Vyhláška č. 157/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o uvoľňovaní a kontrole mzdových fondov Štátnou bankou československou

Čiastka 66/1960
Platnosť od 07.11.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1961 do31.12.1966
Zrušený 101/1966 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa § 42 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 91/1965 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1966 v hospodárskych organizáciách, na ktoré sa vzťahuje tretia časť vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb., stráca platnosť predpis č. 157/1960 Zb.

157

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 8. októbra 1960

o uvoľňovaní a kontrole mzdových fondov Štátnou bankou československou

Minister financií ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 20 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a po prerokovaní s krajskými národnými výbormi, s niektorými okresnými národnými výbormi a s pracovníkmi niektorých významných podnikov:


Prvá časť

Úvodné ustanovenie

§ 1

Na zabezpečenie maximálneho uspokojovania neustále rastúcich materiálnych potrieb pracujúcich treba dôslednejšie uplatňovať ekonomický zákon rozdeľovania podľa práce a zabezpečiť spoľahlivú kontrolu miery práce a spotreby. Tým sa ďalej prehĺbia socialistické výrobné vzťahy a priaznivé podmienky pre rozvinutie tvorivej aktivity. Táto aktivita pomôže zvyšovať v najväčšej miere spoločenskú produktivitu práce a efektívnosť výroby, najmä odhaľovaním vnútorných zdrojov a rezerv nášho hospodárstva a plným ich využitím. Dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutne predpokladá ešte účinnejšie spojiť záujem každého pracujúceho so záujmom podniku a spoločnosti, a to vhodnými opatreniami na zvýšenie osobnej hmotnej zainteresovanosti pracujúcich na sústavnom rozvoji národného hospodárstva. Tieto predpoklady sa zabezpečujú tiež dlhodobým normatívom vzťahu rastu produktivity práce a priemerných miezd, ako aj normatívom pre tvorbu prémiového fondu.

Účelom tejto vyhlášky je na základe súdružskej spolupráce pracujúcich, hospodárskeho a štátneho aparátu a za sústavnej aktívnej účasti Revolučného odborového hnutia zabezpečiť, aby sa pomocou uvoľňovania a kontroly mzdových fondov dodržiavali žiadúce proporcie medzi rastom produktivity práce a rastom priemerných miezd v súlade s určenými dlhodobými normatívami.

§ 2

(1) Táto vyhláška upravuje uvoľňovanie a kontrolu mzdových fondov, základných mzdových fondov a prémiových fondov Štátnou bankou československou (ďalej len „banka“) u organizácií štátneho socialistického sektora, ktoré majú u banky obratový, bežný alebo iný podobný účet; na rozpočtové organizácie zapojené všetkými príjmami a výdajmi na štátny rozpočet a na osvetové zariadenia, ktorým sa poskytuje príspevok zo štátneho rozpočtu, sa vzťahuje len ustanovenie § 12.

(2) Uvoľňovanie a kontrola mzdových fondov, základných mzdových fondov a prémiových fondov iných organizácií socialistického sektora ako organizácií štátneho socialistického sektora vykonáva sa podľa zásad tejto vyhlášky a na základe dohody banky s príslušnými ústrediami organizácií.

Druhá časť

Spoločné ustanovenia

Výpisy ročných plánov

§ 3

Uvoľňovanie a kontrolu mzdových fondov, základných mzdových fondov a prémiových fondov vykonáva banka na podklade ukazovateľov schváleného plánu práce a prípadne aj ďalších ukazovateľov, od plnenia ktorých je závislá výška prostriedkov uvoľňovaných z týchto fondov (ďalej len „ukazovatele“). Tieto ďalšie ukazovatele určí v dohode s bankou orgán nadriadený organizácii.

§ 4

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné úrady a orgány (ďalej len „ústredné úrady“) zašlú do jedného mesiaca po tom, keď vláda schválila štátny plán rozvoja národného hospodárstva, ústrediu banky výpis ročného plánu. Výpis obsahuje jednotlivé ukazovatele, a to v úhrne za všetky organizácie v pôsobnosti ústredného úradu.

(2) Ústredné úrady oznámia neodkladne ústrediu banky schválené zmeny ukazovateľov ročného plánu; štvrťročne oznamujú zostatok rezerv, ktoré si ponechali.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne pre krajské národné výbory, pokiaľ ide o organizácie nimi riadené, s tou odchýlkou, že namiesto ústredia banky sú príslušné krajské pobočky banky.

(4) Každá organizácia predkladá príslušnej pobočke banky do dňa čerpania preddavkov na mzdy za január výpis ročného plánu ukazovateľov rozhodných pre uvoľňovanie a kontrolu mzdových fondov, základných mzdových fondov a prémiových fondov (§ 3) a rozdelených podľa určených období (§ 7 ods. 1). Združenie, vedúci národný podnik alebo iná hospodárska organizácia s podobným postavením (ďalej len „združenie“) predloží okrem toho pobočke banky aj výpis ročného plánu, obsahujúci v úhrne ukazovatele pre združenie i pre všetky organizácie jemu podriadené.

§ 5

(1) Ukazovatele ročných plánov organizácií, ako aj rozdelenie ukazovateľov na určené obdobia možno meniť najneskoršie posledný deň roku alebo určeného obdobia, ktorého sa zmena týka. Zmeny oznamuje organizácia písomne príslušnej pobočke banky.

(2) Rozpis rezerv sa považuje za zmenu ukazovateľov ročných plánov alebo za zmenu ich rozdelenia na určené obdobia; takáto zmena môže sa vykonať najneskôr toho dňa, keď sa mzdový fond čerpá za obdobie, ktorého sa zmena týka.

(3) Výpisy ročného plánu, ako aj oznámenia o zmenách, musia obsahovať označenie organizácie a podpisy jej zodpovedných pracovníkov.

§ 6

Rezervy mzdových fondov, základných mzdových fondov a prémiových fondov

(1) Nadriadené orgány sú povinné použiť svoje rezervy mzdového fondu na krytie relatívneho prekročenia mzdového fondu organizácie. To isté platí o použití rezerv základného mzdového fondu nadriadeného orgánu, ak nie je prekročenie základného mzdového fondu organizácie kryté rezervou základného mzdového fondu organizácie alebo jej prémiovým fondom; ak nemá nadriadený orgán voľné rezervy základného mzdového fondu, môže použiť rezervy svojho prémiového fondu. Za použitie rezervy mzdového fondu (základného mzdového fondu) nadriadeného orgánu i organizácie sa považuje jej rozpis (§ 5) alebo jej viazanie (§ 15).

(2) Rezervu prémiového fondu môže nadriadený orgán použiť len vtedy, ak bola skutočne vytvorená z odvedených prostriedkov. Použitie rezervy prémiového fondu môže vykonať úpravou normatívu pre tvorbu prémiového fondu (§ 5), ktorý bol organizácii pôvodne určený, poskytnutím peňažnej dotácie do prémiového fondu organizácie, alebo udelením súhlasu na prekročenie prémiového fondu organizácie vytvoreného podľa normatívu; poskytnutie peňažnej dotácie a udelenie súhlasu na prekročenie prémiového fondu nie je zmenou normatívu.

(3) Organizácie môžu vytvárať iba rezervu mzdového fondu (základného mzdového fondu), a to tak, že časť ročného mzdového fondu (základného mzdového fondu) nerozdelia na jednotlivé obdobia roku.

(4) Organizácie, u ktorých nie sú uplatnené dlhodobé normatívy v oblasti plánu práce, môžu z ponechaných rezerv použiť najviac 1 % ročného mzdového fondu na poskytovanie osobitných odmien za osobitné zásluhy.

(5) Rezervy mzdového fondu (základného mzdového fondu) nemožno prevádzať do nasledujúceho roku.

Uvoľňovanie prostriedkov

§ 7

(1) Prostriedky zo mzdového fondu, základného mzdového fondu a prémiového fondu uvoľňuje banka v lehotách a za obdobia dohodnuté s organizáciou, a to zásadne narastajúcim spôsobom od začiatku roku. Tam, kde to bude ekonomicky výhodnejšie, môže banka zaviesť uvoľňovanie prostriedkov na mzdy za jednotlivé dohodnuté obdobia.

(2) Prostriedky zo mzdového fondu a zo základného mzdového fondu (z prémiovej zložky mzdového fondu) uvoľňuje banka na základe konečného vyúčtovania miezd za posledný mesiac príslušného určeného obdobia na predloženie mzdovej výberky.

(3) Prostriedky z prémiového fondu uvoľňuje banka na podklade prémiovej výberky spravidla v lehotách pre čerpanie prostriedkov zo základného mzdového fondu.

(4) Mzdová a prémiová výberka sa musí riadne vyplniť a musí mať označenie organizácie a podpis vedúceho organizácie alebo osoby ním na to písomne osobitne splnomocnenej.

(5) Ku mzdovej i prémiovej výberke sa pripojujú šeky na hotovú výplatu alebo iné príkazy na výplatu a prevodné príkazy na úhradu zrážok z miezd (ďalej len „šeky a prevodné príkazy“) a výkaz poistného a dávok nemocenského poistenia.

(6) Počas určeného obdobia čerpá organizácia prostriedky zo mzdového fondu, zo základného mzdového fondu a prémiového fondu preddavkove bez predloženia mzdovej a prémiovej výberky. Pri čerpaní preddavkov zo mzdového fondu a základného mzdového fondu predkladá šeky a prevodné príkazy, označené „Preddavok na mzdy za “. Výkaz poistného a dávok nemocenského poistenia predkladá organizácia pri čerpaní prostriedkov na mesačné vyúčtovanie miezd.

§ 8

(1) Prostriedky na osobitné odmeny vyplácané podľa osobitných predpisov z rezerv mzdových fondov (§ 6 ods. 4) uvoľňuje banka na predloženie šekov a prevodných príkazov, a to kedykoľvek v priebehu roku, najneskôr však v deň určený pre čerpanie mzdového fondu za posledný mesiac v roku. Tieto sumy sa uvádzajú v mzdovej výberke za bežné obdobie v položke skutočne čerpaného mzdového fondu, prípadne jeho prémiovej zložky.

(2) Organizácie, u ktorých nie je zavedená všeobecná úprava finančného hospodárenia a ktoré majú podnikový fond pracujúcich alebo iný podobný fond, čerpajú prostriedky na mimoriadne odmeny z tohto fondu kedykoľvek v priebehu roku, a to na predloženie šekov a prevodných príkazov, označených „Peňažné odmeny z podnikového fondu pracujúcich“; tieto prostriedky sa nezahrnujú do mzdovej výberky. Ak spadajú tieto organizácie do odvetvia, v ktorom sú zavedené normatívy, musí nadriadený orgán odviesť z rezervy svojho prémiového fondu do štátneho rozpočtu sumy vo výške mimoriadnych peňažných odmien vyplatených organizáciami z podnikových fondov pracujúcich.

§ 9

(1) Prostriedky zo mzdového fondu, základného mzdového fondu a prémiového fondu čerpá organizácia ku dňu splatnosti miezd, pokiaľ táto vyhláška neurčuje inak, alebo pokiaľ riaditeľ príslušnej pobočky banky nepovolí podľa osobitných predpisov výnimku.

(2) Banka môže zo závažných dôvodov na žiadosť organizácie uvoľniť príslušnú časť prostriedkov zo mzdového fondu, základného mzdového fondu a prémiového fondu mimo určenej lehoty, najmä pri nástupe dovolenky alebo pracovnej cesty, pri nástupe alebo ukončení brigády alebo vojenskej služby, pri rozviazaní pracovného pomeru, pri nástupe pracovného pomeru nového zamestnanca vo všeobecnom záujme a zo závažných sociálnych dôvodov.

§ 10

(1) Organizácie smú použiť na výplatu miezd, prémií a osobitných odmien len hotovosti vybrané na tieto účely z banky. So súhlasom riaditeľa príslušnej pobočky banky môže organizácia použiť na výplatu miezd zo mzdového fondu (základného mzdového fondu) aj tržby; výšku sumy a spôsob použitia tržieb určí banka. Tržby sa nesmú použiť na výplatu prémií u tých organizácií, u ktorých sú zavedené normatívy, a na výplatu osobitných odmien (§ 8). Na výplatu prostriedkov zo mzdového fondu, základného mzdového fondu a prémiového fondu sa smú použiť len prostriedky na tento účel plánované, vytvorené alebo pridelené.

(2) Prostriedky čerpané zo mzdových fondov, základných mzdových fondov a prémiových fondov, avšak nepoužité na výplatu, vracia organizácia banke v lehote určenej osobitnými predpismi.

§ 11

(1) Prostriedky zo mzdových fondov, základných mzdových fondov a prémiových fondov nesmú sa uvoľniť, ak by sa ich uvoľnením porušili ustanovenia tejto vyhlášky, najmä ak sa banke v určených lehotách nepredložili všetky predpísané doklady riadne vyhotovené a podpísané; banka neuvoľní prostriedky aj vtedy, ak by sa ich uvoľnením zrejme porušili mzdové predpisy.

(2) Ak nariadi generálny riaditeľ banky alebo ak požiada o to orgán nadriadený organizácii, nesmie banka prostriedky uvoľniť.

(3) Od prostriedkov čerpaných mzdovou (prémiovou) výberkou odpočíta banka sumy neprávom požadované alebo už skôr neprávom uvoľnené.

§ 12

Osobitné oprávnenie banky

(1) Aby banka mohla v záujme všetkých pracujúcich riadne plniť úlohy uložené jej touto vyhláškou, je oprávnená:

a) vykonávať rozbory čerpania mzdových fondov, základných mzdových fondov a prémiových fondov; pritom predovšetkým skúma, ako sa dodržiava normatív vzťahu medzi rastom produktivity práce a rastom priemerných miezd a normatív pre tvorbu prémiového fondu. Pre účely rozboru tiež sleduje, ako organizácie a im nadriadené orgány dodržujú ustanovenia tejto vyhlášky a mzdových predpisov, a môže preverovať ako u organizácií, tak u ich nadriadených orgánov doklady a rozbory o výkonoch, práci a mzdách, obstarávať si z nich výpisy a porovnávať ich s údajmi účtovnej evidencie a štatistických výkazov a s plánovanými ukazovateľmi; pritom najmä využíva poznatky zistené orgánmi nadriadenými organizáciám a sleduje, ako organizácie vykonávajú opatrenia uložené týmito orgánmi,

b) na základe rozboru navrhovať a požadovať opatrenia smerujúce na odstránenie závad, najmä ak nie je dodržiavaný normatív vzťahu medzi rastom produktivity práce a rastom priemerných miezd a normatív pre tvorbu prémiového fondu,

c) pôsobiť na organizácie úverovými a inými opatreniami podľa osobitných predpisov a uplatňovať sankcie uvedené v tejto vyhláške, ak dôjde k jej porušovaniu, k porušovaniu mzdových predpisov alebo k neplneniu plánovaných ukazovateľov,

d) vylučovať v dohode s orgánom nadriadeným organizácii hodnotu výroby nezabezpečenej odbytom z plnenia ukazovateľa pre prepočet mzdového fondu (základného mzdového fondu), najmä v tých prípadoch, keď sa požadovaný sortiment neplní a dochádza k vytváraniu nadnormatívnych zásob a pod.,

e) zaviesť u rozpočtových organizácií, najmä pri nepriaznivom mzdovom vývoji, predbežnú kontrolu čerpania mzdových fondov po dohode s orgánom nadriadeným organizácii.

(2) Organizácie a im nadriadené orgány sú povinné umožniť orgánom banky výkon ich oprávnení.

Tretia časť

Čerpanie základného mzdového fondu a prémiového fondu

Čerpanie základného mzdového fondu

§ 13

Organizácii, ktorej je určený ukazovateľ, od ktorého plnenia je závislá výška prostriedkov uvoľňovaných zo základného mzdového fondu, sa uvoľňujú prostriedky z tohto fondu podľa ustanovení §§ 14 a 15, a organizácii, ktorej nie je takýto ukazovateľ určený, uvoľňujú sa prostriedky podľa ustanovenia § 16. Týmto ukazovateľom je spravidla ukazovateľ, ktorý sa používa na určenie normatívu vzťahu medzi rastom produktivity práce a rastom priemerných miezd.

§ 14

(1) Prostriedky zo základného mzdového fondu sa uvoľňujú do výšky prepočítaného základného mzdového fondu organizácie.

(2) Prepočítaným základným mzdovým fondom organizácie je plánovaný základný mzdový fond všetkých pracovníkov organizácie prepočítaný určeným pomerom (prepočítacím koeficientom) k plneniu ukazovateľa a percentom plnenia počtu pracovníkov, zásadne však do 100 % (vyšším percentom len so súhlasom ústredia banky).

(3) Prepočítací koeficient pri prekračovaní ukazovateľa musí byť vždy nižší, než zodpovedá zvýšenému podielu rastu miezd na raste produktivity práce podľa normatívu. Pritom sa prihliada na to, aby boli zvýhodnené organizácie, ktoré prijali do plánu vyššiu úlohu, než určili smernice nadriadeného orgánu.

Pri splnení ukazovateľa na 100 % a pri neplnení ukazovateľa sa prepočítava základný mzdový fond rovnakým pomerom, akým je plnený ukazovateľ (prepočítací koeficient sa rovná 1).

Organizácii, ktorá prijala do plánu vyššiu úlohu, než sú smernice nadriadeného orgánu, určí sa pri neplnení ukazovateľa prepočítací koeficient nižší než 1, avšak vyšší než zodpovedá zvýšenému podielu podľa normatívu. Tento zvýhodnený prepočítací koeficient môže sa použiť len vtedy, ak je dodržané rozpätie medzi rastom produktivity práce a rastom priemerných miezd podľa smernice nadriadeného orgánu.

(4) Ukazovatele, prepočítacie koeficienty a podrobnosti spôsobu prepočtu základného mzdového fondu určí banka v dohode s orgánom nadriadeným organizácii. Banka môže po dohode s orgánom nadriadeným organizácii povoliť v odôvodnených prípadoch prepočet základného mzdového fondu podľa plnenia plánu výkonov (bez prihliadnutia na plnenie plánu pracovníkov).

§ 15

(1) Ak žiada organizácia, aby sa jej uvoľnilo viac prostriedkov na mzdy, než koľko je prepočítaný základný mzdový fond, uvoľní pobočka banky sumu, ktorá presahuje prepočítaný základný mzdový fond (ďalej len „relatívne prekročenie základného mzdového fondu“), ak dá na to súhlas kompetentný orgán (odseky 2 a 3).

(2) Súhlas udeľuje zásadne riaditeľ príslušnej pobočky banky. Generálny riaditeľ banky v dohode s vedúcim príslušného ústredného úradu (riaditeľ krajskej pobočky banky v dohode s príslušným krajským národným výborom) môže však určiť na udeľovanie súhlasu iný orgán.

(3) Aj keď udeľovať súhlas prislúcha riaditeľovi pobočky banky, môže riaditeľ pobočky banky požadovať, aby súhlas udelil ním určený orgán nadriadený organizácii. Toto oprávnenie použije riaditeľ pobočky banky, najmä ak ide o opakujúce sa vyššie relatívne prekročenie základného mzdového fondu organizácie, alebo ak nie sú nápravné opatrenia (ods. 6) plnené alebo ak ich nepovažuje riaditeľ pobočky banky za dostačujúce.

(4) Ak dá súhlas orgán nadriadený organizácii, napriek tomu môže riaditeľ pobočky banky odmietnuť uvoľniť sumu relatívneho prekročenia základného mzdového fondu, ak organizácia nevytvára prostriedky v prémiovom fonde alebo nebude môcť relatívne prekročenie usporiť. Toto oprávnenie smie riaditeľ pobočky banky použiť, ak na to vopred upozornil ako organizáciu, tak orgán jej nadriadený a ak orgán nadriadený organizácii pri udelení súhlasu neviazal sumu relatívneho prekročenia základného mzdového fondu organizácie vo svojej rezerve (ods. 8).

(5) Organizácia je povinná vyžiadať si včas rozhodnutie o súhlase k relatívnemu prekročeniu základného mzdového fondu.

(6) Súhlas sa smie udeliť len organizácii, ktorá už nemá žiadne voľné rezervy základného mzdového fondu, a len s podmienkou, že organizácia v určenej lehote zabezpečí:

a) vykonanie nápravných opatrení, aby sa odstránili príčiny, ktoré viedli k relatívnemu prekročeniu základného mzdového fondu, ak doterajšie takéto opatrenia nie sú dostačujúce,

b) úsporu relatívneho prekročenia základného mzdového fondu v určenej lehote, a to najneskôr do dňa predloženia mzdovej výberky za posledný mesiac bežného roku,

c) v rámci platných predpisov krátenie prémií a zníženie platov pracovníkov zodpovedných za relatívne prekročenie základného mzdového fondu, prípadne uplatnenie náhrady škody, disciplinárnych a trestných sankcií proti týmto pracovníkom.

Ak dáva súhlas riaditeľ pobočky banky, musí sa organizácia na opatrenia uvedené v predchádzajúcej vete zaviazať písomne a súčasne predložiť pobočke banky rozbor príčin, ktoré viedli k relatívnemu prekročeniu základného mzdového fondu. Ak dáva súhlas orgán nadriadený organizácii, uloží organizácii zabezpečiť opatrenia uvedené v ustanoveniach pod písm. a), b) a c) v písomnom rozhodnutí o súhlase.

(7) Ak uvoľní pobočka banky sumu relatívneho prekročenia základného mzdového fondu, viaže v prémiovom fonde organizácie rovnakú sumu, a to po dobu, pokiaľ sa relatívne prekročenie základného mzdového fondu neusporí [ods. 6 písm. b)].

Pokiaľ sa relatívne prekročenie základného mzdového fondu organizácie kryje z rezervy orgánu nadriadeného organizácii, banka sumu relatívneho prekročenia v prémiovom fonde organizácie neviaže. Ak nedôjde k úspore relatívneho prekročenia základného mzdového fondu do dňa predloženia mzdovej výberky za posledný mesiac bežného roku, musí organizácia odviesť viazanú sumu zo svojho prémiového fondu do štátneho rozpočtu.

(8) Ak uvoľňuje pobočka banky sumu relatívneho prekročenia základného mzdového fondu organizácie, ktorá nemá voľnú rezervu základného mzdového fondu ani prostriedky v prémiovom fonde, musí orgán nadriadený organizácii viazať rovnakú sumu vo svojej rezerve základného mzdového fondu, a to po dobu, kým organizácia neusporí relatívne prekročenie základného mzdového fondu. Ak nemá nadriadený orgán rezervu základného mzdového fondu, dohodne s ním banka viazanie sumy relatívneho prekročenia základného mzdového fondu organizácie v rezerve prémiového fondu. Ak nedôjde k úspore do dňa predloženia mzdovej výberky za posledný mesiac lehoty určenej pre úsporu, viazané sumy rezervy základného mzdového fondu sa nesmú už vôbec použiť; suma viazaná v rezerve prémiového fondu sa pri finančnom usporiadaní odvedie do štátneho rozpočtu. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo financií odvod do štátneho rozpočtu odpustiť.

(9) Ak nie je relatívne prekročenie usporené do dňa predloženia mzdovej výberky za posledný mesiac bežného roku a keď nie je kryté ani z prémiového fondu organizácie ani viazaním rezervy v základnom mzdovom fonde alebo v rezerve prémiového fondu nadriadeného orgánu, prerokuje generálny riaditeľ banky s vedúcim ústredného úradu odpočítanie sumy neusporeného relatívneho prekročenia pri čerpaní základného mzdového fondu organizácie za posledný mesiac roku. U organizácií riadených národnými výbormi prerokuje odpočítanie súm neusporeného relatívneho prekročenia riaditeľ krajskej pobočky banky s predsedom krajského národného výboru.

(10) Ustanovenia odseku 6 písm. b) a c) a odsekov 7, 8 a 9 neplatia, ak dôjde k relatívnemu prekročeniu základného mzdového fondu v dôsledku živelnej pohromy alebo výplatou prostriedkov na mzdy pracovníkom závodovej dopravy za práce spojené s obsluhou motorových vozidiel alebo mechanizačných prostriedkov, použitých na nakládku, odvoz a vykládku, okopanín v jesennej kampani.

§ 16

(1) Prostriedky zo základného mzdového fondu organizácie, ktorej nie je určený ukazovateľ pre prepočet základného mzdového fondu, sú uvoľňované len do výšky plánovaného základného mzdového fondu na určené obdobie.

(2) Ak žiada organizácia pri predložení mzdovej výberky viac prostriedkov na mzdy, než je plánovaný základný mzdový fond (absolútne prekročenie základného mzdového fondu), platí primerane ustanovenie § 15.

Tvorba a čerpanie prémiového fondu

§ 17

(1) Prémiový fond sa určí na základe celoročných výsledkov plnenia určeného ukazovateľa a podľa normatívu pre tvorbu prémiového fondu. Výška prídelov počas roku sa určí na základe ukazovateľa dohodnutého medzi orgánom nadriadeným organizácii a bankou; ukazovateľ bude spravidla zhodný s ukazovateľom určeným podľa normatívu.

(2) Pri zisťovaní výšky nároku na prémiový fond za celý rok sa vychádza z normatívu určeného pre jeho tvorbu s prihliadnutím na všetky určené podmienky pre jeho krátenie alebo zvyšovanie.

(3) Prídely do prémiového fondu v priebehu roku sú preddavkové a sú najviac toľko percent z plánovaného prémiového fondu, na koľko percent je plnený od začiatku roku určený ukazovateľ (odsek 1).

(4) Spôsob určenia výšky prídelov do prémiového fondu určuje orgán nadriadený organizácii v dohode s bankou podľa týchto zásad:

a) pri prekračovaní určeného ukazovateľa musí byť nadplánový prídel do prémiového fondu zásadne nižší než suma vypočítaná podľa normatívu pre tvorbu prémiového fondu. Pritom sa prihliada na to, aby neboli zvýhodnené organizácie, ktoré prekračujú úlohy málo mobilizačné,

b) pri nesplnení určeného ukazovateľa vyjadrujúceho zlepšenie proti predchádzajúcemu roku (napr. prírastok zisku) plynú do prémiového fondu prídely vo výške určenej normatívom. Pri nesplnení ukazovateľa, ktorý nevyjadruje zlepšenie proti predchádzajúcemu roku (napr. zisk, vlastné náklady), znižuje sa prídel do prémiového fondu vo väčšom pomere, než je nesplnenie určeného ukazovateľa, a to spravidla podľa podmienky určenej normatívom.

(5) Okrem prídelov podľa odsekov 3 a 4 plynú do prémiového fondu tiež prídely (§ 6 ods. 2), prípadne dočasne poskytnuté prostriedky (§ 23 ods. 2) z rezerv nadriadeného orgánu. Podľa osobitných predpisov môžu plynúť do prémiového fondu i prídely od iných organizácií.*) O týchto prídeloch a dočasne poskytnutých prostriedkoch do prémiového fondu musí organizácia, ktorej sa prémiový fond zvyšuje, písomne vyrozumieť pobočku banky.

§ 18

(1) Prostriedky z prémiového fondu (§ 17 ods. 1 a 4) sú uvoľňované počas roku zásadne do výšky 75 % tých prostriedkov v prémiovom fonde, ktorých čerpanie je pripustené touto vyhláškou alebo osobitnými predpismi.

V odôvodnených prípadoch, najmä ak treba uvoľniť prostriedky z prémiového fondu samostatne kontrolovaných závodov (§ 23 ods. 2), môže banka na žiadosť orgánu nadriadeného organizácii pripustiť čerpať prostriedky nad 75 % prostriedkov v prémiovom fonde. Zvyšok voľných prostriedkov môže organizácia čerpať až po celoročnom zhodnotení hospodárskych výsledkov.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí iba, pokiaľ ide o prostriedky prémiového fondu vytvorené vlastnou tvorbou organizácie v bežnom roku podľa určeného normatívu.

(3) Ak organizácia vyčerpala počas roka viac prostriedkov než je celoročný prémiový fond upravený podľa výsledkov zhodnotenia, viaže banka preplatenú sumu v prémiovom fonde nasledujúceho roku. Orgán nadriadený organizácii na základe dohody s bankou rozhodne, či organizácia je povinná viazanú sumu celkom alebo sčasti odviesť do štátneho rozpočtu a určí lehotu, v ktorej sa má odvod vykonať.

§ 19

Zhodnotenie čerpania základného mzdového fondu a prémiového fondu

(1) Banka hodnotí v lehotách dohodnutých s ústredným úradom (krajským národným výborom), a to i počas roku, výsledky čerpania základného mzdového fondu a prémiového fondu združenia.

(2) Združenie (§ 4 ods. 4) je povinné predložiť príslušnej pobočke banky rozbor čerpania základného mzdového fondu a prémiového fondu za celú výrobno-hospodársku jednotku vo vzťahu k plneniu rozpísaných ukazovateľov. Podobne postupuje aj podnik, ak je výnimočne určené pre jeho závod samostatné uvoľňovanie a kontrola mzdových fondov (§ 23 ods. 2).

(3) Ak z hodnotenia vyplynie, že základný mzdový fond združenia bol v pomere k plneniu ukazovateľa prekročený, banka:

a) prejedná so združením opatrenia na odstránenie príčin, ktoré viedli k prekročeniu,

b) môže pozastaviť celkom alebo z časti výplaty z prémiového fondu združenia; ak nevyrovná združenie sumu, o ktorú prekročilo základný mzdový fond v pomere k plneniu ukazovateľa ani do konca roku, musí sa suma pozastavená v prémiovom fonde združenia odviesť do štátneho rozpočtu,

c) oznámi opatrenia vykonané podľa písm. a) a b) ústrednému úradu (krajskému národnému výboru), do pôsobnosti ktorého združenie patrí.

Štvrtá časť

Čerpanie mzdového fondu neurčeného na základe dlhodobých normatívov

§ 20

(1) Organizácii, ktorej je určený ukazovateľ, na plnení ktorého je závislá výška prostriedkov uvoľňovaných zo mzdových fondov, sú uvoľňované tieto prostriedky do výšky plánovaného mzdového fondu na určené obdobie, prepočítaného určeným pomerom (koeficientom) k plneniu uvedeného ukazovateľa. Koeficient určuje banka v dohode s orgánom nadriadeným organizácii; koeficient nesmie byť vyšší, než koľko je z celkového mzdového fondu podiel miezd priamo závislých (pohyblivých) na plnení určeného ukazovateľa.

(2) Mzdový fond sa môže prepočítavať bez prémiovej zložky, ak sa dohodne o tom banka s orgánom nadriadeným organizácii. V takomto prípade možno čerpať prostriedky na prémie len do výšky plánovanej ročnej prémiovej zložky.

§ 21

(1) O relatívnom prekročení mzdového fondu platia primerane ustanovenia § 15. Za relatívne prekročenie sa nepovažuje, ak dôjde k nemu výplatou mimoriadnych odmien z účelovej rezervy nadriadeného orgánu pracovníkom organizácie.

(2) Ak sa uvoľňujú prostriedky osobitne z prémiovej zložky (§ 20 ods. 2), platí ustanovenie § 15, pokiaľ sa vzťahuje na základný mzdový fond, len o mzdovom fonde bez tejto zložky; prémiová zložka sa pritom neposudzuje ako prémiový fond.

§ 22

(1) Prostriedky zo mzdového fondu organizácie, ktorej nie je určený ukazovateľ pre prepočet mzdového fondu, sú uvoľňované do výšky plánovaného mzdového fondu.

(2) O absolútnom prekročení mzdového fondu platí primerane ustanovenie § 15. Za absolútne prekročenie mzdového fondu sa nepovažuje, ak k nemu dôjde výplatou mimoriadnych odmien z účelovej rezervy nadriadeného orgánu pracovníkom organizácie, a ďalej prekročenie, ak dôjde k nemu uvoľnením prostriedkov na odmeny za tvorivú prácu a významné výsledky vyplácané podľa osobitných predpisov z úspor mzdového fondu, ak nečerpá organizácia mzdový fond narastajúcim spôsobom (§ 7 ods. 1). O uvoľňovaní týchto prostriedkov platí obdobne ustanovenie § 8 ods. 1.

Piata časť

Osobitná úprava

§ 23

(1) Banka môže v dohode s vedúcim organizácie zaviesť samostatné uvoľňovanie a kontrolu mzdových fondov i u jednotlivých závodov, prípadne druhov činnosti organizácie a pod. Banka môže organizovať aj spoločné uvoľňovanie a kontrolu mzdových fondov viac organizácií (v rámci kraja a pod.), a to v dohode s ich nadriadeným orgánom. Pre takéto uvoľňovanie a kontrolu mzdových fondov platia ustanovenia tejto vyhlášky primerane.

(2) Ak je zavedené samostatné uvoľňovanie a kontrola mzdových fondov u závodov, ktorým je určený normatív pre tvorbu prémiového fondu, môže banka uvoľňovať týmto závodom prostriedky, z ich prémiového fondu so súhlasom vedúceho organizácie, ktorej organizačnou jednotkou závod je. Ak nemá táto organizácia prostriedky vo svojom prémiovom fonde, musí si ich obstarať z rezerv nadriadených orgánov; poskytnuté prostriedky je organizácia povinná nadriadeným orgánom vrátiť, pokiaľ tieto orgány v odôvodnenom prípade od požiadavky vrátenia poskytnutých prostriedkov neupustia.

Šiesta časť

Spolupráca banky s orgánmi Revolučného odborového hnutia

§ 24

V záujme prehĺbenia širokej účasti pracujúcich na riadení národného hospodárstva spolupracujú orgány banky úzko a sústavne pri vykonávaní ustanovení tejto vyhlášky s orgánmi Revolučného odborového hnutia.


Siedma časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 25

Ak sa zavedú pre organizácie dlhodobé normatívy osobnej hmotnej zainteresovanosti, vplýva podľa osobitných predpisov do prémiového fondu príslušná časť prostriedkov podnikového fondu pracujúcich. Výšku týchto prostriedkov oznámia organizácie príslušnej pobočke banky.

§ 26

Riaditeľ pobočky banky je oprávnený vo výnimočných a zdôvodnených prípadoch nepožadovať, aby organizácie vykonali opatrenia predpísané pre uvoľnenie prostriedkov na mzdy touto vyhláškou. Túto právomoc si môže v závažných a odôvodnených prípadoch vyhradiť riaditeľ krajskej pobočky banky. Od uplatnenia sankcie podľa § 11 ods. 2 môže sa upustiť len so súhlasom generálneho riaditeľa banky, od uplatnenia sankcie podľa § 15 ods. 9 len so súhlasom generálneho riaditeľa banky, resp. riaditeľa krajskej pobočky banky, pokiaľ ide o organizácie riadené národnými výbormi.

§ 27

(1) Ústredie banky môže určiť v dohode s príslušným ústredným úradom (krajská pobočka podľa pokynov ústredia banky a v dohode s krajským národným výborom) podľa potreby podrobnosti o spôsobe uvoľňovania a kontroly mzdových fondov, základných mzdových fondov a prémiových fondov.

(2) Ústredie banky určí vzory záväzných mzdových (prémiových) výberok a iných tlačív potrebných pre uvoľňovanie a kontrolu mzdových fondov.

(3) Generálny riaditeľ banky upraví spôsob kontroly plnenia plánu osobných výdavkov mimo mzdového fondu.

§ 28

Minister financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky a odchýlky od ustanovení tejto vyhlášky.

§ 29

Zrušuje sa vyhláška ministra financií č. 167/1958 Ú. l. (Ú. v.) o uvoľňovaní a kontrole mzdových fondov Štátnou bankou československou*).

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Minister financií:

Ďuriš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Smernice Ministerstva financií č. 180/1959 Ú. l. (Ú. v.) a vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií č. 196/1959 Ú. l. (Ú. v.).

*) Naďalej zostávajú v platnosti smernice Ministerstva financií z 1. decembra 1959 č. 163/71 441/59 (vytlačené vo Vestníku Ministerstva financií č. 13 z roku 1959) ako vykonávací predpis k § 17 tejto vyhlášky.