Nariadenie vlády č. 120/1960 Zb.Vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl

(v znení č. 93/1976 Zb.)

Čiastka 49/1960
Platnosť od 18.08.1960
Účinnosť od 01.09.1976

120

VLÁDNE NARIADENIE

z 5. augusta 1960

o zmenách v organizácii vysokých škôl

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa zlučujú Fakulta inžinierskeho staviteľstva s Fakultou architektúry a pozemného staviteľstva vo Fakultu stavebnú a zrušuje sa Fakulta ekonomicko-inžinierska.

§ 2

Sídlo Vysokej školy dopravnej v Prahe sa postupne prenáša z Prahy do Žiliny; názov Vysokej školy dopravnej v Prahe sa preto s účinnosťou od 1. septembra 1962 mení a znie: Vysoká škola dopravná v Žiline.

§ 3

Na Vysokej škole chemickotechnologickej v Prahe sa zriaďuje Fakulta automatizácie a ekonomiky chemickej výroby.

§ 4

Vysoká škola strojnícka a elektrotechnická v Plzni sa rozdeľuje na Fakultu strojnícku a na Fakultu elektrotechnickú.

§ 5

(1) Názov Vysokej školy strojníckej v Liberci sa mení a znie: Vysoká škola strojnícka a textilná v Liberci.

(2) Vysoká škola strojnícka a textilná v Liberci sa rozdeľuje na Fakultu strojnícku a Fakultu textilnú.

§ 6

Na Vysokej škole pôdohospodárskej v Prahe sa zriaďuje Fakulta prevádzkovo-ekonomická so sídlom v Českých Budějoviciach.

§ 7

Na Vysokom učení technickom v Brne sa zlučujú Fakulta inžinierskeho staviteľstva s Fakultou architektúry a pozemného staviteľstva vo Fakultu stavebnú.

§ 9

Na Univerzite Karlovej v Prahe sa zriaďuje fakulta s názvom Inštitút osvety a novinárstva.

§ 10

Názov univerzity v Brne znie: Univerzita Jana Evangelistu Purkyně v Brne.

§ 11

(1) Fakulta farmaceutická Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne a Fakulta farmaceutická Univerzity Komenského v Bratislave sa zlučujú vo Fakultu farmaceutickú Univerzity Komenského v Bratislave.

(2) Na Univerzite Komenského v Bratislave sa zriaďuje fakulta s názvom Inštitút telesnej výchovy a športu.

§ 12

Názov Fakulty výrobno-ekonomickej na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave sa mení a znie: Fakulta odvetvových ekonomík.


§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1960.


Široký v. r.