Čiastka č. 96/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
240/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov 01.06.2010
241/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a výborom ministrov Albánskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
242/2010 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
243/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincií v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny
r1/c96/2010 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z. 01.06.2010