Vyhláška č. 133/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o správe národného majetku

Čiastka 54/1960
Platnosť od 10.09.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 01.10.1960 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

133

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 27. augusta 1960

o zmene vyhlášky č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o správe národného majetku

Ministerstvo financií po prejednaní s národnými výbormi ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 25 vládneho nariadenia č. 81/1958 Zb. o správe národného majetku:


Čl. I

Vyhláška č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.) sa mení a doplňuje takto:

1. Čl. 23 ods. 3 znie:

„Na prevod alebo na prevzatie správy národného majetku zo správy alebo do správy národných výborov dohodou alebo zmluvou nepotrebujú privolenie

a) krajské národné výbory,

b) okresné národné výbory, ak ide o národný majetok v hodnote neprevyšujúcej 1 000 000 Kčs,

c) miestne národné výbory, ak ide o národný majetok v hodnote neprevyšujúcej 200 000 Kčs.“

2. Do čl. 23 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7 tohto znenia:

„Krajské národné výbory môžu všeobecne alebo v určitých prípadoch rozšíriť oprávnenie mestských a obvodných národných výborov, ktoré nevykonávajú pôsobnosť okresných národných výborov, až do výšky oprávnení okresných národných výborov, ktoré im prislúchajú podľa predchádzajúcich odsekov.“

Označenie doterajšieho odseku 7 sa mení na odsek 8.

3. Čl. 25 ods. 4 znie:

„Na scudzenie národného majetku v správe národných výborov nepotrebujú privolenie

a) krajské národné výbory, ak nie je potrebné privolenie podľa odseku 1,

b) okresné národné výbory, ak ide o scudzenie majetku

aa) inej organizácii socialistického sektora ako štátneho socialistického sektora za bežnú cenu v hodnote do 500 000 Kčs, za nižšiu ako bežnú cenu alebo bezodplatne v hodnote do 100 000 Kčs,

bb) v ostatných prípadoch za bežnú cenu v hodnote do 100 000 Kčs, za nižšiu ako bežnú cenu alebo bezodplatne v hodnote do 20 000 Kčs,

c) miestne národné výbory, ak ide o scudzenie majetku

aa) inej organizácii socialistického sektora ako štátneho socialistického sektora za bežnú cenu v hodnote do 50 000 Kčs, za nižšiu ako bežnú cenu alebo bezodplatne v hodnote do 10 000 Kčs,

bb) v ostatných prípadoch za bežnú cenu v hodnote do 20 000 Kčs, za nižšiu ako bežnú cenu alebo bezodplatne v hodnote do 4 000 Kčs.“

4. Do čl. 25 sa vkladá za odsek 7 nový odsek 8 tohto znenia:

„Krajské národné výbory môžu všeobecne alebo v určitých prípadoch rozšíriť oprávnenie mestských a obvodných národných výborov, ktoré nevykonávajú pôsobnosť okresných národných výborov, až do výšky oprávnení okresných národných výborov, ktoré im prislúchajú podľa predchádzajúcich odsekov.“

Označenie doterajších odsekov 8 a 9 sa mení na odseky 9 a 10.

5. Čl. 29 znie:

(1) Ústredné úrady, krajské a okresné národné výbory môžu povoľovať splátky alebo príročie bez obmedzení. Ostatné organizácie sú oprávnené povoliť splátky alebo príročie pri jednotlivých pohľadávkach neprevyšujúcich 20 000 Kčs až do dvoch rokov; v ostatných prípadoch potrebujú privolenie ústredného úradu, prípadne priamo nadriadeného krajského alebo okresného národného výboru.

(2) Ústredné úrady môžu oprávnenie svojich podriadených organizácií povoľovať splátky alebo príročie bez privolenia obmedziť, a to, všeobecne alebo pre určité prípady. To isté platí aj pre krajské národné výbory, ak ide o národné výbory nižších stupňov, alebo ak ide o organizácie podriadené národným výborom.

(3) Krajské národné výbory môžu všeobecne alebo v určitých prípadoch rozšíriť oprávnenie mestských a obvodných národných výborov, ktoré nevykonávajú pôsobnosť okresných národných výborov, až do výšky oprávnení okresných národných výborov, ktoré im prislúchajú podľa predchádzajúcich odsekov.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1960.


V zast. ministra:

Sucharda v. r.