí aj ako podpis Vyhlásenia; ratifikácia, prijatie tohto Dohovoru alebo prístup k nemu bude zahrňovať aj Vyhlásenie.

Článok XVIII

Týmto Dohovorom nie sú dotknuté mnohostranné ani dvojstranné dohody alebo dojednania o autorskom práve, ktoré sú platné alebo môžu nadobudnúť účinnosť medzi dvoma alebo viacerými americkými republikami, avšak výlučne medzi nimi. V prípade rozporu buď medzi ustanoveniami niektorej z týchto platných dohôd alebo dojednaní s ustanoveniami tohto Dohovoru alebo medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a ustanoveniami ktorejkoľvek dohody alebo dojednania, ktoré by sa nanovo dojednali medzi dvoma alebo viacerými americkými republikami potom, keď tento Dohovor nadobudol účinnosť, bude platiť medzi Zmluvnými stranami dohoda alebo dojednanie najnovšie. Nedotknuté zostávajú práva k dielu získané v niektorom zo Zmluvných štátov podľa dohôd alebo dojednaní platných predo dňom, keď tento Dohovor v tomto štáte nadobudne účinnosť.

Článok XIX

Týmto Dohovorom nie sú dotknuté mnohostranné alebo dvojstranné dohody alebo dojednania o autorskom práve, platné medzi dvoma alebo viacerými Zmluvnými štátmi. V prípade rozporu medzi ustanoveniami jednej z takýchto platných dohôd alebo dojednaní s ustanoveniami tohto Dohovoru sa stanú záväznými ustanoveniami tohto Dohovoru. Nedotknuté ostávajú práva k dielu získané v ktoromkoľvek zo Zmluvných štátov podľa dohôd alebo dojednaní platných predo dňom, keď tento Dohovor v danom štáte nadobudne účinnosť. Týmto článkom nie sú dotknuté ustanovenia čl. XVII a XVIII tohto Dohovoru.

Článok XX

Výhrady k tomuto Dohovoru nie sú prípustné.

Článok XXI

Generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu zašle riadne overené odpisy tohto Dohovoru zúčastneným štátom, Švajčiarskej federálnej rade a na registráciu generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Bude aj oznamovať všetkým zúčastneným štátom uloženie listín o ratifikácii, prijatí a prístupe, deň, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť, notifikácie podľa článku XIII tohto Dohovoru a výpovede podľa článku XIV.

DODATKOVÉ VYHLÁSENIE

vzťahujúce sa na čl. XVII

Štáty, ktoré sú členmi Medzinárodnej únie na ochranu literárnych a umeleckých diel a ktoré sú Zmluvnými stranami Všeobecného dohovoru o autorskom práve,

prajúc si upevniť svoje vzájomné styky na základe uvedenej Únie a vyhnúť sa akémukoľvek sporu, ktorý by mohol vzniknúť súčasnou platnosťou Bernského dohovoru a Všeobecného dohovoru,

prijali po spoločnej dohode toto vyhlásenie:

a) Diela, ktorých krajinou pôvodu podľa Bernského dohovoru je krajina, ktorá po 1. januári 1951 vystúpila z Medzinárodnej únie zriadenej uvedeným dohovorom, nebudú chránené Všeobecným dohovorom o autorskom práve v krajinách Bernskej únie.

b) Vo vzťahoch medzi krajinami Bernskej únie nebude Všeobecný dohovor o autorskom práve platiť, pokiaľ ide o ochranu diel, ktorých krajinou pôvodu je v zmysle Bernského dohovoru niektorá z krajín Medzinárodnej únie zriadenej týmto Dohovorom.

REZOLÚCIE TÝKAJÚCE SA ČLÁNKU XI

Medzivládna konferencia o autorskom práve,

uvážila otázky týkajúce sa Medzivládneho výboru ustaveného čl. XI Všeobecného dohovoru o autorskom práve,

a uznáša sa takto:

1. prvými členmi výboru budú zástupcovia ďalej uvedených dvanástich štátov, a to tak, že každý z týchto štátov určí jedného zástupcu a jedného náhradníka: Argentína, Brazília, Francúzsko, India, Taliansko, Japonsko, Mexiko, Nemecko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké a Švajčiarsko;

2. výbor sa ustaví, len čo Dohovor nadobudne účinnosť podľa čl. IX tohto Dohovoru;

3. výbor si zvolí predsedu a jedného námestníka predsedu. Ustanoví si rokovací poriadok, v ktorom sa uplatnia tieto zásady:

a) funkčné obdobie zástupcov bude obvykle trvať 6 rokov, pričom jedna tretina sa bude meniť vždy po dvoch rokoch;

b) pred uplynutím funkčného obdobia každého člena výbor rozhodne, ktoré štáty v ňom prestanú byť zastúpené a ktoré štáty budú vyzvané, aby určili svojich zástupcov; predovšetkým zanikne členstvo vo výbore zástupcov tých štátov, ktoré neratifikujú, neprijmú alebo nepristúpia k tomuto Dohovoru;

c) rôzne časti sveta nech sú spravodlivo zastúpené;

a vyjadruje prianie,

aby Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu zriadila sekretariát výboru.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí predložili svoje plnomocenstvá, tento Dohovor podpísali.

Dané v Ženeve 6. septembra 1952 v jedinom vyhotovení.

PROTOKOL Č. 2 PRIPOJENÝ K VŠEOBECNÉMU DOHOVORU O AUTORSKOM PRÁVEA TÝKAJÚCI SA VYKONÁVANIA TOHTO DOHOVORU PRI DIELACH NIEKTORÝCH MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Štáty, ktoré sú Zmluvnými stranami Všeobecného dohovoru o autorskom práve (ďalej len „Dohovor“) a ktoré sa stávajú Stranami tohto Protokolu, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

1.

a) Ochrana podľa čl. II ods. 1 Všeobecného dohovoru o autorskom práve sa týka diel uverejnených po prvé Organizáciou Spojených národov, jej špecializovanými agentúrami alebo Organizáciou amerických štátov,

b) Taktiež ochrana podľa čl. II ods. 2 Dohovoru sa týka uvedených organizácií alebo inštitúcií.

2.

a) Tento protokol sa podpíše a bude podliehať ratifikácii alebo prijatiu signatárskych štátov, alebo bude možno k nemu pristúpiť podľa ustanovenia čl. VIII Dohovoru.

b) Tento Protokol nadobudne pre každý štát účinnosť dňom uloženia príslušnej listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe, pokiaľ tento štát už bude Zmluvnou stranou Dohovoru.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, tento Protokol podpísali.

Dané v Ženeve 6. septembra 1952 v jazyku francúzskom, anglickom a španielskom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť, a to v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží u generálneho riaditeľa UNESCO, ktorý zašle po overenom odpise signatárskym štátom, Švajčiarskej federálnej rade a na registráciu generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

PROTOKOL Č. 3 PRIPOJENÝ K VŠEOBECNÉMU DOHOVORU O AUTORSKOM PRÁVE A TÝKAJÚCI SA PODMIENEČNEJ RATIFIKÁCIE, PRIJATIA ALEBO PRÍSTUPU

Štáty, ktoré sú Zmluvnými stranami tohto Protokolu,

predpokladajúc, že vykonávanie Všeobecného dohovoru o autorskom práve (ďalej len „Dohovor“) v štátoch, ktoré sú Zmluvnými stranami rôznych platných sústav medzinárodnej ochrany autorského práva, značne zvýši význam Dohovoru,

dohodli sa takto:

1. Každý štát, ktorý je Zmluvnou stranou tohto Protokolu, môže pri uložení listiny o ratifikácii alebo prijatí Dohovoru alebo o prístupe k nemu písomne notifikovať generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu - ďalej len generálny riaditeľ, že uložením tejto listiny nebude mať účinnosť čl. IX Dohovoru, dokiaľ niekto iný, menom označený štát, nepredloží svoj doklad o ratifikácii, prijatí alebo prístupe.

2. Notifikácia podľa vyššie uvedeného odseku 1 sa pripojí k listine, na ktorú sa vzťahuje.

3. Generálny riaditeľ bude informovať všetky štáty, ktoré Dohovor podpíšu, alebo ktoré k nemu pristúpia, o všetkých notifikáciách, ktoré dostanú podľa tohto Protokolu.

4. Tento Protokol sa bude datovať tým istým dňom a zostane otvorený na podpis po tú istú dobu ako Dohovor.

5. Tento Protokol bude podliehať ratifikácii alebo prijatiu signatárskych štátov. Každý štát, ktorý tento Protokol nepodpíše, bude môcť k nemu pristúpiť.

6.

a) Ratifikácia, prijatie alebo prístup sa vykoná uložením príslušnej listiny u generálneho riaditeľa.

b) Tento Protokol nadobudne účinnosť dňom uloženia štvrtej listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe. Generálny riaditeľ oznámi všetkým zúčastneným štátom deň vstupu Protokolu v platnosť. Listiny uložené po tomto dni nadobudnú účinnosť dňom uloženia.

Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, tento Protokol podpísali.

Dané v Ženeve 6. septembra 1952 v jazyku francúzskom, anglickom a španielskom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť, a to v jedinom vyhotovení, ktoré sa pripojí k pôvodnému vyhotoveniu Dohovoru. Generálny riaditeľ zašle overené odpisy signatárskym štátom, Švajčiarskej federálnej rade a na registráciu generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.