Čiastka č. 148/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 23.12.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
511/2011 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2012 01.01.2012
512/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2012
513/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 01.01.2012
514/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2012
515/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 15.01.2012
516/2011 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní 10.01.2012
517/2011 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2012
518/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty