Zákon č. 61/1965 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňajú predpisy o organizácii štátnej banskej správy

Čiastka 31/1965
Platnosť od 30.06.1965 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1965 do31.12.1991
Zrušený 499/1991 Zb.

61

ZÁKON

z 18. júna 1965,

ktorým sa dopĺňajú predpisy o organizácii štátnej banskej správy

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy v znení zákonného opatrenia č. 124/1960 Zb. sa dopĺňa tak, že za § 6 sa vkladá nový § 6a tohto znenia:

㤠6a

Okrem úloh ustanovených v zákone č. 41/1957 Zb. (banský zákon) a v iných predpisoch patrí Ústrednému banskému úradu:

a) vydávať v spolupráci a po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po dohode s Ústrednou radou odborov všeobecné predpisy o výbušninách, vyjmúc predpisy pre výrobu a spracovanie výbušnín, ktoré vydávajú príslušné ústredné orgány riadiace ich výrobu;

b) zabezpečovať koordináciu podrobnejších bezpečnostnotechnických predpisov o používaní výbušnín, ktoré v rámci všeobecných predpisov o výbušninách vydávajú jednotlivé ústredné orgány vo svojej pôsobnosti;

c) určiť, ktoré výbušniny a pomôcky potrebné na ich použitie možno pri trhacích prácach používať a za akých podmienok.“


Čl. II

Zrušujú sa

a) vládne nariadenie č. 1/1952 o horľavinách a výbušninách,

b) vyhláška Ministerstva vnútra č. 305/1952 Ú. l. (č. 357/1952 Ú. v. a č. 364/1952 Ú. v.) o výbušninách,

c) vyhláška Ministerstva národnej bezpečnosti č. 200/1953 Ú. l. (č. 238/1953 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie smernice pre prepravu, odber a používanie výbušnín,

d) smernice Ministerstva stavebníctva č. 3/1958 Ú. l. (Ú. v.) o trhacích prácach na staveniskách, stavbách a v lomoch,

e) smernice Ministerstva stavebníctva č. 4/1958 Ú. l. (Ú. v.) pre povoľovanie a vykonávanie komorových odstrelov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.