Opatrenie č. 138/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o správnych poplatkoch

Čiastka 56/1960
Platnosť od 28.09.1960 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1961 do31.12.1992
Zrušený 320/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 164/1960 Zb. zo dňa 16. novembra 1960.

OBSAH

138

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

zo 14. septembra 1960,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o správnych poplatkoch

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch sa mení a doplňuje takto:

1. § 3 ods. 2 sa zrušuje.

2. § 5 ods. 1 znie:

(1) Spôsob vyrubenia, zročnosť a spôsob platenia poplatkov určí Ministerstvo financií, ktoré môže aj určiť, že popri poplatku sa nepožaduje náhrada výdavkov spojených s vykonaním poplatných úkonov.“

3. § 10 ods. 2 až 4 znie:

(2) Ministerstvo financií môže priznať oslobodenie od všetkých alebo len od niektorých druhov poplatkov i iným orgánom, osobám alebo skupinám osôb, než sú uvedené v odseku 1, určiť vecné oslobodenia pre určité úkony, urobiť opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie tvrdostí alebo povoliť iné úľavy.

(3) Ministerstvo financií môže poveriť národné výbory a iné orgány, aby povoľovali úľavy v jednotlivých prípadoch.

(4) Ministerstvo zahraničných vecí a zastupiteľské úrady môžu poplatky nimi vyberané znížiť alebo odpustiť tiež z dôvodu vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu.“

4. § 10 ods. 5 sa zrušuje.

5. § 14 znie:

„Pre konanie, vyberanie a vymáhanie vo veciach poplatkov podľa tohto zákona platia všeobecné predpisy o konaní vo veciach daňových a o vymáhaní daní.“

6. § 16 znie:

(1) Správne poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Ministerstvo financií môže určiť, že poplatky za úkony národných výborov sú priamym príjmom rozpočtov národných výborov; v týchto prípadoch sa poplatky nevyberajú kolkovými známkami.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Novotný v. r.

v z. Valo v. r.

v z. Dolanský v. r.