Oznámenie č. 518/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Čiastka 148/2011
Platnosť od 23.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

518

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.

opatrenie zo 14. decembra 2011 č. 283.767/2011-HUMA, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.

Opatrenie obsahuje uplatňovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslušnú krajinu na účely zahraničného funkčného platu zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.