Vyhláška č. 153/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

Čiastka 63/1960
Platnosť od 27.10.1960 do31.12.1962
Účinnosť od 01.11.1960 do31.12.1962
Zrušený 105/1962 Zb.
Redakčná poznámka

Platnosť tejto vyhlášky sa predlžuje na základe vyhlášky č. 129/1961 Zb. do 31. októbra 1962, ato začínajúc 1. novembrom 1961. Platnosť tejto vyhlášky sa predlžuje na základe vyhlášky č. 105/1962 Zb. do 31. decembra 1962, ato začínajúc 1. novembrom 1962.

153

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

z 24. októbra 1960,

ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

Ministerstvo chemického priemyslu v dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 171/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera, sa doplňuje takto:

Za § 14 sa vkladajú, vrátane nadpisu, ustanovenia §§ 14 a) až c) tohto znenia:

„Postup pri prebierke a majetkové sankcie zo zodpovednosti za chyby spôsobené pruhovitosťou umelého viskózového hodvábu a polyamidových vlákien

§ 14a

(1) Na zistenie, či dodávka umelého viskózového hodvábu alebo polyamidových vlákien má vlastnosti, ktoré by mohli spôsobiť pruhovitosť tkaniny alebo úpletu, vyhotoví odberateľ do 14 dní po dôjdení dodávky pokusný úplet z vlákna odobratého v rozsahu a spôsobom určeným v technickej norme pre odber vzoriek*) a vyfarbí úplet,

a) ak ide o viskózový hodváb schválenou saturnovou modrou L 4 G, prípadne iným farbivom dohodnutým s dodávateľom,

b) ak ide o polyamidové vlákno farbivom dohodnutým s dodávateľom.

(2) Ak zistí odberateľ pri tomto postupe pruhovitosť úpletu, ktorú považuje za chybu výrobku, oznámi to bez zbytočného odkladu dodávateľovi a vyzve ho, aby sa dostavil na prejednanie výsledku skúšky.

§ 14b

(1) Ak dodávateľ pri prejednávaní o výsledku skúšky nebude súhlasiť so zistením odberateľa, vykonaným podľa § 14 a, opakuje sa skúška rovnakým spôsobom z vlákna odobratého za účasti splnomocneného zástupcu dodávateľa. Okrem toho sa pri tomto prejednávaní vykoná vyfarbenie rovnako zhotoveného úpletu ďalšími farbivami, ktoré určí odberateľ podľa pravdepodobného prevádzkového použitia. Tieto skúšky, prípadne za súhlasu obidvoch strán niektorá z nich, budú rozhodujúce pre uplatnenie reklamačných nárokov zo zistenej pruhovitosti, najmä pre dohodu o výške zľavy.

(2) Zápisnica o vykonaní skúšky za účasti dodávateľa je súčasne reklamáciou, ak obsahuje aj vymedzenie požiadaviek odberateľa.

§ 14c

(1) Dodávateľ, ktorý dodal viskózový hodváb alebo polyamidové vlákna, chyba ktorých je iba v tom, že spôsobujú pruhovitosť tkaniny alebo úpletu, je povinný zaplatiť odberateľovi penále len vo výške 2 %.

(2) Ak dodávka viskózového hodvábu alebo polyamidového vlákna je chybná aj z iného dôvodu, platí dodávateľ penále určené v § 140 zákona č. 69/1958 Zb.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1960 a vzťahuje sa na dodávky umelého viskózového hodvábu a polyamidových vlákien uskutočnené medzi organizáciami Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva spotrebného priemyslu iba do 31. októbra 1961.


Prvý námestník ministra:

inž. Neumann, v. r.

Poznámky pod čiarou

*) ČSN 80 0410.