Vyhláška č. 170/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou

Čiastka 73/1960
Platnosť od 30.11.1960
Účinnosť od 15.12.1960
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 2. septembrom 1959.

170

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. októbra 1960

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou


Dňa 7. mája 1959 bola v Bagdade dojednaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Irackou republikou.

Dohodu schválila vláda 2. septembra 1959.

Dohoda nadobudla platnosť 2. septembrom 1959.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Irackou republikou

Prajúc si upevniť priateľstvo medzi ľudom oboch krajín a usilujúc o rozšírenie spolupráce v oblasti vedy, výchovy a kultúry, vláda Československej republiky a vláda Irackej republiky sa rozhodli podpísať túto Dohodu a za tým účelom boli splnomocnení

vládou československej republiky

dr. František Kahuda

minister školstva a kultúry,

vládou irackej republiky,

Muhiddin Abdul Hamid

minister výchovy,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev a po overení ich správnosti sa dohodli na tomto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a výmenu skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, výchovnými a zdravotníckymi organizáciami oboch krajín a za tým účelom umožnia vzájomné návštevy univerzitných profesorov, učiteľov stredných škôl a technických škôl, ako aj členov vyššie uvedených organizácií a ďalších inštitúcií.

Článok 2

Obe zmluvné strany poskytnú štipendiá a ďalšie výhody občanom druhej zmluvnej strany a umožnia im štúdium na svojich univerzitách, umeleckých, technických a iných školách.

Článok 3

1. V rámci svojich zákonov a nariadení každá zmluvná strana umožní zriadenie kultúrneho strediska druhej strany na svojom území.

2. Rozsah a činnosť kultúrneho strediska sa vymedzia osobitnou dohodou medzi oboma zmluvnými stranami.

Článok 4

Obe zmluvné strany budú rozvíjať vzájomné kultúrne vzťahy, organizovať hudobné a umelecké predstavenia, prednášky, umelecké, archeologické a vedecké výstavy, umožňovať vzájomné výstavy kultúrnych, umeleckých, športových a študentských delegácií a podporovať spoluprácu oficiálnych vedeckých organizácií a umeleckých združení.

Článok 5

Obe zmluvné strany preštudujú otázku vzájomného uznania diplomov a vedeckých titulov a ak to budú pokladať za nevyhnutné, dojednajú za tým účelom osobitnú dohodu.

Článok 6

Obe zmluvné strany budú napomáhať vzájomnému rozvíjaniu návštev medzi mládežníckymi organizáciami a priateľských stretnutí medzi športovými organizáciami.

Článok 7

Obe zmluvné strany umožnia vzájomnú výmenu kníh, kultúrnych, vedeckých a umeleckých časopisov, duplikátov alebo odliatkov starobylých pamiatok, filmov pre kiná a televíziu a budú podporovať organizovanie filmových festivalov.

Článok 8

Obe zmluvné strany umožnia publikovanie prekladov význačných vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel občanov druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Obe zmluvné strany budú napomáhať upevňovaniu spolupráce v oblasti tlače, rozhlasu a televízie a umožnia vzájomnú výmenu zástupcov oficiálnych tlačových agentúr.

Článok 10

Obe zmluvné strany v rámci svojich možností založia na svojich univerzitách alebo vedeckých inštitúciách katedry alebo sekcie štúdia jazyka, kultúry a literatúry druhej zmluvnej strany.

Článok 11

1. V záujme vykonávania tejto Dohody sa pre každý rok určí plán kultúrnej spolupráce, obsahujúci zásady a podmienky kultúrnych akcií medzi oboma krajinami.

2. V záujme prerokovania týchto ročných plánov obe zmluvné strany vymenujú prostredníctvom diplomatických zastupiteľských úradov splnomocnencov, ktorí pripravia uvedené plány pred koncom každého bežného roku.

Článok 12

Obe zmluvné strany schvália túto Dohodu podľa ústavných predpisov.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom výmeny nót v Bagdade. Akákoľvek zmena tejto Dohody vojde v platnosť po jej schválení vládami oboch krajín. Každá zmluvná strana má právo zrušiť túto Dohodu za podmienok, že písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu šesť mesiacov pred dátumom keď hodlá Dohodu zrušiť.

Táto Dohoda bola podpísaná príslušnými splnomocnencami vo dvoch pôvodných výtlačkoch v jazyku českom, arabskom a anglickom. Všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade rôzneho výkladu rozhoduje anglický text.

V Bagdade 7. mája 1959.

Za vládu

Československej republiky:

F. Kahuda v. r.

Za vládu

Irackej republiky:

M. Abdul Hamid v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.