Redakčné oznámenie č. r1/c75/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z. z.

Čiastka 75/2014
Platnosť od 22.08.2014
Účinnosť od 01.07.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

V § 2 ods. 1 majú byť namiesto písmena g) správne uvedené písmená g) a h) v tomto znení:

g) výslovnú žiadosť o rezerváciu poradia,

h) informáciu o žiadostiach o uplatnenie programu zhovievavosti alebo obdobného programu vo vzťahu k rovnakej dohode obmedzujúcej súťaž, ktoré žiadateľ predložil orgánom na ochranu hospodárskej súťaže iných členských štátov Európskej únie alebo Európskej komisii alebo ktoré ešte len zamýšľa predložiť,“.