Vyhláška č. 516/2011 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

Čiastka 148/2011
Platnosť od 23.12.2011
Účinnosť od 10.01.2012 do31.12.2015
Zrušený 384/2015 Z. z.

516

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 13. decembra 2011,

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa vnútroštátna Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 odvodená od medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-081) uvedená v prílohe.

§ 2

Predmetom Štatistickej klasifikácie zamestnaní je kódové určenie a názvoslovné pomenovanie zamestnania, ktoré vykonáva jedna osoba podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 407/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. januára 2012.


Ľudmila Benkovičová v. r.


Príloha k vyhláške č. 516/2011 Z. z.

ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA ZAMESTNANÍ SK ISCO-08

Číselný kód Názov zamestnania

1Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
11Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci a najvyšší predstavitelia podnikov a organizácií
111Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci
1111Zákonodarcovia
1111001Prezident
1111002Predseda a člen parlamentu
1111003Predseda a člen vlády
1112Vysokí štátni úradníci
1112001Najvyšší predstaviteľ ústredného orgánu štátnej správy (okrem ministra)
1112002Najvyšší predstaviteľ v súdnictve
1112003Najvyšší predstaviteľ v prokuratúre
1112004Najvyšší predstaviteľ štátneho orgánu v oblasti bezpečnosti a ochrany
1112005Štátny tajomník
1112006Vedúci služobného úradu
1112007Ombudsman
1112008Splnomocnenec vlády
1112009Riadiaci pracovník ústredného štátneho orgánu
1112010Poradca prezidenta, predsedu vlády, ministra, najvyššieho predstaviteľa ústredného štátneho orgánu
1112011Veľvyslanec, konzul
1112012Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu
1112013Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie
1112014Najvyšší predstaviteľ orgánu miestnej štátnej správy
1112999Vysoký štátny úradník inde neuvedený
1113Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov
1113001Primátor, námestník primátora
1113002Starosta, zástupca starostu
1113003Predseda, podpredseda samosprávneho kraja
1113004Riaditeľ úradu samosprávneho kraja
1113005Prednosta mestského, miestneho a obecného úradu
1113999Predstaviteľ obce a vyššieho územného samosprávneho celku inde neuvedený
1114Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií
1114001Predseda a podpredseda politickej strany a hnutia
1114002Riadiaci pracovník odborovej organizácie
1114003Vedúci predstaviteľ združenia
1114004Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu
1114005Vedúci predstaviteľ zamestnávateľskej asociácie a zväzu
1114006Vedúci predstaviteľ profesnej komory
1114999Vedúci predstaviteľ politickej, odborovej, záujmovej a príbuznej organizácie inde neuvedený
112Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií
1120Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií
1120001Generálny riaditeľ (prezident spoločnosti)
1120002Výkonný riaditeľ
1120003Člen predstavenstva a iného riadiaceho orgánu spoločnosti
1120004Rektor vysokej školy
1120005Predseda družstva
1120999Prezident a generálny riaditeľ podniku a organizácie inde neuvedený
12Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných a obchodných činností
121Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností
1211Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií
1211001Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)
1211002Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania
1211003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
1211004Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
1211005Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
1211999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti financií inde neuvedený
1212Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
1212001Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)
1212002Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov
1212003Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
1212004Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
1212005Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
1212999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ľudských zdrojov inde neuvedený
1213Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania
1213001Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu
1213002Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér)
1213003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
1213004Hlavný projektový manažér
1213999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania inde neuvedený
1219Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
1219001Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
1219002Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
1219003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
1219004Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu
1219005Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly
1219006Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
1219007Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
1219008Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ochrany osobných údajov
1219009Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ochrany utajovaných skutočností
1219999Iný riadiaci pracovník (manažér) administratívnych a podporných činností inde neuvedený
122Riadiaci pracovníci (manažéri) odbytu, marketingu, výskumu a vývoja
1221Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti obchodu a marketingu
1221001Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)
1221002Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
1221003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu 
1221999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu a marketingu inde neuvedený
1222Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s verejnosťou
1222001Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti reklamy
1222002Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
1222003Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
1223Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
1223001Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
1223002Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe 
1223003Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
1223999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti výskumu a vývoja inde neuvedený
13Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách
131Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
1311Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
1311001Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
1311002Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
1311003Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
1311004Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
1311005Riaditeľ závodu v lesníctve
1311006Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
1311007Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby
1311008Riadiaci pracovník (manažér) odboru v lesníctve
1311009Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
1311999Riadiaci pracovník (manažér) v poľnohospodárstve a lesníctve inde neuvedený
1312Riadiaci pracovníci (manažéri) v akvakultúre
1312000Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
132Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle, stavebníctve, doprave, logistike a poštových službách
1321Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
1321001Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
1321002Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe
1321003Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej výrobe
1321004Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej výrobe
1321005Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
1321006Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe celulózy a papiera
1321007Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe
1321008Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
1321009Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
1321010Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
1321011Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe
1321012Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
1321013Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe 
1321014Riadiaci pracovník (manažér) v odpadovom hospodárstve
1321015Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
1321016Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
1321017Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
1321018Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve
1321019Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve
1321999Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený
1322Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle a geologickom prieskume
1322001Riadiaci pracovník v ťažobnom priemysle
1322002Riadiaci pracovník v geologickom prieskume
1323Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve
1323001Hlavný stavbyvedúci
1323002Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve
1323003Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
1324Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
1324001Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave
1324002Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre
1324003Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
1324004Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
1324005Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
1324006Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave
1324007Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave
1324008Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
1324009Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách
   
1324999Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových službách inde neuvedený
133Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií
1330Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií
1330001Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
1330002Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií
1330003Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách
1330999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti informačných a komunikačných technológií inde neuvedený
134Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách
1341Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o deti
1341000Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o deti
1342Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti
1342001Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár
1342002Riadiaci zdravotnícky pracovník – zubný lekár
1342003Riadiaci zdravotnícky pracovník – sestra
1342004Riadiaci zdravotnícky pracovník – farmaceut
1342005Riadiaci zdravotnícky pracovník – pôrodná asistentka
1342006Riadiaci zdravotnícky pracovník – fyzioterapeut
1342007Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky laborant
1342008Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik
1342009Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár
1342010Riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik
1342011Riadiaci zdravotnícky pracovník – psychológ
1342012Riadiaci zdravotnícky pracovník – verejný zdravotník (hygienik)
1342999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
1343Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti starostlivosti o starších ľudí
1343001Riaditeľ zariadenia sociálnych služieb pre starších ľudí
1343999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o starších ľudí inde neuvedený
1344Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostlivosti
1344001Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sociálnych služieb (okrem sociálnych služieb pre seniorov)
1344999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
1345Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní
1345001Prorektor
1345002Dekan, prodekan
1345003Vedúci katedry
1345004Riaditeľ školy
1345005Riaditeľ inštitúcie ďalšieho vzdelávania
1345999Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
1346Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve
1346001Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
1346002Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve
1346003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
1346004Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
1346005Riadiaci pracovník v oblasti zdravotného poistenia
1346006Riadiaci pracovník (manažér) v ostatných finančných službách
1346007Riadiaci pracovník v oblasti kapitálového trhu
1346008Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
1346999Riadiaci pracovník vo finančníctve a poisťovníctve inde neuvedený
1349Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení
1349001Riadiaci pracovník v polícii a spravodajských službách
1349002Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb a vlastnej ochrany
1349003Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže
1349004Riadiaci pracovník (manažér) záchranných zložiek
1349005Riadiaci pracovník (manažér) v právnych službách
1349006Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu
1349007Riadiaci pracovník (manažér) galérie a múzea
1349008Riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti
1349999Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách inde neuvedený
14Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích, reštauračných, obchodných a v ostatných službách
141Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích a v reštauračných zariadeniach
1411Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach
1411001Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela
1411002Riadiaci pracovník (manažér) penziónu
1411003Riadiaci pracovník študentského domova (internátu)
1411004Riadiaci pracovník (manažér) ubytovne a hostela
1411999Riadiaci pracovník ubytovacieho zariadenia inde neuvedený
1412Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
1412001Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie
1412002Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
1412003Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia
1412004Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania
1412005Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania
1412006Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti
1412999Riadiaci pracovník (manažér) reštauračného zariadenia inde neuvedený
142Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode
1420Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode
1420001Riadiaci pracovník (riaditeľ) veľkoobchodnej prevádzky
1420002Riadiaci pracovník (riaditeľ) maloobchodnej prevádzky
143Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách
1431Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach
1431001Riadiaci pracovník (manažér) športového strediska
1431002Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska
1431003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
1431004Riadiaci pracovník (manažér) divadla, kina
1431005Riadiaci pracovník (manažér) zábavného parku
1431006Riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času
1431007Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie
1431999Riadiaci pracovník (manažér) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach inde neuvedený
1439Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
1439001Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
1439002Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti technických opravárenských služieb (servisu)
1439003Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
1439004Riadiaci pracovník(manažér) pre správu nehnuteľností
1439005Riadiaci pracovník (manažér) v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo
1439006Riadiaci pracovník (manažér) v pohrebných službách
1439007Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
1439008Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness
1439009Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
1439010Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
1439011Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
1439999Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách inde neuvedený
2Špecialisti
21Špecialisti v oblasti vedy a techniky
211Špecialisti v oblasti fyzikálnych a prírodných vied
2111Fyzici a astronómovia
2111001Fyzik kryogenik
2111002Fyzik aerodynamik
2111003Astronóm, astrofyzik
2111004Fyzik hydrodynamik
2111005Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
2111006Fyzik elektriny a magnetizmu
2111007Fyzik termodynamik, akustik, optik
2111008Fyzik mechanik
2111009Fyzik dozimetrie
2111010Fyzik balistik
2111999Fyzik a astronóm inde neuvedený
2112Meteorológovia
2112001Letecký meteorológ
2112002Meteorológ klimatológ
2112003Hydrometeorológ
2112999Meteorológ inde neuvedený
2113Chemici (okrem chemického inžinierstva)
2113001Chemik kvantovej chémie
2113002Jadrový chemik
2113003Analytický chemik
2113004Fyzikálny chemik
2113005Organický chemik
2113006Anorganický chemik
2113999Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva)
2114Geológovia a geofyzici
2114001Geochemik 
2114002Pedológ, pôdoznalec
2114003Mikropaleontológ
2114004Paleontológ
2114005Mineralóg, petrológ
2114006Vedecký pracovník v geológii
2114007Geológ (okrem banského geológa) 
2114008Hydrogeológ 
2114009Seizmológ
2114010Geofyzik
2114011Petrofyzik
2114999Geológ a geofyzik inde neuvedený
212Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky
2120Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky
2120001Špecialista reportingu
2120002Aktuár špecialista (poistná matematika)
2120003Špecialista menovej a finančnej štatistiky
2120004Špecialista v oblasti matematiky (okrem poistnej matematiky)
2120005Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
2120999Špecialista v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky inde neuvedený
213Špecialisti v oblasti biologických vied
2131Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
2131001Biológ
2131002Genetik
2131003Fyziológ
2131004Imunológ
2131005Botanik
2131006Zoológ
2131007Biochemik, biofyzik
2131008Farmakológ, toxikológ
2131009Fytopatológ
2131999Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore inde neuvedený
2132Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
2132001Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
2132002Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
2132003Špecialista výživy a technológie výroby krmív
2132004Špecialista v oblasti záhradníctva
2132005Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
2132006Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
2132007Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
2132008Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
2132009Špecialista pre správu lesného majetku
2132010Špecialista, odborný lesný hospodár
2132011Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)
2132012Špecialista agrochemickej kontroly
2132999Špecialista v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry inde neuvedený
2133Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
2133001Krajinný ekológ, geoekológ
2133002Špecialista ochrany ovzdušia 
2133003Špecialista ochrany prírody 
2133004Špecialista pre odpadové hospodárstvo
2133005Špecialista ochrany lesa
2133006Špecialista na ochranu vodných tokov
2133999Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie) inde neuvedený
214Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
2141Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
2141001Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
2141002Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
2141003Špecialista kontroly, hygieny a bezpečnosti v potravinárskej výrobe
2141004Špecialista logistik v potravinárskej výrobe
2141005Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
2141006Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
2141007Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby
2141008Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
2141009Špecialista technológ v textilnej a odevnej výrobe
2141010Špecialista údržby v textilnej a odevnej výrobe
2141011Špecialista vo výskume a vývoji v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141012Špecialista riadenia kožiarskej a obuvníckej výroby
2141013Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141014Špecialista technológ v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141015Špecialista údržby v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141016Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141017Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141018Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141019Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141020Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe
2141021Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby
2141022Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe
2141023Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe
2141024Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe
2141025Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
2141026Špecialista riadenia polygrafickej výroby
2141027Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
2141028Špecialista technológ v polygrafickej výrobe
2141029Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
2141030Špecialista riadenia sklárskej výroby
2141031Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
2141032Špecialista technológ v sklárskej výrobe
2141033Špecialista údržby v sklárskej výrobe
2141034Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
2141035Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov
2141036Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
2141037Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
2141038Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
2141039Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141040Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
2141041Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141042Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141999Špecialista v oblasti priemyslu a výroby inde neuvedený
2142Stavební špecialisti
2142001Stavebný špecialista vo výskume a vývoji
2142002Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality
2142003Stavebný špecialista technológ
2142004Stavbyvedúci
2142005Stavebný dozor
2142006Stavebný špecialista výstavby ciest
2142007Stavebný špecialista výstavby budov
2142008Stavebný špecialista výstavby mostov
2142009Stavebný špecialista výstavby železničných stavieb a tratí
2142010Stavebný špecialista výstavby energetických sietí
2142011Stavebný špecialista výstavby vodných stavieb
2142012Stavebný špecialista projektant stavebných konštrukcií 
2142013Stavebný projektant technických zariadení budov
2142014Stavebný špecialista pre statiku stavieb
2142999Stavebný špecialista inde neuvedený
2143Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
2143001Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
2143002Špecialista kontroly kvality vôd 
2143003Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
2143004Hydrológ 
2143999Špecialista v oblasti priemyselnej ekológie inde neuvedený
2144Strojárski špecialisti
2144001Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
2144002Strojársky špecialista technológ (okrem zvárania)
2144003Strojársky špecialista konštruktér, projektant
2144004Strojársky špecialista automatizácie
2144005Strojársky špecialista v oblasti kvality
2144006Strojársky špecialista v oblasti údržby
2144007Strojársky špecialista riadenia výroby
2144008Strojársky špecialista zvárania
2144999Strojársky špecialista inde neuvedený
2145Chemickí špecialisti
2145001Chemický špecialista technológ
2145002Chemický špecialista vo výskume a vývoji
2145003Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
2145004Špecialista údržby v chemickej výrobe
2145005Technológ farbiacich procesov (kolorista)
2145999Chemický špecialista inde neuvedený
2146Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
2146001Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
2146002Banský geológ
2146003Banský špecialista technológ
2146004Banský špecialista projektant
2146005Špecialista pre banskú mechanizáciu 
2146006Banský merač 
2146007Špecialista banskej záchrannej služby
2146008Špecialista pre banskú dopravu
2146009Banský špecialista pre odvodňovanie
2146010Vetrací technik
2146011Ložiskový špecialista
2146012Vrtný špecialista
2146013Špecialista riadenia kvality v hutníctve
2146014Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
2146015Hutnícky špecialista technológ 
2146016Metalograf
2146017Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji
2146018Zlievarenský špecialista technológ 
2146019Zlievarenský špecialista riadenia kvality 
2146020Zlievarenský špecialista projektant
2146021Zlievarenský špecialista metalurg
2146999Špecialista v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch inde neuvedený
2149Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
2149001Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
2149002Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne 
2149003Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení 
2149004Špecialista nedeštruktívnych skúšok 
2149005Špecialista metrológ
2149006Špecialista civilnej ochrany a obrany
2149007Špecialista požiarnej ochrany
2149008Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2149009Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
2149010Technický špecialista v železničnej doprave
2149011Technický špecialita v železničnej infraštruktúre
2149012Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry
2149013Technický špecialista v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
2149014Technický špecialista v cestnej infraštruktúre
2149015Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry
2149016Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
2149017Technický špecialista v leteckej doprave
2149018Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre
2149019Technický špecialista vo vodnej doprave
2149020Technický špecialista v logistike
2149021Špecialista v poštových službách
2149022Špecialista vo vodnom hospodárstve
2149023Technický špecialista vodárenských koncepcií
2149024Špecialista pre čistenie odpadových vôd
2149025Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody
2149026Diagnostický technik/autoelektronik v autoservise
2149027Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
2149999Iný technický špecialista inde neuvedený (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
215Špecialisti v oblasti eletrotechnológií
2151Elektroinžinieri a špecialisti energetici
2151001Špecialista elektrotechnik technológ
2151002Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov
2151003Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji 
2151004Elektroinžinier projektant 
2151005Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
2151006Špecialista mechanických častí v elektrotechnike
2151007Špecialista elektrických obvodov
2151008Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení
2151009Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
2151010Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
2151011Špecialista energetik technického a technologického rozvoja
2151012Špecialista energetik prípravy prevádzky 
2151013Špecialista energetik výroby elektrickej energie
2151014Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
2151015Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
2151016Špecialista energetik technológ
2151017Špecialista energetik vo výskume a vývoji
2151018Špecialista energetik projektant, konštruktér
2151019Špecialista správy a údržby energetických zariadení
2151999Elektroinžinier a špecialista energetik inde neuvedený
2152Špecialisti elektronici
2152000Špecialista elektronik
2153Špecialisti v oblasti telekomunikácií
2153001Hlasový, dátový a sieťový špecialista 
2153002Špecialista rádiových sietí 
2153003Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
2153004Špecialista výstavby telekomunikačných technológií 
2153005Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb
2153006Špecialista inovácie telekomunikačných procesov
2153999Špecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený
216Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri
2161Architekti v stavebníctve
2161001Architekt v stavebníctve (okrem autorizovaného)
2161002Autorizovaný architekt v stavebníctve
2162Krajinní a záhradní architekti
2162000Krajinný a záhradný architekt 
2163Dizajnéri a módni návrhári
2163001Návrhár tkanín
2163002Návrhár odevov
2163003Návrhár, dizajnér obuvi
2163004Priemyselný dizajnér produktov
2163999Dizajnér a módny návrhár inde neuvedený
2164Urbanisti a projektanti dopravy
2164001Urbanista 
2164002Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach
2164003Špecialista pre integrovanú dopravu
2164004Projektant pozemných komunikácií
2164005Projektant železničných tratí a stavieb
2164999Urbanista a projektant dopravy inde neuvedený
2165Kartografi a geodeti
2165001Geodet 
2165002Kartograf
2165003Špecialista geografického informačného systému
2166Grafickí a multimediálni dizajnéri
2166001Grafický dizajnér (grafik)
2166002Multimediálny dizajnér
2166003Web dizajnér
2166004Dizajnér hier 
22Špecialisti v zdravotníctve
221Lekári
2211Všeobecní lekári
2211001Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater)
2211002Všeobecný lekár pre dospelých
2211003Lekár bez špecializácie
2211004Posudkový lekár
2211005Revízny lekár
2211006Súdny lekár
2211007Telovýchovný lekár
2212Lekári špecialisti
2212001Internista
2212002Diabetológ
2212003Endokrinológ
2212004Imunoalergológ
2212005Gastroenterológ
2212006Geriater
2212007Infektológ
2212008Kardiológ
2212009Nefrológ
2212010Pneumoftizeológ
2212011Reumatológ
2212012Radiačný onkológ
2212013Klinický onkológ
2212014Hematológ a transfuziológ
2212015Fyziater a balneológ
2212016Anesteziológ a intenzivista
2212017Chirurg
2212018Ortopéd
2212019Traumatológ
2212020Kardiochirurg
2212021Neurochirurg
2212022Hrudníkový chirurg
2212023Plastický chirurg
2212024Detský psychiater
2212025Detský chirurg
2212026Pediatrický endokrinológ
2212027Pediatrický gastroenterológ
2212028Pediatrický gynekológ
2212029Pediatrický hematológ a onkológ
2212030Pediatrický kardiológ
2212031Pediatrický anesteziológ
2212032Pediater intenzívnej medicíny
2212033Pediatrický nefrológ
2212034Pediatrický neurológ
2212035Pediatrický oftalmológ
2212036Pediatrický ortopéd
2212037Pediatrický pneumológ a ftizeológ
2212038Pediatrický reumatológ
2212039Pediater urgentnej medicíny
2212040Pediatrický urológ
2212041Neonatológ
2212042Dermatovenerológ
2212043Gynekológ a pôrodník
2212044Neurológ
2212045Oftalmológ
2212046Otorinolaryngológ
2212047Psychiater
2212048Urológ
2212049Cievny chirurg
2212050Gastroenterologický chirurg
2212051Neuropsychiater
2212052Lekár klinickej biochémie
2212053Lekár klinickej farmakológie
2212054Lekár klinickej mikrobiológie
2212055Lekár laboratórnej medicíny
2212056Patológ
2212057Genetik
2212058Lekár pracovného lekárstva
2212059Rádiológ
2212060Lekár tropickej medicíny
2212061Angiológ
2212062Hepatológ
2212063Algeziológ
2212064Akupunkturista lekár
2212065Andrológ
2212066Hygienik lekár
2212067Epidemiológ
2212068Gerontopsychiater
2212069Letecký lekár
2212070Lekár paliatívnej medicíny
2212071Lekár nukleárnej medicíny
2212072Lekár urgentnej medicíny
2212073Maxilofaciálny chirurg lekár
2212999Lekár špecialista inde neuvedený
222Špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve
2221Špecialisti v ošetrovateľstve
2221001Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie
2221002Sestra špecialistka v anesteziológii a intenzívnej medicíne
2221003Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
2221004Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve
2221005Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
2221006Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve
2221007Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
2221008Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
2221009Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve
2221010Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
2221011Sestra špecialistka v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby
2221012Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
2221013Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
2221999Špecialista v ošetrovateľstve inde neuvedený
2222Špecialisti v pôrodníctve
2222001Pôrodná asistentka na lôžkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
2222002Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
2222003Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite
2222999Špecialista v pôrodníctve inde neuvedený
223Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
2230Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
2230000Špecialista v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
224Paramedici
2240Paramedici
2240000Paramedik
225Veterinárni lekári
2250Veterinárni lekári
2250001Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
2250002Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
2250003Úradný veterinárny lekár
226Ostatní špecialisti v zdravotníctve
2261Zubní lekári
2261001Zubný lekár bez špecializácie
2261002Čeľustný ortopéd
2261003Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
2261004Revízny stomatológ
2261999Zubný lekár inde neuvedený
2262Farmaceuti
2262001Farmaceut bez špecializácie
2262002Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole
2262003Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
2262004Farmaceut špecialista v lekárenstve
2262005Farmaceut špecialista v technológii rádiofarmák
2262006Farmaceut špecialista v analytickej toxikológii
2262007Farmaceut špecialista v klinickej farmácii
2262999Farmaceut inde neuvedený
2263Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci
2263001Verejný zdravotník bez špecializácie
2263002Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii
2263003Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže
2263004Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
2263005Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia
2263006Verejný zdravotník špecialista v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
2263007Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu
2263008Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci
2263009Verejný zdravotník špecialista v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
2263999Špecialista hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci inde neuvedený
2264Fyzioterapeuti
2264001Fyzioterapeut bez špecializácie
2264002Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a rehabilitačnom inžinierstve
2264003Fyzioterapeut špecialista funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
2264004Fyzioterapeut špecialista porúch centrálneho nervového systému
2264005Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývoja
2264006Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
2264007Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
2264008Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení
2264009Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení
2264999Fyzioterapeut inde neuvedený
2265Špecialisti na výživu a dietetiku
2265001Asistent výživy bez špecializácie
2265002Asistent výživy špecialista v liečebnej výžive
2265999Špecialista na výživu a dietetiku inde neuvedený
2266Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie
2266001Klinický logopéd
2266002Foniater
2267Špecialisti v optometrii
2267000Špecialista v optometrii
2269Špecialisti v liečebno-výchovnej starostlivosti
2269000Špecialista v liečebno-výchovnej starostlivosti
23Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
231Vysokoškolskí učitelia
2310Vysokoškolskí učitelia
2310001Profesor
2310002Docent
2310003Odborný asistent vysokej školy
2310004Asistent vysokej školy
2310005Lektor vysokej školy
2310006Hosťujúci profesor
232Majstri a lektori prípravy na povolanie
2320Majstri a lektori prípravy na povolanie
2320001Majster odbornej výchovy
2320002Lektor odbornej prípravy na povolanie
233Učitelia v stredných školách
2330Učitelia v stredných školách
2330001Učiteľ strednej odbornej školy
2330002Učiteľ konzervatória
2330003Učiteľ gymnázia
234Učitelia v základných školách a predškolských zariadeniach
2341Učitelia v základných školách
2341001Učiteľ základnej umeleckej školy
2341002Učiteľ základnej školy
2342Učitelia v predškolských zariadeniach
2342000Učiteľ v predškolskom zariadení
235Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
2351Metodici a inšpektori v oblasti výchovy a vzdelávania
2351001Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor)
2351002Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
2351003Špecialista samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania
2351999Metodik a inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania inde neuvedený
2352Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2352001Vychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2352002Učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2353Lektori jazykov a učitelia jazykových škôl
2353001Učiteľ jazykovej školy
2353002Lektor jazyka
2354Lektori hudby
2354001Hlasový pedagóg
2354999Lektor hudby inde neuvedený
2355Lektori umenia
2355000Lektor umenia
2356Lektori informačných technológií
2356000Lektor informačných technológií
2359Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
2359001Pedagogický asistent
2359002Sociálny pedagóg
2359003Špeciálny pedagóg
2359004Školský logopéd
2359005Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
2359006Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
2359007Lektor mäkkých zručností
2359008Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
2359999Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
24Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností
241Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
2411Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
2411001Hlavný účtovník
2411002Špecialista účtovník
2411003Audítor
2411004Finančný kontrolór
2411005Metodik účtovníctva
2411006Špecialista reportingu v účtovníctve
2411007Daňový špecialista
2411008Špecialista v oblasti rozpočtu
2411009Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
2411010Kontrolór obce, samosprávneho kraja
2411011Špecialista podnikový ekonóm
2411999Špecialista v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly inde neuvedený
2412Finanční a investiční poradcovia a agenti
2412001Finančný poradca
2412002Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
2412003Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
2412004Finančný agent
2413Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
2413001Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
2413002Špecialista pre finančné umiestnenie
2413003Špecialista pre dohľad a špeciálne činnosti vo finančnom sektore
2413004Špecialista pre riadenie finančných rizík (okrem poistných rizík)
2413005Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
2413006Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
2413007Špecialista na finančné a poistné podvody
2413008Špecialista pre správu poistných zmlúv
2413009Špecialista pre bankopoistenie
2413010Špecialista pre zaistenie
2413011Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
2413012Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
2413013Špecialista pre riadenie poistných rizík
2413014Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb
2413015Špecialista na bankové karty, platobný styk a zúčtovanie obchodov
2413016Špecialista pre majetkové účasti
2413017Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
2413018Finančný analytik pre úverové portfólio
2413019Špecialista menovej politiky
2413020Špecialista pre správu zásob peňazí
2413021Špecialista pre platobné služby
2413022Špecialista platidiel
2413023Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
2413024Špecialista pre dôchodkové sporenie
2413025Špecialista operácií na finančných trhoch
2413026Špecialista obchodník na finančných trhoch
2413027Špecialista regulácie finančného trhu
2413028Výskumný pracovník v odbore bankovníctvo
2413999Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb inde neuvedený
242Špecialisti v oblasti riadenia a správy
2421Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
2421001Špecialista optimalizácie procesov
2421002Špecialista riadenia systému kvality
2421003Projektový špecialista (projektový manažér)
2421004Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)
2421005Špecialista kontrolingu
2421006Špecialista v oblasti vnútorného auditu
2421007Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
2421999Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce inde neuvedený
2422Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
2422001Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania
2422002Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
2422003Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
2422004Špecialista verejnej správy pre rozvoj podnikateľských a investičných činností
2422005Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
2422006Špecialista pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
2422007Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
2422008Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
2422009Špecialista tvorby operačných programov na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie
2422010Špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie
2422011Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
2422012Špecialista v oblasti utajovaných skutočností
2422999Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený
2423Špecialisti v oblasti personalistiky
2423001Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
2423002Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
2423003Špecialista náboru a výberu pracovníkov
2423004Špecialista odmeňovania a benefitov
2423005Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
2423999Špecialista v oblasti personalistiky inde neuvedený
2424Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
2424000Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
243Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejnosťou
2431Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
2431001Marketingový špecialista
2431002Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
2431003Špecialista v oblasti reklamy a propagácie
2431004Reklamný textár
2431005Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov
2431006Špecialista pre značku
2431007Produktový špecialista
2431999Špecialista v oblasti reklamy a marketingu inde neuvedený
2432Špecialisti pre styk s verejnosťou
2432001Špecialista pre styk s verejnosťou
2432002Hovorca
2433Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
2433001Špecialista predaja lekárskeho a farmaceutického tovaru
2433002Špecialista predaja elektrotechniky a elektroniky
2433003Špecialista predaja stavebného materiálu
2433004Špecialista predaja motorových vozidiel
2433999Špecialista predaja produktov a služieb (okrem informačných a komunikačných technológií) inde neuvedený
2434Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií
2434000Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií
25Špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií
251Vývojári a analytici softvéru a aplikácií
2511Systémoví analytici
2511001IT konzultant
2511002IT architekt, projektant 
2511003Analytik informačných a komunikačných technológií
2511999Systémový analytik inde neuvedený
2512Vývojári softvéru
2512001Vývojár softvéru
2512002Softvérový architekt, dizajnér
2513Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií
2513001Vývojár multimediálnych aplikácií 
2513002Vývojár web stránok, internetu, intranetu
2514Aplikační programátori
2514000Aplikačný programátor 
2519Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení
2519001IT tester
2519999Iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený
252Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí
2521Dizajnéri a správcovia databáz
2521001Databázový dizajnér 
2521002Správca databáz
2521003Databázový analytik
2522Správcovia systémov
2522001Správca informačného systému
2522002Správca siete 
2523Špecialisti v oblasti počítačových sietí
2523000Špecialista v oblasti počítačových sietí
2529Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení
2529001Špecialista bezpečnosti IT
2529999Iný špecialista v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedený
26Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry
261Špecialisti v oblasti práva
2611Právnici
2611001Podnikový právnik
2611002Advokát
2611003Advokátsky koncipient
2611004Prokurátor
2611005Špecialista v oblasti tvorby legislatívy
2611006Špecialista v oblasti trestného práva
2611007Špecialista v oblasti občianskeho práva
2611008Špecialista v oblasti obchodného práva
2611009Špecialista v oblasti ústavného a správneho práva
2611010Špecialista v oblasti medzinárodného práva
2611999Právnik inde neuvedený
2612Sudcovia
2612001Sudca
2612002Predseda, podpredseda súdu
2612003Predseda kolégia najvyššieho súdu, krajského súdu
2612004Predseda senátu
2612005Predseda grémia okresného súdu
2619Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení
2619001Notár
2619002Notársky koncipient
2619003Špecialista v oblasti vymáhania pohľadávok
2619004Exekútor
2619005Exekútorský koncipient
2619006Súdny znalec
2619007Súdny poradca a asistent sudcu ústavného a najvyššieho súdu
2619008Probačný a mediačný úradník
2619009Vyšší súdny úradník
2619010Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia
2619011Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
2619012Špecialista v oblasti úrazového poistenia
2619013Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
2619014Špecialista v oblasti výberu poistného
2619015Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
2619999Iný špecialista v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedený
262Špecialisti v knihovníctve, archivári a kurátori
2621Archivári, kurátori a pamiatkari
2621001Archivár
2621002Vedecký pracovník v archívnictve
2621003Kurátor
2621004Pamiatkar
2621005Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii (kustód)
2621006Špecialista, metodik pre ochranu kultúrneho dedičstva
2622Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
2622001Knihovník špecialista
2622002Vedecký pracovník v knihovníctve
2622003Dokumentarista, vedecko-informačný špecialista
2622004Bibliograf špecialista
2622999Špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch inde neuvedený
263Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike
2631Špecialisti v oblasti ekonómie
2631001Špecialista v oblasti národného hospodárstva
2631002Ekonomický analytik, prognostik
2631999Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený
2632Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
2632001Sociológ
2632002Antropológ
2632003Geograf
2632004Etnológ
2632005Kulturológ
2632006Archeológ
2632007Kriminológ
2632999Špecialista v oblasti sociológie, antropológie, geografie a podobných vedách inde neuvedený
2633Filozofi, historici a politológovia
2633001Filozof
2633002Historik (okrem umenia)
2633003Historik, kritik a teoretik umenia
2633004Politológ
2634Psychológovia a psychoterapeuti
2634001Klinický psychológ
2634002Poradenský psychológ
2634003Pracovný psychológ
2634004Dopravný psychológ
2634005Sociálny psychológ
2634006Školský psychológ
2634007Pedagogický psychológ
2634008Forenzný psychológ
2634009Vedecký pracovník v oblasti psychológie
2634010Psychoterapeut
2634999Psychológ inde neuvedený
2635Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
2635001Sociálny poradca
2635002Manželský a rodinný poradca
2635003Špecialista na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí
2635004Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
2635005Špecialista sociálnej kurately pre deti
2635006Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
2635007Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
2635008Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti
2635009Posudkový sociálny pracovník
2635010Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych službách
2635011Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva
2635012Špecialista samosprávy pre sociálne služby
2635999Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený
2636Špecialisti v oblasti religionistiky
2636001Vedecký pracovník v religionistike
2636002Arcibiskup
2636003Dekan, protopresbyter (cirkevná organizácia)
2636004Biskup, exarcha, protosynkel a synkel
2636005Duchovný správca
2636006Farár, rektor chrámu
2636007Konsenior (cirkevná organizácia)
2636008Senior (cirkevná organizácia)
2636009Farský administrátor, kaplán
2636010Rabín
2636999Špecialista v oblasti religionistiky inde neuvedený
264Spisovatelia, novinári a jazykovedci
2641Spisovatelia a podobní autori
2641001Spisovateľ
2641002Scenárista
2641003Dramatik
2641004Básnik
2641005Hudobný textár
2641006Autor technických textov a dokumentácie
2642Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
2642001Žurnalista, novinár
2642002Vedúci vydania (žurnalistika)
2642003Vedúci redakcie
2642004Šéfredaktor
2642005Redaktor publicistiky
2642006Redaktor spravodajstva
2642007Editor
2642008Videoreportér
2642009Komentátor
2642999Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike inde neuvedený
2643Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia
2643001Prekladateľ cudzích jazykov
2643002Tlmočník cudzích jazykov
2643003Tlmočník posunkovej reči
2643004Tlmočník artikulačný
2643005Tlmočník taktilný
2643006Prekladateľ do Braillovho písma
2643007Jazykovedec (filológ, lingvista)
2643008Grafológ (písmoznalec)
265Tvoriví a interpretační umelci
2651Výtvarní umelci
2651001Umelecký reštaurátor
2651002Umelecký sochár
2651003Umelecký maliar
2651004Umelecký výtvarník, výtvarník scény, kostýmov
2651999Výtvarný umelec inde neuvedený
2652Hudobníci, speváci a skladatelia
2652001Zbormajster
2652002Člen speváckeho zboru
2652003Sólista opery a operety
2652004Šéfdirigent
2652005Korepetítor
2652006Hudobný skladateľ
2652007Muzikológ
2652008Vedúci nástrojovej skupiny
2652009Koncertný majster
2652010Sólista orchestra
2652011Člen orchestra
2652012Dirigent
2652013Diskotekár
2652014Člen hudobnej skupiny (hudobník)
2652999Hudobník, spevák a skladateľ inde neuvedený
2653Tanečníci a choreografi
2653001Repetítor tanca
2653002Vedúci tanečného súboru
2653003Tanečný majster (okrem baletu)
2653004Člen tanečného zboru (okrem baletu)
2653005Tanečný sólista (okrem baletu)
2653006Baletný majster
2653007Člen baletného zboru
2653008Baletný sólista
2653009Choreograf 
2653999Tanečník a choreograf inde neuvedený
2654Režiséri, producenti a dramaturgovia
2654001Režisér
2654002Kreatívny producent
2654003Výkonný producent
2654004Dramaturg
2654005Hlavný kameraman
2654999Režisér, producent a dramaturg inde neuvedený
2655Herci
2655001Herec
2655002Mím
2656Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách
2656001Televízny moderátor
2656002Rozhlasový moderátor
2656999Moderátor inde neuvedený
2659Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení
2659001Bábkoherec
2659002Artista a cirkusový umelec
2659003Kúzelník (iluzionista)
2659004Komik (zabávač)
2659999Iný tvorivý a interpretačný umelec inde neuvedený
3Technici a odborní pracovníci
31Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky
311Technici vo fyzikálnych a technických vedách
3111Technici v chemických a fyzikálnych vedách
3111001Technik fyzik
3111002Technik chemik
3111003Technik geológ
3111004Technik geofyziky
3111005Technik meteorológ
3111006Technik metrológ
3111007Technik astronóm
3111008Technik geodet
3111009Technik hydrológ
3111999Technik v chemických a fyzikálnych vedách inde neuvedený
3112Stavební technici
3112001Stavebný technik kontroly kvality, laborant
3112002Stavebný rozpočtár, kalkulant 
3112003Stavebný prípravár 
3112004Revízny technik komínov
3112005Technik požiarnej ochrany
3112999Stavebný technik inde neuvedený
3113Elektrotechnici a energetici
3113001Technológ káblovej výroby 
3113002Technik merania káblových trás (termovízia, diagnostika)
3113003Prevádzkový technik elektroúdržby 
3113004Elektrotechnik podpory inžinieringu
3113005Elektrotechnik automatizovanej výroby
3113006Materiálový technológ v elektrotechnike
3113007Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike 
3113008Technik systémov zberu dát v energetike
3113009Technik automatických riadiacich systémov energetických zariadení 
3113010Technik správy, údržby energetických a plynárenských zariadení
3113011Technik podpory inžinieringu v energetike
3113012Technik palivového hospodárstva v energetike
3113013Technik energetik vo výskume a vývoji
3113014Technik havarijného plánovania a pripravenosti v energetike
3113015Technik kontroly kvality v energetike
3113016Technik prevádzky vodných elektrární
3113017Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu plynu
3113018Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
3113019Technik alternatívnych zdrojov energie
3113020Technik transformovní 
3113021Technik správy elektrickej siete 
3113022Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy
3113023Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni
3113024Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
3113025Technik energetik technológ, normovač
3113026Technik energetik projektant, konštruktér
3113027Prevádzkový laborant v teplárni
3113028Spojový mechanik v energetike
3113029Technik montáží energetických zariadení
3113030Technik telemetrie
3113031Technik energetických zariadení budov
3113999Elektrotechnik a energetik inde neuvedený
3114Elektronici
3114001Konštruktér neštandardných meracích systémov
3114002Technik zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov 
3114003Skúšobný technik elektronických zariadení
3114999Elektronik inde neuvedený
3115Strojárski technici
3115001Strojársky technológ (okrem zvárania)
3115002Strojársky technik automatizácie
3115003Strojársky technik kontroly kvality
3115004Strojársky technik v oblasti údržby
3115005Strojársky technik zvárania
3115006Programátor CNC strojov
3115007Strojársky laborant
3115999Strojársky technik inde neuvedený
3116Chemickí technici
3116001Aplikačný technik v chemickej výrobe
3116002Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
3116003Procesný technik v chemickej výrobe
3116004Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe
3116005Technik (laborant) kontroly pitných a odpadových vôd
3116999Chemický technik inde neuvedený
3117Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
3117001Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín
3117002Technológ pre úpravu nerastných surovín 
3117003Technik banského monitoringu
3117004Banský technik, mechanik 
3117005Technik banskej záchrannej služby
3117006Technický pracovník v hutníctve
3117007Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
3117008Zlievarenský technológ 
3117009Zlievarenský technik kontroly kvality
3117010Zlievarenský technik normovač 
3117011Zlievarenský technik modelár 
3117012Zlievarenský technik metalurg 
3117999Technik v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
3118Technickí kresliči
3118000Technický kreslič
3119Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
3119001Dispečer, výpravca v železničnej doprave
3119002Technik, kontrolór v železničnej doprave
3119003Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
3119004Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy)
3119005Technický pracovník cestnej infraštruktúry
3119006Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry
3119007Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy
3119008Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
3119009Dispečer v logistike a poštových službách
3119010Technik v logistike a poštových službách
3119011Technik prípravy a tavenia skloviny
3119012Technik výroby keramiky, porcelánu a stavebných materiálov
3119013Technik výroby sklených, minerálnych a žiaruvzdorných výrobkov
3119014Technik v odevnej a textilnej výrobe
3119015Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
3119016Technik záchranného zboru
3119017Revízny technik
3119018Skladový majster (vedúci skladu)
3119019Technik hospodárskej správy a údržby
3119020Technik vozového parku
3119021Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3119022Systémový mechanik v autoservise
3119023Servisný technik pre karosárske a lakovnícke práce
3119024Servisný technik pre mechanické a elektrikárske práce
3119025Technik stanice technickej kontroly
3119026Technik kontroly originality
3119027Technik emisnej kontroly
3119028Garančný technik
3119029Technik prípravy a realizácie investícií
3119030Technik protikoróznej ochrany
3119999Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedený
312Majstri (supervízori) v baníctve, výrobe a stavebníctve
3121Majstri (supervízori) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
3121001Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby) 
3121002Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle
3121003Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
3121004Majster (supervízor) v hutníctve
3121005Majster (supervízor) v zlievarenstve 
3121006Majster (supervízor) v geologickom prieskume
3122Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
3122001Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
3122002Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
3122003Majster (supervízor) v obuvníckej výrobe
3122004Majster (supervízor) v kožiarskej výrobe
3122005Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
3122006Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera
3122007Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe
3122008Majster (supervízor) v chemickej výrobe
3122009Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
3122010Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
3122011Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3122012Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
3122013Majster v karosárskej dielni
3122014Majster v lakovníckej dielni
3122015Majster v mechanickej dielni
3122016Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
3122999Majster (supervízor) v priemyselnej výrobe inde neuvedený
3123Majstri (supervízori) v stavebníctve
3123000Majster v stavebníctve 
313Technici procesu výroby (dispečeri)
3131Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
3131001Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne
3131002Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
3131003Dispečer hydroenergetického dispečingu
3131004Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
3131005Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
3131006Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie
3131999Dispečer vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie inde neuvedený
3132Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
3132001Technik merania a regulácie v spaľovni
3132002Dispečer spaľovne
3132003Dispečer v odpadovom hospodárstve
3132004Technik merania a regulácie vo vodárenstve
3132005Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách
3132006Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
3132007Technik prevádzky kanalizácií a čistiarne odpadových vôd
3132008Technik prevádzky vodovodov 
3132009Majster (supervízor) vo vodárenstve
3132010Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
3132011Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve
3132012Technik podpory dispečingu vo vodárenstve
3132013Vodohospodársky dispečer
3132014Hrádzny, hatiar
3132015Technik pre správu vodného toku
3132016Technik ochrany vodných zdrojov
3132999Dispečer a technik v spaľovniach, vo vodnom hospodárstve a vodárenstve inde neuvedený
3133Dispečeri v chemickom priemysle
3133000Dispečer v chemickom priemysle 
3134Dispečeri v petrochemickom a plynárenskom priemysle
3134001Dispečer v petrochemickom priemysle
3134002Dispečer v plynárenskom priemysle
3135Dispečeri v hutníckom a zlievarenskom priemysle
3135000Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle
3139Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
3139001Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
3139002Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle
3139003Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe
3139004Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
3139005Dispečer v teplárni
3139999Iný dispečer (technik procesu výroby) inde neuvedený
314Technici v oblasti biologických vied, poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a akvakultúry
3141Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny)
3141001Laborant biochemik
3141002Technik v oblasti plemenárskej biológie (vrátane šľachtenia)
3141999Technik v oblasti biologických vied (okrem medicíny) inde neuvedený
3142Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
3142001Vedúci strediska v poľnohospodárstve
3142002Technik v rastlinnej výrobe
3142003Technik v živočíšnej výrobe
3142004Technik v oblasti záhradníctva
3142005Fytoinšpektor
3142006Technológ v potravinárskej výrobe
3142007Technik kontroly v potravinárskej výrobe
3142008Technik údržby v potravinárskej výrobe
3142999Technik v poľnohospodárstve a potravinárstve inde neuvedený
3143Technici v lesníctve a akvakultúre
3143001Vedúci lesného obvodu
3143002Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve
3143003Majster (supervízor) v lesníctve
3143004Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
3143005Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
3143006Technik pre správu lesného majetku
3143007Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
3143008Technológ lesníckej výroby
3143009Technik operačného nasadenia lesnej techniky
3143010Technik pre údržbu lesnej techniky
3143011Technik v akvakultúre
3143999Technik v lesníctve a akvakultúre inde neuvedený
315Dispečeri a technici v lodnej a leteckej doprave
3151Lodní technici
3151001Dispečer lodnej dopravy
3151002Dispečer prekladiska lodnej dopravy
3151003Technik údržby lodnej dopravy
3151999Lodný technik inde neuvedený
3152Kapitáni a lodivodi
3152001Kapitán lode
3152002Kapitán kompy
3152003Lodivod lode
3152004Kapitán plávajúceho stroja
3152999Kapitán a lodivod inde neuvedený
3153Leteckí piloti a pomocní technici
3153001Pilot
3153002Letecký navigátor
3153003Letecký palubný technik
3153004Letecký inštruktor
3153999Letecký pilot a pomocný technik inde neuvedený
3154Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej doprave
3154001Riadiaci letovej prevádzky
3154002Dispečer leteckej prevádzky
3154003Dispečer letiskovej prevádzky
3154004Technik letiskových elektronických systémov
3154999Odborný pracovník v leteckej doprave inde neuvedený
3155Technici bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej doprave
3155001Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave
3155002Technik technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb
3155999Technik bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej doprave inde neuvedený
32Odborní pracovníci v zdravotníctve
321Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie
3211Rádiologickí asistenti
3211000Rádiologický asistent
3212Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
3212001Zdravotnícky laborant bez špecializácie
3212002Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v biológii životného prostredia
3212003Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v hematológii a transfúziológii
3212004Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej biochémii
3212005Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej imunológii a alergológii
3212006Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej genetike
3212007Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v klinickej mikrobiológii
3212008Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v mikrobiológii životného prostredia
3212009Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
3212010Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódach v patológii a súdnom lekárstve
3212011Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
3212012Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
3212013Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii
3212014Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia
3212015Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v ochrane zdravia pred iónovým žiarením
3212016Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
3212999Laborant v zdravotníckych laboratóriách a na patológii inde neuvedený
3213Farmaceutickí laboranti
3213001Farmaceutický laborant bez špecializácie
3213002Farmaceutický laborant v lekárenstve
3213003Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania
3213004Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
3213005Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
3213006Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
3213999Farmaceutický laborant inde neuvedený
3214Technici zdravotníckej a zubnej protetiky
3214001Technik pre zdravotnícke pomôcky
3214002Ortopedický technik
3214003Zubný technik
3214999Technik zdravotníckej a zubnej protetiky inde neuvedený
322Odborní pracovníci v ošetrovateľstve a pôrodníctve
3221Zdravotné sestry
3221001Ambulantná sestra
3221002Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych služieb
3221999Zdravotná sestra inde neuvedená
3222Pôrodné asistentky
3222000Pôrodná ambulantná asistentka
323Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
3230Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
3230000Odborný pracovník v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
324Veterinárni technici a asistenti
3240Veterinárni technici a asistenti
3240001Veterinárny technik
3240002Úradný veterinárny asistent
3240003Inseminačný technik
3240004Inšpektor plemenárskej inšpekcie
3240999Veterinárny technik a asistent inde neuvedený
325Ostatní odborní pracovníci v zdravotníctve
3251Zubní asistenti a dentálni hygienici
3251001Zubný asistent
3251002Dentálny hygienik
3252Odborní pracovníci v oblasti zdravotnej dokumentácie a zdravotného poistenia
3252001Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií
3252002Odborný pracovník v oblasti zdravotného poistenia
3252003Odborný pracovník v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti
3253Terénni sociálni a zdravotní pracovníci
3253001Komunitný pracovník
3253002Rómsky asistent
3253999Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
3254Oční optici
3254000Očný optik
3255Fyzioterapeutickí asistenti
3255001Masér v zdravotníctve
3255999Fyzioterapeutický asistent inde neuvedený
3256Zdravotnícki asistenti
3256001Zdravotnícky asistent bez špecializácie
3256002Zdravotnícky asistent so špecializáciou
3256999Zdravotnícky asistent inde neuvedený
3257Inšpektori hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci
3257001Inšpektor hygieny
3257002Inšpektor životného prostredia
3257003Inšpektor práce
3257004Inšpektor kontroly potravín
3257999Inšpektor hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci inde neuvedený
3258Zdravotnícki záchranári
3258001Zdravotnícky záchranár bez špecializácie
3258002Zdravotnícky záchranár operačného strediska základnej zdravotnej služby
3258999Zdravotnícky záchranár inde neuvedený
3259Odborní pracovníci v zdravotníctve inde neuvedení
3259000Odborný pracovník v zdravotníctve inde neuvedený
33Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností
331Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva, ostatných finančných služieb a matematiky
3311Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
3311001Odborný pracovník portfólia podielových fondov
3311002Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
3311003Odborný pracovník pre finančné umiestnenie
3311004Odborný pracovník platidiel
3311005Odborný pracovník pre správu zásob peňazí
3311006Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu
3311999Odborný pracovník v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi inde neuvedený
3312Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
3312001Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
3312002Odborný pracovník pre schvaľovanie, verifikovanie úverov a tvorbu úverovej dokumentácie
3312003Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
3312004Odborný pracovník pre bankopoistenie
3312005Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
3312006Odborný pracovník splátkového predaja
3312999Odborný pracovník v oblasti úverov a ostatných bankových produktov inde neuvedený
3313Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
3313001Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
3313002Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
3313003Odborný pracovník správy pohľadávok
3313004Nižší účtovník
3313999Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
3314Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
3314001Odborný pracovník aktuár (poistná matematika)
3314002Odborný pracovník v oblasti štatistiky
3314999Štatistik, matematik a podobný odborný pracovník inde neuvedený
3315Odhadcovia a likvidátori škôd
3315001Odhadca škôd
3315002Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
3315003Odhadca hodnoty majetku
3315999Odhadca a likvidátor škôd inde neuvedený
332Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia
3321Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
3321001Odborný predajca pre predaj poistných produktov a služieb
3321002Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
3321003Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
3321004Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
3321005Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
3321006Revízor v poisťovníctve
3321007Odborný pracovník pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
3321008Odborný pracovník pre zaistenie
3321009Odborný pracovník pre finančné a poistné podvody
3321999Odborný pracovník v oblasti predaja poistenia inde neuvedený
3322Obchodní zástupcovia
3322000Obchodný zástupca
3323Nákupcovia
3323001Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
3323002Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
3324Obchodní sprostredkovatelia
3324000Obchodný sprostredkovateľ
333Sprostredkovatelia obchodných služieb
3331Prepravní a colní agenti
3331001Agent a disponent prepravy
3331002Colný deklarant
3332Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
3332001Organizátor voľného času (okrem animátora)
3332002Organizátor vzdelávacích aktivít
3332003Organizátor spoločenských podujatí
3333Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
3333001Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
3333002Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti
3333003Odborný pracovník rozhodovania o uchádzačoch o zamestnanie
3333004Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
3333005Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb
3333006Konzultant pre personálny leasing
3333007Náborový konzultant
3333999Sprostredkovateľ práce a odborný pracovník v oblasti služieb zamestnanosti inde neuvedený
3334Realitní makléri
3334000Realitný maklér
3339Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
3339001Kultúrny agent
3339002Produkčný
3339003Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
3339004Sprostredkovateľ predaja reklamného priestoru
3339005Športový agent
3339006Aukcionár
3339007Odborný pracovník pre kooperácie
3339999Iný sprostredkovateľ služieb inde neuvedený
334Odborní asistenti v administratíve
3341Supervízori v administratíve
3341001Supervízor administratívnych pracovníkov
3341002Supervízor pracovníkov informačných služieb
3341003Supervízor operátorov dát
3341004Supervízor zákazníckeho centra
3341999Supervízor v administratíve inde neuvedený
3342Administratívni pracovníci v oblasti práva
3342001Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov
3342002Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
3342999Administratívny pracovník v oblasti práva inde neuvedený
3343Odborní administratívni asistenti
3343000Odborný administratívny asistent
3344Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych zariadeniach
3344000Odborný administratívny asistent v zdravotníckom zariadení
335Odborní pracovníci vo verejnej správe
3351Colníci
3351000Colník
3352Odborní pracovníci v daňovej oblasti
3352001Správca daňovej agendy
3352002Odborný pracovník štátneho dozoru nad prevádzkovaním lotérií
3352003Metodik daňovej exekúcie
3352004Kontrolór daní
3352005Registrátor daní
3352999Odborný pracovník v daňovej oblasti inde neuvedený
3353Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia
3353001Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
3353002Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi
3353003Odborný pracovník v oblasti štátnych sociálnych dávok
3353004Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení
3353005Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
3353006Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
3353007Odborný pracovník, aprobant a metodik exekučnej agendy
3353008Dávkový aprobant
3353009Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia
3353010Odborný pracovník v oblasti dôchodkového poistenia
3353011Odborný pracovník v oblasti dávok náhradnej rodinnej starostlivosti
3353012Odborný pracovník výberu poistného v oblasti zdravotného poistenia
3353999Odborný pracovník v oblasti sociálneho zabezpečenia inde neuvedený
3354Odborní pracovníci v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení
3354001Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
3354002Odborný pracovník udeľovania dopravných licencií
3354003Odborný pracovník udeľovania oprávnení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3354004Odborný pracovník udeľovania oprávnení vo verejných službách zamestnanosti
3354005Odborný pracovník udeľovania patentov
3354006Odborný pracovník samosprávy pre zdravotnícke zariadenia, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
3354999Pracovník v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení inde neuvedený
3355Policajní vyšetrovatelia
3355001Príslušník Policajného zboru kriminálnej služby
3355002Príslušník Policajného zboru kriminalistickej a expertíznej služby
3359Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
3359001Odborný pracovník verejnej správy pre evidenciu obyvateľstva
3359002Matrikár
3359003Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
3359004Odborný pracovník verejnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
3359005Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
3359006Odborný pracovník verejnej správy pre protokolárne záležitosti
3359007Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
3359008Odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
3359009Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
3359010Analytik trhu práce a sociálnej situácie obyvateľstva vo verejnej správe
3359011Odborný pracovník orgánu verejnej správy v oblasti spracovania návrhov stratégií
3359012Inšpektor obchodnej inšpekcie
3359013Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
3359999Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
34Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci
341Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a religionistiky
3411Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci
3411001Právny asistent
3411002Mediátor
3411003Odborný právny pracovník na súde
3411004Odborný legislatívny pracovník
3411005Odborný pracovník prvého kontaktu právnej pomoci
3411006Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov
3411999Odborný pracovník v oblasti práva inde neuvedený
3412Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
3412001Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
3412002Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
3412003Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
3412004Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
3412005Odborný pracovník sprostredkovania sociálnych služieb
3412006Odborný pracovník krízových intervencií
3412999Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
3413Odborní pracovníci v oblasti religionistiky
3413001Diakon (cirkevná organizácia)
3413002Ceremoniár (cirkevná organizácia)
3413003Mních, rádová sestra (okrem kňaza)
3413999Odborný pracovník v oblasti religionistiky inde neuvedený
342Odborní pracovníci v oblasti športu a fitnes
3421Športovci
3421000Športovec
3422Športoví tréneri, rozhodcovia a funkcionári
3422001Tréner v športe (okrem trénera športovej školy, triedy)
3422002Športový rozhodca
3422003Športový funkcionár
3422004Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
3423Inštruktori a cvičitelia športových rekreačných aktivít
3423001Lyžiarsky inštruktor
3423002Plavecký inštruktor
3423003Inštruktor fitness
3423999Inštruktor, cvičiteľ športových rekreačných aktivít inde neuvedený
343Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva
3431Fotografi
3431001Fotoreportér
3431002Umelecký fotograf
3431999Fotograf inde neuvedený
3432Interiéroví dizajnéri a dekoratéri
3432001Interiérový dizajnér
3432002Aranžér, dekoratér
3433Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
3433001Muzeológ
3433002Reštaurátor (okrem umeleckého)
3433003Konzervátor
3433004Preparátor zbierkových predmetov
3433005Technik depozitu
3433006Výstavný technik
3433999Odborný a technický pracovník v galérii, múzeu, knižnici, archíve inde neuvedený
3434Šéfkuchári
3434000Šéfkuchár
3435Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
3435001Asistent réžie
3435002Asistent produkcie
3435003Asistent choreografie
3435004Scénograf
3435005Notograf
3435006Inšpicient
3435007Zriadenec orchestra
3435008Rekvizitár, zbrojár
3435009Koordinátor garderobiérov, maskérov
3435010Garderobiér, kostymér
3435011Maskér, vlásenkár
3435012Kaskadér
3435013Štatista, komparzista
3435014Šepkár
3435015Tvorca bábok, bábkar
3435016Inšpektor, technik orchestra
3435017Technik špeciálnych efektov
3435018Majster divadelnej sály
3435019Majster javiskovej techniky
3435020Skriptér (skript)
3435999Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry inde neuvedený
35Technici v oblasti informačných a komunikačných technológií
351Technici prevádzky a užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií
3511Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií
3511001Technik prevádzky informačných technológií 
3511002Operátor telekomunikačných služieb
3511003Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry 
3511999Technik prevádzky informačných a komunikačných technológií inde neuvedený
3512Technici užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií
3512000Technik užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií
3513Technici počítačových sietí a systémov
3513000Technik počítačových sietí a systémov 
3514Weboví technici
3514000Webový technik 
352Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariadení
3521Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
3521001Vedúci zvukovýroby
3521002Majster zvuku
3521003Zvukár 
3521004Mikrofonista - asistent zvuku
3521005Hlavný osvetľovač
3521006Osvetľovač
3521007Kameraman
3521008Asistent kamery
3521009Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
3521010Ostrič kamery
3521011Riadiaci technológ v médiách
3521012Technik záznamu a prepisu
3521013Technik operátor štúdiovej techniky
3521014Koordinátor vysielacieho pracoviska
3521015Operátor technickej kontroly vysielania
3521016Technik operátor jednokamerového voza
3521017Operátor prenosového voza
3521018Vedúci prenosového voza
3521019Prenosový technik
3521020Technik na prepojovači
3521021Technik scény
3521022Obrazový strihač
3521023Premietač
3521999Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení inde neuvedený
3522Technici v oblasti telekomunikačných zariadení
3522000Technik v oblasti telekomunikačných zariadení 
4Administratívni pracovníci
41Všeobecní administratívni pracovníci a zapisovatelia
411Všeobecní administratívni pracovníci
4110Všeobecní administratívni pracovníci
4110000Všeobecný administratívny pracovník
412Sekretárky
4120Sekretárky
4120000Sekretárka
413Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami
4131Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov
4131001Stenotypista, zapisovateľ
4131002Pracovník pre spracovanie textov
4131999Zapisovateľ, pracovník pre spracovanie textov inde neuvedený
4132Operátori dát
4132000Operátor dát
42Administratívni pracovníci v zákazníckych službách
421Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci
4211Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
4211001Pracovník pri priehradke na pošte
4211002Pracovník podpory predaja, servisný pracovník v bankovníctve
4211003Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách
4211004Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
4211999Pracovník pri priehradke a podobný pracovník inde neuvedený
4212Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
4212001Bookmaker
4212002Krupiér internetového kasína
4212003Krupiér v kasíne
4212004Pracovník stávkovej kancelárie
4212005Pracovník herne
4213Pracovníci v záložniach a veritelia
4213000Pracovník v záložni, veriteľ
4214Vymáhatelia dlhov a podobní pracovníci
4214001Pracovník v oblasti vymáhania pohľadávok
4214002Vyberač dobročinných príspevkov
422Pracovníci informačných služieb
4221Pracovníci turistických informačných centier, cestovných kancelárií a agentúr
4221001Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
4221002Pracovník turistického informačného centra
4221999Pracovník turistického informačného centra, cestovnej kancelárie a agentúry inde neuvedený
4222Pracovníci kontaktných informačných centier
4222001Pracovník kontaktného centra (zákazníckeho servisu)
4222002Operátor linky tiesňového volania
4222999Pracovník kontaktného informačného centra inde neuvedený
4223Operátori telefónnych ústrední
4223000Operátor telefónnej ústredne
4224Hoteloví recepční
4224001Vedúci recepcie
4224002Hotelový recepčný
4225Informátori
4225000Informátor
4226Recepční (okrem hotelových)
4226000Recepčný (okrem hotelového)
4227Anketári, prieskumníci trhu
4227001Teleanketár
4227002Terénny anketár
4227003Tajný agent prieskumu (mystery shopper)
4227999Anketár, prieskumník trhu inde neuvedený
4229Pracovníci informačných služieb inde neuvedení
4229000Pracovník informačných služieb inde neuvedený
43Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových údajov
431Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov
4311Administratívni pracovníci v účtovníctve
4311001Fakturant
4311002Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
4311999Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený
4312Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
4312001Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
4312002Administratívny pracovník v bankovníctve
4312003Administratívny pracovník v poisťovníctve
4312004Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
4312005Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu
4312999Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, poisťovníctva inde neuvedený
4313Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva
4313000Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
432Administratívni pracovníci v skladoch a doprave
4321Pracovníci v sklade
4321001Pracovník v sklade (skladník)
4321002Technik skladu autoservisu a predaja vozidiel
4322Administratívni pracovníci vo výrobe
4322000Administratívny pracovník vo výrobe 
4323Administratívni pracovníci v doprave
4323001Administratívny pracovník v železničnej doprave
4323002Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
4323003Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
4323004Administratívny pracovník v leteckej doprave
4323005Administratívny pracovník v lodnej doprave
4323006Administratívny pracovník v logistike
4323999Administratívny pracovník v doprave inde neuvedený
44Ostatní pomocní administratívni pracovníci
441Ostatní pomocní administratívni pracovníci
4411Knihovníci
4411000Knihovník
4412Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb
4412001Doručovateľ zásielok, poštár
4412002Triedič zásielok
4412999Poštový doručovateľ a pracovník zásielkových a poštových služieb inde neuvedený
4413Kódovači, korektori a podobní pracovníci
4413001Textový korektor
4413002Operátor kódovania a spracovania údajov
4413999Kódovač, korektor a podobný pracovník inde neuvedený
4414Prepisovači
4414000Prepisovač
4415Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
4415001Pracovník správy registratúry
4415002Pracovník reprografie
4415003Pracovník podateľne
4416Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov
4416000Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
4419Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení
4419001Kontista v oblasti sociálneho poistenia
4419002Pracovník vyhodnocovania dôb poistenia
4419999Iný pomocný administratívny pracovník inde neuvedený
5Pracovníci v službách a obchode
51Pracovníci v osobných službách
511Obsluhujúci pracovníci a sprievodcovia v doprave a cestovnom ruchu
5111Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
5111001Palubný sprievodca v leteckej doprave
5111002Palubný sprievodca, stevard v lodnej doprave
5111003Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave
5111999Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave inde neuvedený
5112Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej dopravy)
5112001Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave
5112002Stevard v osobnej železničnej doprave
5112004Revízor vo verejnej osobnej doprave
5112999Sprievodca v osobnej doprave inde neuvedený
5113Turistickí sprievodcovia
5113001Regionálny sprievodca
5113002Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)
5113003Horský sprievodca
5113004Delegát cestovnej kancelárie
5113005Lektor v múzeu a galérii
5113999Turistický sprievodca inde neuvedený
512Kuchári (okrem šéfkuchárov)
5120Kuchári (okrem šéfkuchárov)
5120000Kuchár (okrem šéfkuchára)
513Čašníci, barmani a someliéri
5131Čašníci a someliéri
5131001Čašník, servírka
5131002Someliér
5132Barmani
5132000Barman
514Kaderníci, kozmetici a podobní pracovníci
5141Kaderníci
5141000Kaderník
5142Kozmetici a podobní pracovníci
5142001Kozmetik
5142002Pedikér
5142003Manikér
5142004Nechtový dizajnér
5142005Vizážista, kolorista
5142006Pracovník obsluhujúci solárium
5142007Tetovač permanentného mejkapu
5142008Tetovač tela
5142009Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
5142999Kozmetik a podobný pracovník inde neuvedený
515Správcovia objektov a budov
5151Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
5151001Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
5151002Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
5151999Prevádzkar (supervízor) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach inde neuvedený
5152Správcovia domácností
5152000Správca domácnosti, gazdiná
5153Správcovia objektov
5153001Správca historických a prírodných pamiatok
5153002Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov
5153003Údržbár
5153004Agent v oblasti správy nehnuteľností
5153999Správca objektov inde neuvedený
516Pracovníci v ostatných osobných službách
5161Astrológovia, jasnovidci a podobní pracovníci
5161000Astrológ, jasnovidec a podobný pracovník
5162Spoločníci a sluhovia (komorníci)
5162001Spoločník, sluha (komorník)
5162002Hotelový komorník
5163Pracovníci pohrebnej služby a balzamovači
5163001Pracovník krematória
5163002Organizátor pohrebov (obradník, aranžér)
5163003Balzamovač ľudských tiel
5163999Pracovník pohrebnej služby a balzamovač inde neuvedený
5164Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
5164001Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
5164002Tréner a cvičiteľ zvierat (okrem psov a koní)
5164003Ošetrovateľ koní
5164004Tréner koní
5164005Chovateľ a cvičiteľ psov
5164006Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
5164999Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá inde neuvedený
5165Inštruktori autoškoly
5165000Inštruktor autoškoly
5169Pracovníci v osobných službách inde neuvedení
5169001Hosteska
5169002Animátor voľného času
5169003Spoločenský doprovod
5169004Pracovník kľúčovej služby
5169999Iný pracovník v osobných službách inde neuvedený
52Predavači
521Pouliční predavači a predavači na trhoch
5211Predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho občerstvenia)
5211001Predavač v novinovom stánku
5211002Predavač na trhu a v tržnici (okrem rýchleho občerstvenia)
5211999Predavač v stánku a na trhu (okrem rýchleho občerstvenia) inde neuvedený
5212Pouliční predavači jedla
5212000Pouličný predavač jedla
522Predavači v obchodoch
5221Obchodníci (v malých obchodoch, butikoch)
5221000Obchodník v malom obchode, butiku
5222Vedúci predajne/oddelenia
5222001Vedúci oddelenia
5222002Vedúci predajne
5223Predavači
5223001Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb
5223002Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb)
5223003Predavač mäsa a rýb
5223004Predavač nábytku a bytových doplnkov
5223005Predavač drogistického tovaru a kozmetiky
5223006Predavač a aranžér kvetov
5223007Predavač textilu, obuvi a koženej galantérie
5223008Predavač elektrotechniky a elektroniky
5223009Predavač stavebného materiálu
5223010Predavač športových potrieb
5223011Predajca motorových vozidiel
5223999Predavač inde neuvedený
523Pokladníci a predavači lístkov
5230Pokladníci a predavači lístkov
5230001Hlavný pokladník v maloobchode
5230002Koordinátor pokladníkov
5230003Pokladník v predajni
5230004Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave
5230005Pokladník a predavač vstupeniek v kultúre
5230999Pokladník, predavač lístkov inde neuvedený
524Ostatní pracovníci v oblasti predaja
5241Manekýni a modelky
5241000Manekýn, modelka
5242Predvádzači tovaru (promotéri)
5242000Predvádzač tovaru (promotér)
5243Podomoví predavači
5243000Podomový predavač
5244Predavači cez telefón, internet a podobní predavači
5244001Predavač cez internet
5244002Predavač cez telefón, pracovník telemarketingu
5245Pracovníci čerpacích staníc
5245000Pracovník čerpacej stanice
5246Predavači jedál za pultom alebo pri okienku
5246001Predavač rýchleho občerstvenia
5246002Pracovník výdaja jedla
5249Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení
5249001Reklamant
5249002Pracovník príjmu tovaru
5249003Pracovník expedície tovaru
5249004Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
5249005Asistent služieb zákazníkom, korčuliar
5249006Pracovník kontroly cien
5249007Pracovník výkupu vratných obalov
5249999Iný pracovník v oblasti predaja inde neuvedený
53Pracovníci v oblasti osobnej starostlivosti
531Opatrovateľky detí a pomocní vychovávatelia
5311Opatrovateľ pre deti
5311001Opatrovateľ detí v zariadeniach
5311002Opatrovateľ detí v domácnosti a teréne
5311003Profesionálny rodič
5311999Opatrovateľ pre deti inde neuvedený
5312Pomocní vychovávatelia
5312000Pomocný vychovávateľ
532Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti
5321Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5321001Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5321002Asistent ošetrovateľa v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5322Opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5322001Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne
5322002Asistent ošetrovateľa starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím osoby v domácnosti, v teréne
5322003Pracovný asistent osôb so zdravotným postihnutím
5322004Osobný asistent osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
5322999Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím inde neuvedený
5329Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedení
5329001Sanitár
5329999Pracovník v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
54Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb
541Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb
5411Hasiči
5411001Hasič závodného hasičského útvaru
5411002Hasič Hasičského a záchranného zboru
5411003Hasič letiskovej záchrannej a hasičskej služby
5411999Hasič inde neuvedený
5412Príslušníci Policajného zboru (okrem vyšetrovateľov)
5412000Príslušník Policajného zboru (okrem vyšetrovateľa)
5413Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže
5413001Strážny a režimový pracovník väzenskej služby
5413002Pracovník justičnej stráže
5413003Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
5413004Pracovník pedagogických a psychologických činností v oblasti väzenskej služby
5413999Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže inde neuvedený
5414Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
5414001Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414002Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414003Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414004Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)
5414005Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
5414006Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
5414007Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor)
5414008Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (člen zásahovej skupiny)
5414009Detektív
5414010Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
5414999Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti inde neuvedený
5419Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedení
5419001Pracovník stráže prírody a lesnej stráže
5419002Vodný záchranár, plavčík
5419003Horský záchranár
5419004Poriečny
5419999Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedený
6Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
61Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo orientovaní)
611Záhradníci a pestovatelia plodín
6111Pestovatelia poľných plodín a zeleniny
6111000Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
6112Pestovatelia stromových a kríkových plodín
6112001Vinohradník
6112002Ovocinár
6112003Pestovateľ chmeľu
6112999Pestovateľ stromových a kríkových plodín inde neuvedený
6113Záhradníci a pestovatelia sadeníc
6113001Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu
6113002Záhradník a pestovateľ kvetov, florista
6113003Záhradník krajinár
6113004Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
6114Pestovatelia rôznorodých plodín
6114000Pestovateľ rôznorodých plodín
612Chovatelia zvierat
6121Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
6121001Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz
6121002Chovateľ ošípaných
6121003Dojič dojníc, oviec a kôz
6121004Chovateľ koní
6121999Chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený
6122Chovatelia hydiny
6122000Chovateľ hydiny
6123Včelári
6123000Včelár
6129Chovatelia zvierat inde neuvedení
6129001Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
6129002Chovateľ vtákov
6129999Chovateľ zvierat inde neuvedený
613Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve
6130Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve
6130001Pestovateľ v zmiešanom hospodárstve
6130002Chovateľ v zmiešanom hospodárstve
62Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníctve (trhovo orientovaní)
621Pracovníci v lesníctve
6210Pracovníci v lesníctve
6210001Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
6210002Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
6210003Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
6210004Pracovník pri údržbe ciest a zvážnic v lesníctve
6210005Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
6210999Pracovník v lesníctve inde neuvedený
622Pracovníci v rybárstve, poľovníctve a love
6221Pracovníci v akvakultúre
6221000Pracovník v akvakultúre
6222Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských vodách
6222000Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
6223Pracovníci v rybárstve na mori
6223000Pracovník v rybárstve na mori
6224Pracovníci v poľovníctve
6224000Pracovník v poľovníctve
63Farmári, chovatelia rýb, poľovníci a zberači úrody
631Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe
6310Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe
6310000Farmár samozásobovateľ v rastlinnej výrobe
632Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe
6320Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe
6320000Farmár samozásobovateľ v živočíšnej výrobe
633Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve
6330Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve
6330000Farmár samozásobovateľ v zmiešanom hospodárstve
634Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody
6340Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody
6340000Samozásobovateľ v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody
7Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
71Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem elektrikárov
711Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci
7111Stavební montážnici jednoduchých stavieb
7111000Stavebný montážnik jednoduchých stavieb
7112Murári a podobní pracovníci
7112001Dláždič 
7112002Murár 
7112003Kachliar
7113Kamenári
7113000Kamenár
7114Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a podobní pracovníci
7114001Železiar v stavebníctve 
7114002Betonár (vrátane obsluhy betónového čerpadla)
7114999Betonár, špecialista na kladenie betónových povrchov a podobný pracovník inde neuvedený
7115Tesári a stavební stolári
7115001Tesár
7115002Stavebný stolár
7119Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci inde neuvedení
7119001Asfaltér
7119002Lešenár 
7119999Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník inde neuvedený
712Kvalifikovaní pracovníci pri dokončovacích a podobných stavebných prácach
7121Pokrývači
7121000Pokrývač
7122Podlahári a obkladači
7122001Podlahár
7122002Obkladač
7123Omietkari a štukatéri
7123001Omietkar
7123002Štukatér, kašírnik
7123003Montér suchých stavieb, sadrokartonista
7124Izolatéri
7124000Izolatér
7125Sklenári a autosklári
7125001Sklenár
7125002Autosklár
7126Inštalatéri a potrubári
7126001Inštalatér
7126002Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
7126003Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete
7126999Inštalatér a potrubár inde neuvedený
7127Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení
7127000Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení 
713Maliari, natierači, čističi stavieb a podobní kvalifikovaní pracovníci
7131Maliari a podobní pracovníci
7131001Maliar
7131002Tapetár 
7132Lakovači a natierači
7132001Autolakovník
7132002Prípravár pre lakovnícke práce
7132003Operátor tmelenia karosérie (výroba motorových vozidiel)
7132004Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel)
7132005Miešač farieb (výroba motorových vozidiel)
7132006Lakovač, natierač dopravných prostriedkov, strojov a zariadení (okrem automobilov)
7132007Lakovač, natierač kovu a kovových konštrukcií
7132008Lakovač a natierač dreva
7132999Lakovač a natierač inde neuvedený
7133Kvalifikovaní čističi stavieb, kominári
7133001Kvalifikovaný čistič stavieb
7133002Kominár
72Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci
721Zlievači, jadrári, zvárači, opravári, montéri a podobní pracovníci pracujúci s kovmi
7211Zlievači a jadrári
7211001Zlievač, formovač
7211002Jadrár
7211003Zlievarenský modelár
7211004Práškový metalurg 
7211005Odlievač kovov
7211999Zlievač a jadrár inde neuvedený
7212Zvárači a rezači kovov
7212001Rezač kovov
7212002Zvárač kovov 
7212999Zvárač a rezač kovov inde neuvedený
7213Klampiari
7213001Stavebný klampiar 
7213002Karosár
7213003Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára)
7214Prípravári a montéri kovových konštrukcií
7214000Prípravár a montér kovových konštrukcií
7215Montéri lán a zdvíhacích zariadení
7215000Montér lán a zdvíhacích zariadení
722Kováči, nástrojári, zámočníci a podobní pracovníci
7221Kováči
7221001Ručný priemyselný kováč
7221002Kováč pre strojné kovanie
7221999Kováč inde neuvedený
7222Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
7222001Strojný zámočník (okrem banského)
7222002Prevádzkový zámočník (údržbár)
7222003Banský zámočník
7222004Nástrojár
7222999Zámočník, nástrojár a podobný pracovník inde neuvedený
7223Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
7223001Nastavovač CNC strojov
7223002Nastavovač priemyselných robotov
7223003Obrábač kovov
7223999Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov inde neuvedený
7224Leštiči, brusiči a ostriči kovov a nástrojov
7224001Leštič kovov a nástrojov
7224002Brúsič nástrojov
7224003Ostrič kovov a nástrojov
723Mechanici a opravári strojov
7231Mechanici a opravári motorových vozidiel
7231001Automechanik osobných motorových vozidiel
7231002Automechanik autobusov
7231003Automechanik nákladných motorových vozidiel
7231004Mechanik a opravár motocyklov
7231005Nastavovač automobilových motorov
7231006Automechanik špeciálnych motorových vozidiel
7231007Mechanik pneuservisu
7231999Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený
7232Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
7232001Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení
7232002Pracovník technickej obsluhy lietadiel
7232003Pracovník opravy a údržby lietadiel
7233Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
7233001Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
7233002Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
7233003Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
7233004Mechanik, opravár textilných strojov
7233005Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
7233006Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín
7233007Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike
7233008Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov
7233009Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov – posádky)
7233999Mechanik, opravár poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení inde neuvedený
7234Opravári bicyklov a podobných vozidiel
7234000Opravár bicyklov a podobných vozidiel
73Umeleckí a ruční remeselníci a tlačiari
731Umeleckí a ruční remeselníci
7311Výrobcovia a opravári presných prístrojov
7311001Hodinár – výrobca, opravár
7311002Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
7311003Výrobca, opravár chirurgických nástrojov
7311004Výrobca, opravár meteorologických nástrojov
7311005Výrobca, opravár metrologických prístrojov
7311006Výrobca, opravár strelných zbraní
7311999Výrobca a opravár presných prístrojov inde neuvedený
7312Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
7312001Výrobca a opravár hudobných nástrojov
7312002Ladič hudobných nástrojov
7313Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov
7313001Zlatník, klenotník
7313002Šperkár
7314Výrobcovia keramiky a hrnčiari
7314001Umelecký keramikár, hrnčiar
7314002Výrobca technickej a stavebnej keramiky
7314003Formár vo výrobe keramiky, porcelánu, kameniny, skla a žiaruvzdorných materiálov
7315Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
7315001Sklár
7315002Umelecký sklár
7315003Brusič skla
7316Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači
7316001Písmomaliar
7316002Dekoratér skla, keramiky a porcelánu
7316003Rytec (gravírovanie)
7316004Umelecký patinér
7316999Písmomaliar, dekoratívny maliar, rytec a leptač inde neuvedený
7317Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
7317001Umelecký stolár, drevomodelár
7317002Umelecký rezbár
7317003Korytár (výrobca dlabaného riadu)
7317004Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
7317999Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál inde neuvedený
7318Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
7318001Umelecký farbiar textílií
7318002Čipkár
7318003Ručný tkáč
7318004Remeselník spracúvajúci kožu (okrem obuvníka)
7318999Remeselník spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál inde neuvedený
7319Umeleckí remeselníci inde neuvedení
7319001Umelecký kováč
7319002Umelecký drotár
7319003Umelecký zámočník
7319004Umelecký mozaikár
7319005Umelecký kovolejár a kovotepec
7319006Umelecký kamenosochár
7319007Výrobca kraslíc
7319999Iný umelecký remeselník inde neuvedený
732Tlačiari
7321Pracovníci pri príprave tlače
7321001Grafik prípravy tlače
7321002Pracovník zhotovovania tlačovej formy
7321003Operátor farieb, kolorista v polygrafii
7321999Pracovník pri príprave tlače inde neuvedený
7322Tlačiari
7322000Tlačiar, operátor tlače
7323Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby
7323001Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
7323002Umelecký knihár
74Elektrikári a elektronici
741Montéri a opravári elektrických prístrojov
7411Stavební a prevádzkoví elektrikári
7411001Stavebný a prevádzkový elektrikár 
7411002Banský elektromechanik
7412Elektromechanici a autoelektrikári
7412001Elektromechanik (okrem banského)
7412002Autoelektrikár
7413Elektromontéri a opravári elektrických vedení
7413001Elektromontér a opravár elektrického vedenia
7413002Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia
7413003Elektromontér trakčnej siete
742Montéri a opravári elektronických a telekomunikačných zariadení
7421Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
7421001Mechanik, opravár elektrospotrebičov
7421002Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
7421003Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
7421004Mechanik rádiometrie a spektrometrie
7421005Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení
7421006Mechanik, opravár kancelárskej techniky
7421007Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení
7421999Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií) inde neuvedený
7422Montéri, opravári zariadení informačných a komunikačných technológií
7422001Montér, opravár informačných technológií (IT)
7422002Montér, opravár telekomunikačných zariadení
75Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov
751Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov a podobní pracovníci
7511Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
7511001Porážač, vykosťovač
7511002Mäsiar, údenár
7511003Lahôdkár
7511004Spracovateľ rýb
7511005Spracovateľ hydiny
7511999Spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený
7512Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
7512001Pekár
7512002Cukrár
7512003Cukrovinkár
7512004Cestovinár
7512005Medovnikár
7513Výrobcovia výrobkov z mlieka
7513001Výrobca mlieka (mliekar)
7513002Výrobca syra a bryndze
7513003Výrobca masla
7513004Výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla)
7514Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
7514001Spracovateľ ovocia a zeleniny
7514002Spracovateľ obilia (mlynár)
7514003Spracovateľ strukovín a okopanín
7514004Sladovník a pivovarník
7514005Spracovateľ olejnín, lisovač
7514006Spracovateľ čaju
7514007Spracovateľ korenín a húb
7514008Spracovateľ hrozna, vinár
7514009Liehovarník
7514999Spracovateľ rastlinných produktov inde neuvedený
7515Degustátori a kvalitári potravín a nápojov
7515001Degustátor potravín a nápojov
7515002Kvalitár potravín a nápojov
7516Spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov
7516000Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov
752Spracovatelia dreva, výrobcovia výrobkov z dreva a podobní výrobcovia
7521Spracovatelia dreva
7521001Výrobca konštrukčných dosiek z dreva
7521002Pracovník sušiarne dreva
7521999Spracovateľ dreva inde neuvedený
7522Stolári – výrobcovia výrobkov z dreva
7522001Stolár, výrobca nábytku
7522002Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
7522003Stolár, výrobca drevených konštrukcií
7522999Stolár a výrobca výrobkov z dreva inde neuvedený
7523Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov
7523000Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
753Výrobcovia odevov a podobní pracovníci
7531Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
7531001Krajčír (okrem umeleckého)
7531002Kožušník a opravár kožušín
7531003Klobučník
7531004Vlásenkár (výrobca parochní)
7531005Umelecký krajčír
7532Modelári a strihači odevov
7532001Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
7532002Strihač textilu
7532003Modelár odevov
7532004Kožiarsky technik modelár
7532005Modelár obuvi
7533Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci
7533001Šička odevnej a technickej konfekcie
7533002Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe
7533003Vyšívačka
7534Čalúnnici a podobní pracovníci
7534001Čalúnnik (okrem umeleckého)
7534002Umelecký čalúnnik, dekoratér
7535Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
7535001Sedlár a manžetár
7535002Rukavičkár
7535003Brašnár
7535004Výrobca kožušín
7535005Garbiar
7535999Spracovateľ kože a kožušín, garbiar a kožušník inde neuvedený
7536Obuvníci a podobní pracovníci
7536001Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi
7536002Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
7536003Umelecký obuvník
7536004Obuvník pre výrobu ortopedickej obuvi
7536999Obuvník a podobný pracovník inde neuvedený
754Ostatní kvalifikovaní pracovníci
7541Pracovní potápači
7541000Pracovný potápač
7542Strelmajstri
7542000Strelmajster
7543Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
7543001Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
7543002Kvalitár, kontrolór obuvi
7543003Kvalitár, kontrolór výrobkov z kože
7543004Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
7543005Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera
7543006Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe
7543007Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
7543008Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
7543009Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
7543010Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7543011Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
7543012Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
7543013Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
7543014Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle
7543015Kvalitár, kontrolór v energetike
7543016Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
7543017Kontrolór tovaru v logistike
7543999Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde neuvedený
7544Likvidátori škodcov a buriny
7544001Dezinsektor
7544002Likvidátor škodcov (deratizér)
7544003Likvidátor buriny
7549Remeselníci inde neuvedení
7549001Opravár športových potrieb (okrem bicyklov)
7549999Iný remeselník inde neuvedený
8Operátori a montéri strojov a zariadení
81Operátori stacionárnych strojov a zariadení
811Operátori banských zariadení a zariadení na spracovanie nerastných surovín
8111Baníci a lámači
8111001Baník
8111002Baník, strojník
8111003Strojník ťažného stroja v bani
8111004Lámač
8111005Tunelár 
8112Operátori zariadení na spracovanie nerastov
8112001Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
8112002Strojník briketárne 
8112003Operátor odkaliska
8112004Palič na pecných agregátoch 
8112005Operátor zariadenia na miešanie hmôt pri spracovaní nerastov
8112006Úpravár žiaruvzdorných materiálov
8112007Strojník zariadení na úpravu nerudných surovín
8112999Operátor zariadenia na spracovanie nerastov inde neuvedený
8113Studniari, vŕtači a podobní pracovníci
8113001Studniar
8113002Vŕtač
8113003Ťažiar
8114Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stavebných a žiaruvzdorných materiálov
8114001Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
8114002Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
8114003Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
812Operátori zariadení na spracovanie a konečnú úpravu kovov
8121Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
8121001Tavič 
8121002Operátor stroja na valcovanie kovov
8121003Koksár
8121004Hutník operátor, údržbár
8121005Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov
8121006Hutník oceliar 
8121007Hutník vysokopeciar 
8121008Operátor lisovacích strojov kovov
8121009Operátor tvárniaceho zariadenia
8121010Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
8121011Operátor redukovne vo valcovniach
8121012Peciar
8121013Apretovač
8121014Hutník neželezných kovov
8121999Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
8122Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
8122001Morič
8122002Galvanizér
8122003Operátor pokovovania
8122999Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedený
813Operátori zariadení na výrobu chemických a fotografických výrobkov
8131Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
8131001Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
8131002Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy a plastov)
8131003Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
8132Operátori zariadení na výrobu fotografických výrobkov
8132000Operátor zariadenia na výrobu fotografických výrobkov
814Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy, papiera a plastov
8141Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy
8141000Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
8142Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov
8142000Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
8143Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera
8143001Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera
8143002Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera
815Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny
8151Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov
8151001Operátor textilnej pariacej linky
8151002Operátor súkacieho stroja
8151003Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja
8151004Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov
8151005Operátor snovania priadze
8151006Operátor navliekania osnov
8151999Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov inde neuvedený
8152Operátori tkacích a pletacích strojov
8152001Operátor tkacieho stroja (tkáč)
8152002Operátor stroja na pletenie (pletiar)
8153Operátori šijacích strojov
8153001Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe
8153002Operátor šijacieho stroja v obuvníckej výrobe
8154Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textilu
8154001Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov
8154002Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
8155Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože
8155000Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
8156Operátori strojov na výrobu obuvi
8156001Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
8156002Vysekávač kožiarskych a obuvníckych materiálov
8156003Operátor stroja na výrobu obuvi
8157Operátori zariadení v práčovni a čistiarni
8157000Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni
8159Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedení
8159001Operátor stroja na výrobu technického textilu
8159999Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedený
816Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
8160Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
8160001Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
8160002Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
8160003Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
8160004Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
8160005Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
8160006Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
8160007Operátor zariadenia na výrobu cukru
8160008Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek
8160009Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju
8160010Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
8160011Operátor zariadenia na výrobu piva
8160012Operátor zariadenia na výrobu vína
8160013Operátor zariadenia na výrobu liehu (vrátane výrobkov z liehu)
8160014Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
8160999Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov inde neuvedený
817Operátori zariadení na spracovanie dreva a výrobu papiera
8171Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
8171001Strojník zariadenia na výrobu celulózy
8171002Operátor zariadenia na výrobu celulózy
8171003Strojník zariadenia na výrobu papiera
8171004Operátor zariadenia na výrobu papiera
8172Operátori zariadení na spracovanie dreva
8172001Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
8172002Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
8172003Operátor sušiarne a impregnácie reziva
8172004Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
8172005Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
8172006Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny
8172999Operátor zariadenia na spracovanie dreva inde neuvedený
818Operátori ostatných stacionárnych zariadení a strojov
8181Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
8181001Ťahač skleného vlákna
8181002Spracovateľ skleného vlákna
8181003Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
8181004Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
8181005Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
8182Operátori parných strojov a kotlov
8182000Operátor parného stroja a kotla (kurič)
8183Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
8183000Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
8189Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení
8189001Operátor čerpacieho zariadenia
8189002Strojník vodohospodárskych zariadení
8189003Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení
8189004Operátor výrobne obaľovacích zmesí
8189999Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený
82Montážni pracovníci
821Montážni pracovníci
8211Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
8211000Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
8212Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení
8212001Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení
8212002Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení
8212003Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov
8212999Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený
8219Montážni pracovníci inde neuvedení
8219001Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
8219002Montážny pracovník vo výrobe obuvi
8219003Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov 
8219004Montážny pracovník vo výrobe nábytku
8219005Montážny pracovník drevených konštrukcií
8219006Montážny pracovník výroby autosedačiek
8219999Iný montážny pracovník inde neuvedený
83Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení
831Vodiči železničných a podobných vozidiel
8311Rušňovodiči
8311001Rušňovodič v železničnej doprave
8311002Vodič banskej lokomotívy
8311003Rušňovodič na podnikovej vlečke
8311999Rušňovodič inde neuvedený
8312Posunovači, signalisti, výhybkári
8312001Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
8312002Operátor v železničnej doprave
8312003Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
8312004Tranzitér
8312005Vozmajster
8312999Posunovač, signalista, výhybkár inde neuvedený
832Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a motocyklov
8321Vodiči motocyklov
8321000Vodič motocyklu
8322Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
8322001Vodič osobného motorového vozidla
8322002Vodič dodávky
8322003Vodič taxislužby
8322004Vodič sanitného motorového vozidla
8322005Vodič pohrebného motorového vozidla
8322999Vodič osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka inde neuvedený
833Vodiči motorových vozidiel
8331Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek
8331001Vodič autobusu
8331002Vodič trolejbusu
8331003Vodič električky
8332Vodiči nákladných automobilov a kamiónov
8332001Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu
8332002Vodič smetiarskeho vozidla
8332003Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
8332004Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla
834Operátori pojazdných strojových zariadení
8341Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
8341001Kombajnista
8341002Traktorista (poľnohospodárstvo)
8341003Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
8341004Operátor lesných traktorov
8341005Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
8341006Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
8341999Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde neuvedený
8342Operátori pojazdných zariadení na zemné a podobné práce
8342001Operátor stavebných strojov
8342002Operátor ťažkej mechanizácie
8343Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení
8343001Žeriavnik
8343002Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)
8343003Operátor lyžiarskeho vleku, lanovky
8343004Operátor priemyselnej lanovky
8343005Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
8343999Operátor žeriavu, zdvíhacieho a podobného zariadenia inde neuvedený
8344Operátori vysokozdvižných vozíkov
8344000Operátor vysokozdvižného vozíka
835Posádky lodí a podobní pracovníci
8350Posádky lodí a podobní pracovníci
8350001Kormidelník člna
8350002Kadet loďmajster
8350003Lodník
8350004Lodný strojník
8350005Lodný strojný asistent
9Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
91Upratovači a pomocníci
911Upratovači a pomocníci v domácnostiach, hoteloch a úradoch
9111Pomocníci v domácnostiach
9111000Pomocník v domácnosti 
9112Upratovačky
9112000Upratovačka (chyžná)
912Ruční umývači motorových vozidiel, okien a ruční práči
9121Ruční práči a žehliari
9121001Ručný práč
9121002Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)
9121003Žehliar
9121004Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie
9122Umývači a prípravári motorových vozidiel
9122001Umývač motorových vozidiel
9122002Prípravár motorových vozidiel
9123Umývači okien
9123000Umývač okien
9129Ostatní umývači
9129001Dezinfektor (likvidátor chorôb)
9129002Umývač laboratórneho skla
9129999Umývač inde neuvedený
92Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
921Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
9211Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe
9211000Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
9212Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe
9212000Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
9213Pomocní pracovníci v zmiešanom hospodárstve
9213000Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
9214Pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve
9214000Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
9215Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve
9215001Pomocný pracovník v lesníctve
9215002Pomocný pracovník v poľovníctve
9216Pomocní pracovníci v akvakultúre
9216000Pomocný pracovník v akvakultúre
93Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave
931Pomocní pracovníci v ťažbe a stavebníctve
9311Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle
9311001Pomocný pracovník v bani 
9311002Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok
9311003Pomocný lámač
9311004Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín
9311999Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle inde neuvedený
9312Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
9312001Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
9312002Pomocný pracovník vo vodárenstve
9312003Čistič kanalizačných zariadení
9312004Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
9312005Pomocný pracovník v cestnej infraštruktúre
9312006Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami
9312999Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb inde neuvedený
9313Pomocní pracovníci na stavbách budov
9313001Kopáč
9313002Pomocný pracovník na stavbe budov
9313999Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený
932Pomocní pracovníci vo výrobe
9321Ruční baliči a plniči
9321000Ručný balič, plnič
9329Pomocní pracovníci vo výrobe
9329001Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
9329002Pomocný pracovník v textilnej výrobe
9329003Pomocný pracovník v obuvníckej výrobe
9329004Pomocný pracovník v kožiarskej výrobe
9329005Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
9329006Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
9329007Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe
9329008Pomocný pracovník v chemickej výrobe
9329009Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
9329010Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
9329011Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
9329012Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
9329013Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
9329014Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe
9329015Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe 
9329016Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny a plynu)
9329999Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený
933Pomocní pracovníci v doprave a skladovaní
9331Vodiči vozidiel na ručný alebo nožný pohon
9331000Vodič vozidla na ručný alebo nožný pohon
9332Vodiči povozov a zariadení poháňaných zvieratami
9332000Vodič povozu a zariadenia poháňaného zvieratami (pohonič, kočiš)
9333Manipulační pracovníci, nosiči
9333001Manipulačný pracovník, nosič
9333002Viazač bremien
9333003Vážnik
9333004Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
9333005Knižničný manipulant
9333999Manipulačný pracovník inde neuvedený
9334Dokladači tovaru
9334000Dokladač tovaru
94Pomocní pracovníci pri príprave jedla
941Pomocní pracovníci pri príprave jedla
9411Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia
9411000Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
9412Pomocníci v kuchyni
9412000Pomocník v kuchyni
95Pouliční predavači a pomocní pracovníci v podobných službách
951Pomocní pracovníci v pouličných službách
9510Pomocní pracovníci v pouličných službách
9510001Lepič, odstraňovač plagátov a propagačných materiálov
9510002Roznášač letákov (kolportér)
9510999Pomocný pracovník v pouličných službách inde neuvedený
952Pouliční predavači (okrem jedla)
9520Pouliční predavači (okrem jedla)
9520001Pouličný predavač žrebov
9520002Pouličný predavač novín, kamelot
9520999Pouličný predavač (okrem jedla) inde neuvedený
96Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci
961Pracovníci pri likvidácii odpadu
9611Zberači odpadu a druhotných surovín
9611001Smetiar
9611999Zberač odpadu a druhotných surovín inde neuvedený
9612Triediči a likvidátori odpadov
9612001Triedič odpadov
9612002Pracovník spracovania a likvidácie odpadov
9613Zametači a podobní pomocníci
9613001Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
9613002Zametač
9613999Zametač a podobný pomocník inde neuvedený
962Ostatní pomocní pracovníci
9621Kuriéri, doručovatelia balíkov a nosiči batožín
9621001Kuriér
9621002Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka)
9622Pomocní pracovníci údržby budov a areálov
9622000Pomocný pracovník údržby budov a areálov
9623Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov
9623001Odpočtár meracích prístrojov
9623002Vyberač predajných automatov
9624Zberači vody a palivového dreva
9624000Zberač vody a palivového dreva
9629Pomocní pracovníci inde neuvedení
9629001Hrobár
9629002Šatniar
9629003Uvádzač, biletár v kultúrnom zariadení
9629004Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadení
9629005Vrátnik
9629006Toaletár
9629007Repasér
9629008Zberač uhynutých zvierat (asanačný pracovník)
9629999Iný pomocný pracovník inde neuvedený
0Príslušníci ozbrojených síl
01Dôstojníci ozbrojených síl
011Dôstojníci ozbrojených síl
0110Dôstojníci ozbrojených síl
0110001Generál – náčelník generálneho štábu
0110002Generálporučík – zástupca náčelníka generálneho štábu
0110003Generálmajor – veliteľ síl, veliteľ štábu velenia a jemu na roveň postavený
0110004Brigádny generál – náčelník štábu na generálnom štábe, zástupca veliteľa síl a jemu na roveň postavený
0110005Plukovník – veliteľ brigády, veliteľ pluku, riaditeľ úradu, náčelník odboru a jemu na roveň postavený
0110006Podplukovník – veliteľ práporu, náčelník oddelenia štábu velenia a jemu na roveň postavený
0110007Major – dôstojník špecialista generálneho štábu, náčelník oddelenia veliteľstva síl a jemu na roveň postavený
0110008Kapitán – veliteľ roty, dôstojník štábu velenia brigády až generálneho štábu a jemu na roveň postavený
0110009Nadporučík – dôstojník štábu práporu, odborný náčelník vojenských systémov a jemu na roveň postavený
0110010Poručík – veliteľ čaty a jemu na roveň postavený
0110999Dôstojník inde neuvedený
02Poddôstojníci ozbrojených síl
021Poddôstojníci ozbrojených síl
0210Práporčíci a poddôstojníci ozbrojených síl
0210001Nadpráporčík – vedúci starší technik bojovej techniky, vojenských komunikačných a informačných systémov a zariadení a jemu na roveň postavený
0210002Práporčík – náčelník parku vojenskej techniky, starší technik vojenských komunikačných a informačných systémov a zariadení a jemu na roveň postavený
0210003Podpráporčík – technik bojovej techniky, vojenských komunikačných a informačných systémov a zariadení a jemu na roveň postavený
0210004Štábny nadrotmajster – hlavný poddôstojník, veliaci poddôstojník
0210005Nadrotmajster – veliteľ (náčelník) zbraňového systému bojového použitia, starší inštruktor výcviku a jemu na roveň postavený
0210006Rotmajster – zástupca veliteľa čaty, inštruktor výcviku, špecialista vojenskej odbornosti a jemu na roveň postavený
0210007Rotný – veliteľ družstva a jemu na roveň postavený
0210008Čatár – zástupca veliteľa družstva, veliteľ bojovej skupiny a jemu na roveň postavený
0210999Práporčík a poddôstojník ozbrojených síl inde neuvedený
03Ostatné ozbrojené sily
031Ostatné ozbrojené sily
0310Mužstvo ozbrojených síl
0310001Desiatnik – obsluha zložitého zbraňového systému, vodič špeciálnej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310002Slobodník – obsluha zbraňového systému, vodič ťažkej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310003Vojak 2. stupňa strelec, nabíjač zbraňového systému, vodič ľahkej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310004Vojak 1. stupňa – kadet vysokej vojenskej školy, vojak prípravnej služby
0310999Mužstvo ozbrojených síl inde neuvedené

Použité skratky:

IT – informačné technológie

CNC – computer numerical control

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie komisie (ES) č. 1022/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1738/2005, (ES) č. 698/2006 a (ES) č. 377/2008, pokiaľ ide o medzinárodnú štandardnú klasifikáciu zamestnaní (ISCO) (Ú. v. EÚ L 283, 30. 10. 2009).
Príloha Odporúčania Komisie č. 2009/824/ES z 29. októbra 2009 k používaniu medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní (ISCO-08) (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2009).