Vyhláška č. 145/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach samoviazačových motúzov, o výdaji povrázkových povriesel, o vrátení použitých samoviazačových motúzov a o ich cenách

Čiastka 59/1960
Platnosť od 10.10.1960 do30.06.1966
Účinnosť od 10.10.1960 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

OBSAH

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 26. septembra 1960,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach samoviazačových motúzov, o výdaji povrázkových povriesel, o vrátení použitých samoviazačových motúzov a o ich cenách

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 1 zákona č. 80/1948 Zb., ktorým sa minister pôdohospodárstva splnomocňuje na opatrenia v poľnohospodárskej výrobe a podľa § 10 ods. 2 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) sa mení a doplňuje takto:

Ustanovenie § 6 ods. 1 znie:

(1) Na zabezpečenie výroby samoviazačových motúzov, prípadne ďalších výrobkov sú poľnohospodárske závody, ktoré pri výmlate nepoužívajú automatické mlátiace súpravy, povinné odovzdať ihneď po výmlate, najneskoršie však do 31. januára budúceho roka netriedené zvyšky použitých samoviazačových motúzov v množstve najmenej 40% váhy motúzov vydaných pre žatvu bežného roku, a to miestnym zberniam alebo miestnym zberačom národného podniku Zberné suroviny, ktoré sú poverené ich zberom. Vo váhe odovzdaných zvyškov nesmie byť viac ako 3% slamy a iných prímeskov.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štrougal v. r.