Vyhláška č. 180/1960 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o uvoľňovaní a kontrole osobných nákladov (výdavkov) mimo mzdového fondu

Čiastka 79/1960
Platnosť od 17.12.1960 do31.12.1964
Účinnosť od 01.01.1961 do31.12.1964
Zrušený 208/1964 Zb.

180

VYHLÁŠKA

generálneho riaditeľa Štátnej banky československej

z 5. decembra 1960

o uvoľňovaní a kontrole osobných nákladov (výdavkov) mimo mzdového fondu

Generálny riaditeľ Štátnej banky československej ustanovuje podľa § 11 ods. 3 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, podľa § 21 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a na vykonanie § 27 ods. 3 vyhlášky ministra financií č. 157/1960 Zb. o uvoľňovaní a kontrole mzdových fondov Štátnou bankou československou:


Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Štátna banka československá (ďalej len „banka“) ako súčasť jednotnej socialistickej finančnej sústavy je spoluzodpovedná za ekonomické pôsobenie financií na výrobu a obeh tak, aby sa dosiahla maximálna efektívnosť národného hospodárstva. Pomáha preto najmä odhaľovať rezervy a mobilizovať všetky zdroje národného hospodárstva a čo najúčinnejšie ich vynakladať.

(2) Dôležitou súčasťou nákladov, ovplyvňujúcou tak hospodárnosť v činnosti organizácií, ako aj plánované proporcie medzi výrobou a spotrebou, sú osobné náklady (výdavky) mimo mzdového fondu.

§ 2

Táto vyhláška upravuje spôsob kontroly osobných nákladov (výdavkov) mimo mzdového fondu (ďalej len „osobné výdavky“) u organizácií štátneho socialistického sektora (ďalej len „organizácie“), ktoré majú v banke obratový, bežný alebo iný podobný účet. U rozpočtových organizácií (zapojených všetkými príjmami a výdavkami na štátny rozpočet) a u osvetových zariadení, ktorým sa poskytuje príspevok zo štátneho rozpočtu, sa však uvoľňovanie a kontrola osobných výdavkov vykonáva podľa tejto vyhlášky len za podmienok uvedených v § 11 písm. d) tejto vyhlášky. Uvoľňovanie a kontrola osobných výdavkov u iných organizácií socialistického sektora ako organizácií štátneho socialistického sektora sa vykonáva podľa zásad tejto vyhlášky a na základe dohody banky s príslušnými ústrediami organizácií.

§ 3

(1) Osobnými výdavkami sa rozumejú všetky peňažné výplaty fyzickým osobám, neznížené o prípadnú daň, pokiaľ tieto výplaty nie sú súčasťou mzdového (prémiového) fondu organizácie, ak nie je osobitne určené, že do osobných výdavkov nepatria.

(2) Do osobných výdavkov sa zahrňujú

a) odmeny za práce, t. j. odmeny (honoráre) za fyzickú a duševnú prácu vykonávanú

aa) pracovníkmi, ktorí nie sú v evidenčnom stave organizácie,

ab) pracovníkmi, ktorí síce sú v evidenčnom stave organizácie, avšak uvedenú prácu vykonávajú ako nepravidelnú činnosť, nesúvisiacu priamo s ich normálnymi pracovnými úlohami, a ak ide o pracovné úlohy, ktoré sa bezprostredne netýkajú plánovanej činnosti organizácie,

b) náhrady cestovných, sťahovacích a pod. výdavkov,

c) ostatné výplaty (peňažné požitky alebo náhrady povahy osobných výdavkov) fyzickým osobám, ak nie je určené, že do osobných výdavkov nepatria.

(3) Podrobnú náplň skupín a) až c) osobných výdavkov určia smernice Štátneho štatistického úradu, ktoré tiež určia výdavky, ktoré do osobných výdavkov nepatria.

Druhá časť

Spoločné ustanovenia

§ 4

Výpisy ročných plánov, rezervy osobných výdavkov

(1) Uvoľňovanie a kontrolu osobných výdavkov vykonáva banka na základe výpisu schváleného plánu osobných výdavkov a výkazov o jeho skutočnom plnení.

(2) Výpis ročného plánu osobných výdavkov zasielajú na tlačive určenom bankou:

a) ministerstvá a ostatné ústredné úrady a orgány (ďalej len „ústredné úrady“) ústrediu banky v úhrne za všetky organizácie v svojej pôsobnosti a v členení na hospodárske a rozpočtové organizácie, a to najneskoršie do jedného mesiaca po schválení štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva,

b) národné výbory všetkých stupňov príslušnej pobočke banky za všetky organizácie nimi priamo riadené, ihneď po rozpísaní plánu organizáciám,

c) jednotlivé organizácie príslušnej pobočke banky s rozdelením ročného plánu na jednotlivé štvrťročia roku, a to najneskoršie do lehoty určenej pre čerpanie preddavkov na mzdy za mesiac január. Združenie, vedúci národný podnik alebo iná hospodárska organizácia s obdobným postavením predloží okrem toho pobočke banky aj výpis ročného plánu, obsahujúci v úhrne ukazovateľov pre výrobnú hospodársku jednotku.

(3) Ústredné úrady, národné výbory všetkých stupňov a výrobno-hospodárske jednotky oznámia okamžite ústrediu banky, resp. príslušnej pobočke banky schválené zmeny ročného plánu osobných výdavkov.

(4) Vo výpise plánu osobných výdavkov vyznačia ústredné úrady, národné výbory, výrobno-hospodárske jednotky a organizácie aj výšku rezerv vytvorených v rozpise plánu. Po uplynutí štvrťročia oznamujú zostatok nepoužitých rezerv.

(5) Rozpisy ročných plánov osobných výdavkov, ako aj ich rozdelenie na štvrťročia roku možno meniť najneskoršie posledný deň príslušného obdobia, ktorého sa týkajú; rezervy vytvorené v rozpise plánu sa smú použiť na úpravu rozpisu plánu najneskoršie do posledného dňa roka. Zmeny plánu a použitie rezerv oznamujú jednotlivé organizácie okamžite písomne príslušnej pobočke banky.

(6) Výpisy plánu osobných výdavkov, ako aj ich zmeny musia mať označenie organizácie a podpisy zodpovedných pracovníkov.

Uvoľňovanie prostriedkov

§ 5

(1) Na čerpanie prostriedkov z plánu osobných výdavkov používajú organizácie prostriedky na svojich účtoch v banke, prípadne prijaté tržby, ak dá na to súhlas pobočka banky.

(2) Organizácie čerpajú osobné výdavky štvrťročne, a to narastajúcim spôsobom od začiatku roka v rámci plánu.

(3) Do skutočného čerpania osobných výdavkov za príslušné obdobie zahrňuje organizácia len výdavky zúčtované v tomto období v účtovnej evidencii.

(4) O výške súm čerpaných z plánu osobných výdavkov predkladá organizácia príslušnej pobočke banky štatistický výkaz, určený smernicami Štátneho štatistického úradu.

§ 6

(1) Ak vykáže organizácia prekročenie plánovaných osobných výdavkov, musí súčasne s výkazom o výške čerpaných súm predložiť príslušnej pobočke banky rozbor príčin prekročenia; na krytie prekročenia musí sa použiť rezerva organizácie alebo nadriadeného orgánu. Za použitie rezervy sa považuje jej rozpis alebo jej viazanie.

(2) Na základe rozboru príčin prekročenia je organizácia povinná:

a) vykonať nápravné opatrenia, ktoré by odstránili príčiny nežiadúceho prekročenia plánu osobných výdavkov,

b) vyrovnať prekročenie v lehote dohodnutej s riaditeľom pobočky banky, najneskoršie však do konca roka,

c) uplatniť hmotné, kárne alebo trestné sankcie voči pracovníkom zodpovedným za nežiadúce prekročenie plánu osobných výdavkov.

(3) Riaditeľ pobočky banky je oprávnený v odôvodnených prípadoch nepožadovať vykonanie opatrení uvedených v ods. 2, vo výnimočných prípadoch nepožadovať krytie prekročenia z rezervy organizácie alebo nadriadeného orgánu.

§ 7

Ak nie je prekročenie osobných výdavkov kryté rezervou organizácie alebo nadriadeného orgánu a ak organizácia nezabezpečí vykonanie opatrení uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) až c) môže riaditeľ pobočky, ak organizáciu vopred písomne upozornil, viazať sumu prekročenia v pláne osobných výdavkov organizácie na budúce obdobie v rámci bežného roka, alebo zastaviť úplne alebo sčasti uvoľňovanie prostriedkov na tieto náklady na ďalšie obdobia.

§ 8

(1) Riaditeľ pobočky banky môže pri prekročení plánu osobných výdavkov požadovať, aby ďalšie uvoľňovanie osobných výdavkov organizácie schvaľoval ním určený orgán, organizácii nadriadený. Toto oprávnenie použije riaditeľ pobočky banky najmä vtedy, ak ide o opakujúce sa prekročenie, ak pobočka banky zistí nehospodárne čerpanie plánovaných osobných výdavkov, ak sa neplnia nápravné opatrenia alebo ak ich riaditeľ pobočky banky nepovažuje za dostačujúce, ak trvajú vážne nedostatky vo vykazovaní osobných výdavkov v evidencii organizácie a pod.

(2) Orgán nadriadený organizácii je povinný pri schvaľovaní ďalšieho uvoľňovania osobných výdavkov nad určený plán podľa ods. 1 preskúšať opatrenia, ktoré je organizácia povinná vykonať podľa § 6 ods. 2 písm. a) až c), a určiť ďalšie opatrenia, ak nie sú doterajšie opatrenia dostačujúce.

§ 9

Ak nie je prekročenie plánovaných osobných výdavkov do konca roka vyrovnané úsporou organizácie, alebo kryté rezervou organizácie alebo jej nadriadeného orgánu, prerokuje pobočka banky otázku prekročenia plánu osobných výdavkov v rámci ročného komplexného rozboru hospodárenia organizácie.

§ 10

Banka neuvoľní prostriedky na osobné výdavky, ak sa jej nepredložia v určených lehotách predpísané doklady riadne vyhotovené a podpísané.

Tretia časť

Osobitné oprávnenie banky

§ 11

Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uvoľňovania a kontroly osobných výdavkov banka:

a) sleduje vývoj čerpania osobných výdavkov u organizácií, nadriadených orgánov a ďalej v okresnom, krajskom a celoštátnom úhrne,

b) na základe rozboru vývoja týchto výdavkov a na základe svojich vlastných poznatkov a poznatkov zistených orgánmi nadriadenými organizáciám,

ba) preveruje priamo v organizáciách a ich nadriadených orgánoch, či dodržujú ustanovenia tejto vyhlášky, či dodržujú platné predpisy týkajúce sa osobných výdavkov, či dbajú na zásady hospodárnosti pri vynakladaní týchto výdavkov a spoločenských záujmov pri zadávaní prác a služieb jednotlivcom a pod.,

bb) preveruje správnosť rozpisov a skúma, či evidencia osobných výdavkov je úplná a spoľahlivá, obstaráva si výpisy z požadovaných podkladov,

bc) sleduje, ako organizácie uskutočňujú opatrenia, ktoré im uložili nadriadené orgány alebo dohodnuté s bankou,

c) požaduje opatrenia smerujúce na odstránenie závad, prerokúva ich so zodpovednými vedúcimi pracovníkmi organizácie a informuje o nich stranícke a odborové orgány,

d) uplatní uvoľňovanie a kontrolu osobných výdavkov podľa tejto vyhlášky u rozpočtových organizácií (zapojených všetkými príjmami a výdavkami na štátny rozpočet) a u osvetových zariadení, ktorým sa poskytuje príspevok zo štátneho rozpočtu, ak zistí u nich nedostatky uvedené najmä v § 8 ods. 1.

§ 12

Previerky osobných výdavkov v organizáciách spája banka spravidla so mzdovými previerkami a s previerkami pokladničnej alebo finančnej disciplíny. Organizácie sú povinné uľahčiť orgánom banky ich previerkovú činnosť.


Štvrtá časť

Záverečné ustanovenia

§ 13

Výnimky a odchýlky z ustanovení tejto vyhlášky môže zo závažných dôvodov povoliť generálny riaditeľ Štátnej banky československej.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Generálny riaditeľ

Štátnej banky československej:

v z. Púll v. r.