Vyhláška č. 177/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, Ministerstva výstavby a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hmotnej zainteresovanosti pri vypracovaní typových podkladov

Čiastka 77/1960
Platnosť od 15.12.1960 do31.12.1963
Účinnosť od 01.01.1961 do31.12.1963
Zrušený 88/1963 Zb.

177

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií, Ministerstva výstavby a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

zo 14. novembra 1960

o hmotnej zainteresovanosti pri vypracovaní typových podkladov

Ministerstvo financií podľa § 11 ods. 1 a 4 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, Ministerstvo výstavby podľa § 2 ods. 3 vládneho nariadenia č. 1/1956 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 52/1960 Zb. o zrušení Štátneho výboru pre výstavbu a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky podľa § 190 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, ustanovujú:


Prvá časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel úpravy

Široko rozvinutá a dôsledná typizácia je významnou pokrokovou cestou na zvýšenie ekonomickej efektívnosti investícií a na spriemyselnenie stavebníctva s cieľom skrátiť lehoty a zhospodárniť prípravu a uskutočňovanie výstavby; na dosiahnutie takejto typizácie treba hmotne zainteresovať organizácie, ktoré sa zúčastňujú na vypracovaní typových podkladov.

§ 2

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje uzavieranie hospodárskych zmlúv o prácach na typových podkladoch*) medzi štátnymi organizáciami a určuje zásady pre priznávanie odmien dodávateľom týchto podkladov, ako aj ich poddodávateľom, prípadne špeciálnym organizáciám, ktorých spoluúčasť pri spracovaní typových podkladov vyplýva z ich pôsobnosti (ďalej len „špeciálne organizácie“), a zásady pre použitie týchto odmien.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje len na celoštátne a oblastné základné a úplné typové podklady a ich varianty, ktoré majú všetky predpísané náležitosti a ak sú vypracované, prejednané, schválené a vyhlásené podľa platných predpisov.**) Ďalej sa vzťahuje na vzorové projekty***), ak majú rovnaké náležitosti ako typové podklady a ak sú tiež rovnakým spôsobom prejednané, schválené a vyhlásené.

(3) O odmenách za zlepšenie platných typových podkladov platia osobitné predpisy.*)

Druhá časť

ZMLUVNÉ ZABEZPEČENIE

§ 3

Zmluvné vzťahy

(1) Práce na typových podkladoch sa zabezpečujú hospodárskou zmluvou.**)

(2) Návrh zmluvy odovzdáva odberateľ dodávateľovi typovéhopodkladu.

(3) Odberateľom pri celoštátnych typových podkladoch je ústredný orgán, pri oblastných typových podkladoch a oblastných variantoch krajský národný výbor.

(4) Dodávateľom typového podkladu (vzorového projektu) je štátna organizácia, oprávnená podľa príslušných predpisov***) vypracúvať typové podklady (ďalej len „dodávateľ“).

§ 4

Obsah zmluvy

V návrhu zmluvy odberateľ uvedie svoje požiadavky a podmienky, najmä čas plnenia, údaje o výške odplaty a údaje o tom, či sa má vypracovať základný, úplný typový podklad alebo vzorový projekt.

§ 5

Podklad pre uzavieranie zmluvy

Podkladom pre uzavieranie zmluvy o vypracovanie:

a) základného typového podkladu je schválená typizačná úloha,

b) úplného typového podkladu je schválený základný typový podklad, príp. schválená typizačná úloha, ak bude typový podklad vypracovaný v jednej fáze,†)

c) vzorového projektu je schválená dokumentácia rovnocenná typizačnej úlohe.

Tretia časť

ODMENY A ICH POUŽITIE

A. Odmeňovanie

§ 6

Nárok na odmeny

(1) Dodávateľ základného typového podkladu má nárok na odmenu, ak sa proti schválenej typizačnej úlohe alebo typovému podkladu doteraz platnému:

a) znížili investičné náklady, alebo

b) zlepšili ďalšie kvalitatívne technicko-hospodárske ukazovatele, ako napr. znížili vlastné náklady budúcej ročnej výroby (prevádzky), znížila prácnosť, znížila spotreba deficitných stavebných materiálov, znížila váha stavebných konštrukcií.

Ak dosiahne dodávateľ zlepšenie ukazovateľov podľa písm. a) aj podľa písm. b), má nárok na obidve odmeny.

(2) Dodávateľ úplného typového podkladu má nárok na odmenu, ak sa proti schválenému základnému typovému podkladu, príp. schválenej typizačnej úlohe (ak je typový podklad vypracovaný v jednej fáze):

a) znížili investičné náklady, alebo

b) zlepšili ďalšie kvalitatívne technicko-hospodárske ukazovatele, ako napr. znížili vlastné náklady budúcej ročnej výroby (prevádzky), znížila prácnosť, znížila spotreba deficitných stavebných materiálov, znížila váha stavebných konštrukcií.

Ak dosiahne dodávateľ zlepšenie ukazovateľov podľa písm. a) aj podľa písm. b), má nárok na obidve odmeny.

(3) Dodávateľ má nárok na odmenu aj vtedy, ak bol zlepšený aspoň jeden z ukazovateľov (odsek 1 a 2) pri zachovaní ostatných ukazovateľov, alebo ak nebol zlepšený niektorý z ukazovateľov (odsek 1 a 2), avšak ak bola preukázaná celková vyššia efektívnosť typového podkladu.

(4) Poddodávatelia a špeciálne organizácie uvedené v § 2 ods. 1 majú proti dodávateľovi nárok na časť jeho odmeny, a to v rozsahu ich podielu na zlepšení pri vypracovaní typového podkladu, ak nimi navrhnuté zlepšenie sa prijalo.

(5) O schválen톆) typového podkladu musí kompetentný orgán rozhodnúť do štyridsať dní po jeho predložení na schválenie.

(6) O nároku dodávateľa na odmenu a o nároku poddodávateľov a špeciálnych organizácií na podiel na tejto odmene musí schvaľujúci orgán rozhodnúť do štrnásť dní po schválení typového podkladu; odmena a podiely na odmene musia sa poukázať do sedem dní po tomto rozhodnutí.

§ 7

Základ pre výpočet odmeny pri základnom typovom podklade

(1) Odmena podľa § 6 ods. 1 písm. a) sa vypočítava z úspory, ktorou je rozdiel medzi odbytovou cenou v typovom podklade doteraz platnom a limitom odbytovej ceny v dodanom základnom typovom podklade; ak nie je typový podklad, vypočíta sa úspora z rozdielu medzi orientačným nákladom v typizačnej úlohe a uvedeným limitom. Základ pre výpočet odmeny je najviac 10 % z dosiahnutých úspor.

(2) Odmena podľa § 6 ods. 1 písm. b) sa vypočítava z úspory, ktorou je rozdiel medzi nákladmi v dodanom základnom typovom podklade a medzi nákladmi v doteraz platnom typovom podklade; ak nie je typový podklad, vypočíta sa úspora z rozdielu medzi nákladmi v základnom typovom podklade a orientačnými nákladmi typizačnej úlohy. Základ pre výpočet odmeny je najviac 10 % z dosiahnutých úspor. Ak nemožno takto úsporu vypočítať (ak nemožno vyčísliť zlepšenie ukazovateľov), je odmena najviac 15 % z ceny za vyhotovenie základného typového podkladu.

(3) Pred vypočítaním odmeny treba vypočítanú úsporu upraviť tak, aby sa z nej vylúčili všetky zlepšenia, o ktoré sa nezaslúžil dodávateľ, poddodávateľ alebo špeciálna organizácia.

§ 8

Základ pre výpočet odmeny pri úplnom typovom podklade

(1) Odmena podľa § 6 ods. 2 písm. a) sa vypočítava z úspory, ktorou je rozdiel medzi limitom odbytovej ceny v základnom typovom podklade a zníženou pevnou odbytovou cenou v úplnom typovom podklade. Základ pre výpočet odmeny je najviac 25 % dosiahnutých úspor.

(2) Odmena podľa § 6 ods. 2 písm. b) sa vypočítava z úspory, ktorou je rozdiel medzi nákladmi uvedenými v základnom typovom podklade a v úplnom typovom podklade. Základ pre výpočet odmeny je najviac 25 % z dosiahnutých úspor; ak nemožno vyčísliť zlepšenie ukazovateľov, je odmena najviac 15 % z ceny za zhotovenie úplného typového podkladu.

(3) Odmena za dodaný úplný typový podklad vypracovaný len na základe schválenej typizačnej úlohy sa vypočítava z úspory, ktorou je rozdiel medzi orientačným nákladom vo schválenej typizačnej úlohe a pevnou odbytovou cenou vo vypracovanom úplnom typovom podklade. Základ pre výpočet odmeny je najviac 10 % z dosiahnutých úspor; ak nemožno zlepšenie ukazovateľov vyčísliť, je odmena najviac 15 % z ceny za zhotovenie úplného typového podkladu.

(4) Pred vypočítaním odmeny treba vypočítanú úsporu upraviť tak, aby sa z nej vylúčili všetky zlepšenia, o ktoré sa nezaslúžil dodávateľ, poddodávateľ alebo špeciálna organizácia.

§ 9

Odmena

(1) Odmena sa vypočíta zo základu (§§ 7 a 8) násobeného celkovým schváleným počtom využitia typového podkladu a zlomkom určeným podľa odseku 2.

(2) Zlomok za využitie typového podkladu v počte nepresahujúcom 50 využití je 1/10. Pri väčšom počte využití ako 50 menovateľ zlomku sa zvyšuje najmenej o 5/10 za každých ďalších 10 využití typového podkladu.

(3) Schvaľujúci orgán môže určiť so súhlasom Ministerstva výstavby a Ministerstva financií iné zlomky s prihliadnutím na spoločenský prínos typového podkladu podľa osobitných podmienok jednotlivých odvetví.

(4) Pri typizačných prácach malého objemu pre hromadné využitie vo výrobe môže schvaľujúci orgán odmenu zvýšiť, ak dá na to súhlas Ministerstvo výstavby a Ministerstvo financií.

§ 10

Obmedzenie výšky odmien

Úhrn odmien nesmie prevýšiť cenu fakturovanú dodávateľom za dodanie typového podkladu; toto obmedzenie neplatí o odmenách za práce uvedené v § 9 ods. 4.

§ 11

Výška podielov na odmenách

Poddodávatelia a špeciálne organizácie majú nárok na podiel vo výške primeranej zlepšeniu, ktoré navrhli a ktoré spracovateľ prijal; primeranosť podielu posúdi orgán rozhodujúci o nároku na podiel.

§ 12

Zdroje úhrad

(1) Osobitné predpisy*) upravujú, z akých zdrojov uhradí odberateľ dodávateľovi faktúru za dodaný typový podklad alebo vzorový projekt.

(2) Odmenu poskytuje odberateľ z pol. 28 „Rôzne finančné náklady“ položkovej skladby výdavkov.

§ 13

Konanie o odmenách

(1) Odmenu dodávateľa a podiel na odmene určí orgán kompetentný schvaľovať**) typový podklad***) s prihliadnutím na zníženie nákladov a dosiahnutej vyššej efektívnosti.

(2) Či sa splnili podmienky pre priznanie nároku na odmenu (podielu na nej), musí sa vyznačiť v zápisnici o prevzatí typového podkladu.

B. Použitie odmien a podielov

§ 14

Dodávateľ po výplate podielov poddodávateľom a špeciálnym organizáciám použije odmenu v prospech svojich zamestnancov podľa ustanovení §§ 15 a 16.

§ 15

(1) Dodávateľ použije 20 % odmeny na výplatu prémií a odmien podľa platných predpisov svojim zamestnancom. Štátny ústav pre projektovanie a krajský projektový ústav použije na tento účel 25 % odmeny.

(2) Sumu vypočítanú podľa ods. 1 prevádza dodávateľ,

a) ak je hospodárskou organizáciou s prémiovým fondom, do tohto fondu,

b) ak je hospodárskou organizáciou bez prémiového fondu, do fondu odmien osobitne na tento účel zriadeného. Fond je vedený na osobitnom účte u Štátnej banky československej. Odmeny zúčtované z tohto fondu sú súčasťou mzdového fondu; o tieto zúčtované odmeny môže sa prekročiť mzdový fond organizácie,

c) ak je osobitnou rozpočtovou organizáciou, do fondu odmien osobitne zriadeného na tento účel. Odmeny zúčtované z tohto fondu sú súčasťou mzdového fondu; o tieto zúčtované odmeny smie sa prekročiť mzdový fond organizácie,

d) ak je rozpočtovou organizáciou, do príjmu rozpočtu. Výplata odmien a prémií pracovníkom sa vykoná zo mzdového fondu, ktorý možno až do výšky prevedenej sumy prekročiť; toto ustanovenie neplatí pre rozpočtové organizácie, na zamestnancov ktorých sa vzťahujú predpisy o poskytovaní jednorazových mimoriadnych odmien v štátnej správe.*)

(3) Úhrn súm prevádzaných podľa odseku 2 nesmie v jednom kalendárnom roku prekročiť 1 % mzdového fondu pracovníkov dodávateľa, plánovaného na príslušný rok; u štátnych a krajských projektových ústavov však 4 % uvedeného mzdového fondu výrobných pracovníkov. Ak sa vytvárajú u dodávateľa zdroje pre odmeňovanie pracovníkov podľa predpisov o hmotnej zainteresovanosti v investičnej výstavbe, nesmie úhrn prevádzaných súm podľa predpisov o hmotnej zainteresovanosti v investičnej výstavbe a podľa tejto vyhlášky prekročiť o 1,5 % a u štátnych a krajských projektových ústavov 6 % uvedeného mzdového fondu; u špeciálnych typizačných ústavov, u ktorých objem typizačných prác je nad 80% kapacity ústavu, nesmie prekročiť 10 % mzdového fondu výrobných pracovníkov.

(4) Sumy odmien na prémie a odmeny pracovníkom, ktoré sa do konca kalendárneho roka nevyčerpali, prevádzajú sa do budúcich rokov.

§ 16

Zvyšujúcu časť odmien, ktorá sa nesmie použiť na výplatu prémií a odmien zamestnancov, prevedie dodávateľ do podnikového fondu pracujúcich (pobádacieho fondu). Ak nie je u dodávateľa zriadený takýto fond, rozhodne sa pri ročnom komplexnom rozbore o použití tejto časti odmeny, a to podľa zásad o používaní prostriedkov podnikových fondov pracujúcich.

§ 17

O používaní podielov, ktoré sa vyplatili poddodávateľom a špeciálnym organizáciám, platia obdobne ustanovenia §§ 14 až 16.


Štvrtá časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18

Povoľovanie výnimiek

Ministerstvo výstavby spolu s Ministerstvom financií môžu povoliť výnimky z ustanovení tretej časti tejto vyhlášky.

§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961 a vzťahuje sa na typové podklady, ktoré podľa zmluvy sa majú dodať po tomto dni.


Námestník ministra financií:

Řehák v. r.

Námestník ministra výstavby:

Toman v. r.

Námestník hlavného arbitra ČSSR:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Typový podklad je projektová a rozpočtová dokumentácia technického diela miestne neurčeného alebo jeho časti, prvkov konštrukcií pre hromadne opakovanú výstavbu, ktorá je spracovaná podľa smerníc Štátneho výboru pre výstavbu z 11. apríla 1959 o typovom projektovaní, schválená ústredným orgánom a vyhlásená v prehľade platných typových podkladov; spracúva sa spravidla v dvoch fázach (základný typový podklad: s limitom odbytovej ceny a ako úplný typový podklad: s pevnou odbytovou cenou).

**) Smernice Štátneho výboru pre výstavbu z 11. apríla 1959 o typovom projektovaní (knižnica SVV č. 62) - ďalej len „Smernice"; ČSN 730006 Smernice o rozmerovej unifikácii.

***) Vzorový projekt je projektová a rozpočtová dokumentácia objektu alebo stavby miestne neurčenej, spracovaná so zámerom niekoľkorakého opakovania vo výstavbe, je spracovaná podľa zásad typizácie a dodržania rozmerovej unifikácie s maximálnym uplatnením priemyselne vyrábaných dielov a normalizovaných konštrukcií, je schválená ústredným orgánom a zverejnená v prehľade platných typových podkladov.

*) Zákon č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch a jeho vykonávacie predpisy.

**) §§ 152 a ďalšie zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami.

***) Bod 79 Smerníc.

) Bod 18 Smerníc. ČSN 730006 Smernice o rozmerovej unifikácii.

††) Čl. VII. Smerníc: ČSN 730006 Smernice o rozmerovej unifikácii.

*) Čl. 4 ods. 2 písm. d) časti B smerníc Ministerstva financií č. 117/35.000/60, uverejnených vo Vestníku Ministerstva financií č. 13-14/60.

**) Čl. VII. Smerníc.

***) Pri určení výšky percenta podľa §§ 7 a 8 a pri určení zvýšenia menovateľa podľa § 9 ods. 2 prihliada schvaľujúci orgán na to, aby dodávateľ bol zainteresovaný na obstaraní typového podkladu za najnižšie náklady.

*) Vládne uznesenie č. 711/1959.