Zákon č. 101/1960 Zb.Zákon o zlúčení ministerstiev, o prevedení riadenia vodného hospodárstva do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a o zmene názvu Ministerstva stavebníctva

Čiastka 41/1960
Platnosť od 11.07.1960
Účinnosť od 11.07.1960

101

ZÁKON

z 11. júla 1960

o zlúčení ministerstiev, o prevedení riadenia vodného hospodárstva do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a o zmene názvu Ministerstva stavebníctva

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Rastúci význam vodného hospodárstva a úzka súvislosť medzi plánovitým využívaním vodných zdrojov pre účely poľnohospodárstva a pre účely celého národného hospodárstva i pre uspokojovanie stále rastúcich potrieb obyvateľstva vyžadujú sústrediť ústredné riadenie vodného hospodárstva do jedného miesta. Na Ministerstvo pôdohospodárstva sa prevádza z doterajšieho Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva pôsobnosť, ktorú toto ministerstvo vykonávalo na úseku riadenia vodného hospodárstva, najmä pôsobnosť ústredného vodohospodárskeho orgánu podľa zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva sa premieňa v Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 2

Zriaďuje sa Ministerstvo palív a energetiky. Toto ministerstvo vzniká zlúčením doterajšieho Ministerstva palív a doterajšieho Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, z ktorého sa podľa § 1 prevádza riadenie vodného hospodárstva na Ministerstvo pôdohospodárstva. Ministerstvu palív a energetiky zostáva riadenie vodných energetických diel včítane zabezpečovania ich výstavby, údržby a prevádzky.

§ 3

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo spojov sa zlučujú v Ministerstvo dopravy a spojov.

§ 4

Ministerstvo stavebníctva sa s doterajšou pôsobnosťou v odbore stavebníctva, výroby stavebných hmôt a výstavby mení v Ministerstvo výstavby.

§ 5

Na čele Štátneho výboru pre rozvoj techniky je predseda Štátneho výboru pre rozvoj techniky, ktorého vymenúva vláda.

§ 6

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s presunmi pôsobnosti podľa tohto zákona vykoná vláda. Vláda najmä vymedzí aj pôsobnosť medzi Ministerstvom dopravy a spojov a Československým rozhlasom a Československou televíziou v odbore výstavby, údržby a prevádzky technických rozhlasových a televíznych zariadení.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 11. júlom 1960.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.