Vyhláška č. 158/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci na úseku banskej záchrannej služby

Čiastka 67/1960
Platnosť od 10.11.1960
Účinnosť od 25.11.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 17. májom 1960.

158

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. septembra 1960

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci na úseku banskej záchrannej služby


Dňa 16. decembra 1959 bola v Katoviciach podpísaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci na úseku banskej záchrannej služby.

Vláda československej republiky Dohodu schválila 4. marca 1960. Schválenie Dohody príslušnými orgánmi Poľskej ľudovej republiky bolo oznámené nótou z 18. februára 1960 a jej schválenie vládou Československej republiky nótou zo 17. mája 1960.

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 17. májom 1960.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci na úseku banskej záchrannej služby

Vláda Československej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky

vedené prianím nadviazať úzku vzájomnú spoluprácu na úseku banskej záchrannej služby sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a vymenovali za tým účelom svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky

Jozefa Jonáša, ministra palív,

vláda Poľskej ľudovej republiky

Jána Mitregu, ministra baníctva a energetiky

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili správne a vyhotovené v náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany si budú v prípade potreby na požiadanie poskytovať vzájomnú aktívnu pomoc pri záchranných prácach na kamenouhoľných baniach.

Pomoc sa bude poskytovať prostredníctvom hlavných banských záchranných staníc každej zo zmluvných strán, a to menovite; v prospech kamenouhoľných baní Československej republiky revíru ostravsko-karvínskeho a trutnovského prostredníctvom Hlavnej banskej záchrannej stanice v Bytomi a v prospech kamenouhoľných baní Poľskej ľudovej republiky prostredníctvom Hlavnej banskej záchrannej stanice v Ostrave-Radvaniciach.

Hlavné banské záchranné stanice zmluvných strán si vymenia schematické náčrtky situácie baní, ktoré prichádzajú do úvahy pre poskytnutie pomoci, s označením príjazdových ciest na bane od prechodu štátnych hraníc.

Článok 2

Poskytnutie aktívnej pomoci sa vykoná vyslaním potrebne vybaveného záchranného sboru na územie druhej zmluvnej strany na baňu potrebujúcu pomoc za účelom účasti na záchrannej akcii.

O poskytnutie pomoci žiada telefonicky hlavná banská záchranná stanica jednej zmluvnej strany hlavnú banskú záchrannú stanicu druhej zmluvnej strany.

Telefonické hovory, týkajúce sa vyžiadania pomoci povedú sa ako „týkajúce sa bezpečnosti ľudského života“ podľa príslušných ustanovení Medzinárodného telefonného poriadku. Kompetentné úrady oboch zmluvných strán vydajú vnútroštátne pokyny pre zaručenie rýchleho telefonného spojenia medzi uvedenými hlavnými banskými záchrannými stanicami.

Článok 3

V záujme čo najrýchlejšieho poskytnutia pomoci môže záchranný sbor prekročiť štátne hranice na ktoromkoľvek hraničnom priechode, ktorý je najbližšie bani potrebujúcej pomoc.

Hlavná banská záchranná stanica, ktorá pomoc vysiela, upovedomí o tom okamžite príslušné pohraničné orgány.

Veliteľ záchranného sboru, ktorý prekračuje štátne hranice, bude mať u seba menný zoznam všetkých členov záchranného sboru a predloží ho na požiadanie pohraničným orgánom za účelom vykonania kontroly osôb prekračujúcich štátne hranice. Pre každé vozidlo záchranného sboru, ktoré prechádza štátne hranice, veliteľ sboru bude mať zoznam prevážaného náradia a materiálu.

Spiatočnú cestu záchranný sbor uskutoční po stráženom hraničnom priechode, kde sa podrobí pohraničnej a colnej kontrole.

Článok 4

Po dobu pobytu na území druhej zmluvnej strany členovia záchranného sboru sú povinní dodržiavať právne predpisy platné na tomto území.

Protipožiarne vozidlá záchranných sborov majú právo používať na území druhej zmluvnej strany výstražné svetlá červenej farby a špeciálne výstražné klaksóny. Ostatné vozidlá majú právo používať výstražné svetlá modrej farby so zodpovedajúcimi poplachovými sirénami.

Článok 5

Členovia záchranného sboru vyslaného na výzvu hlavnej banskej záchrannej stanice druhej zmluvnej strany sú poistení pre prípad choroby a majú zabezpečené dôchodkové zabezpečenie podľa právnych predpisov platných na území tej zmluvnej strany, ktorej hlavná banská záchranná stanica pomoc vyslala, zhodne s Dohovorom medzi československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení, podpísaným vo Varšave 5. apríla 1948.

Hlavná banská záchranná stanica žiadajúca poskytnutie pomoci bezodplatne zabezpečí členom povolaného záchranného sboru potrebnú lekársku prvú pomoc, ako aj liečenie v miere a čase nevyhnutne potrebnom po dobu ich pobytu na území tej zmluvnej strany, ktorej hlavná banská záchranná stanica o pomoc žiadala.

Článok 6

Všetky výdavky vzniknuté v dôsledku poskytnutia pomoci idú na ťarchu hlavnej banskej záchrannej stanice prípadne inej príslušnej organizácie tej zmluvnej strany, ktorej hlavná banská záchranná stanica žiadala o pomoc, a to tak, že najmä:

1. uhradzuje hlavnej banskej záchrannej stanici prípadne inej príslušnej organizácii zmluvnej strany poskytujúcej pomoc:

a) všetky mzdové nároky členov záchranného sboru vzniknuté za dobu od opustenia hlavnej banskej záchrannej stanice, ktorá pomoc poskytuje, až do návratu do tejto stanice;

b) náklady dopravy na miesto záchrannej akcie a späť včítane prípadných nákladov na nezavinené škody na vozidlách;

c) hodnotu spotrebovaného materiálu dodaného hlavnou banskou záchrannou stanicou poskytujúcou pomoc;

d) náklady vzniknuté v spojitosti s výplatou dôchodkov sociálneho zabezpečenia alebo dávok nemocenského poistenia členom záchranného sboru, ak k výplate došlo v spojitosti s chorobou alebo úrazom, ktoré nastali v dôsledku poskytnutia pomoci pri záchrannej akcii;

e) náklady na odškodné z titulu pracovných úrazov, ktoré členovia záchranného sboru utrpeli pri výkone svojej práce alebo cestou na miesto záchrannej akcie alebo pri spiatočnej ceste, pokiaľ tieto náklady znáša zamestnávateľ, nezávisle na nárokoch prislúchajúcich poškodenému z titulu sociálneho zabezpečenia, o ktorom sa hovorí v článku 5 tejto Dohody. Úhrada sa určí podľa predpisov zmluvnej strany, z ktorej pochádza záchranný sbor;

f) náklady spojené s prevozom ochorelého alebo zomretého člena záchranného sboru.

2. Uhradzuje všetky dane a poplatky zo súm uvedených v bode 1 tohto článku, pokiaľ sa uložili príslušnými úradmi zmluvnej strany poskytujúcej pomoc.

3. Poskytne členom záchranného sboru bezodplatne stravovanie, ubytovanie, pranie, čistenie i opravy bielizne a odevov, ako aj výplatu určeného vreckového.

4. Poskytne v prípade potreby záchrannému sboru pohonné látky pre záchranárske vozidlá, ako aj zabezpečí nevyhnutné opravy záchranárskych vozidiel a náradia.

Okrem toho hlavná banská záchranná stanica dožadujúca sa pomoci vyplatí hlavnej banskej záchrannej stanici pomoc poskytujúcej odmeny za účasť na záchranárskej akcii, pripadajúce na členov záchranného sboru, ak sa takéto odmeny priznajú.

Článok 7

Všetky záväzky vzniknuté z titulu poskytnutia pomoci v záchrannej akcii vyrovnajú sa podľa dohody o neobchodných platbách medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou platnej v deň zročnosti. Lehoty a spôsob vyúčtovania z titulu záväzkov uvedených v článku 6 dohodnú štátne banky zmluvných strán po dohode so zúčastnenými organizáciami.

Článok 8

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať skúsenosti na úseku banskej záchrannej služby.

Rozsah vzájomnej výmeny skúseností sa určí rámcovými ročnými plánmi zostavenými Ministerstvom palív Československej republiky a Ministerstvom baníctva a energetiky Poľskej ľudovej republiky na základe protokolu o priamej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci vedeckovýskumných, konštrukčných, projekčných a hospodárskych organizácií, prijatého československo-poľským výborom pre hospodársku spoluprácu.

Článok 9

Podrobné ustanovenia týkajúce sa vzájomnej spolupráce na úseku banskej záchrannej služby sa uvedú vo Vykonávacom protokole dohodnutom Hlavnou banskou záchrannou stanicou v Ostrave-Radvaniciach a Hlavnou banskou záchrannou stanicou v Bytomi.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu oboch vlád a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení.

Článok 11

Táto dohoda sa uzaviera na dobu päť rokov počínajúc odo dňa, keď nadobudne platnosť. Jej platnosť sa predlžuje vždy na dobu ďalších dvoch rokov, ak žiadna zo zmluvných strán Dohodu nevypovie aspoň šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti.

Dané v Katoviciach 16. decembra 1959 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej republiky:

Jonáš v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Mitregu v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.