Redakčné oznámenie č. r1/c96/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.

Čiastka 96/2010
Platnosť od 01.06.2010
Účinnosť od 01.06.2010

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

1. Vo vzore žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka má bod 1 správne znieť:

1.




Titul, meno, priezviskoDátum narodeniaMiesto narodenia
“.

2. Vo vzoroch poľovných lístkov majú byť namiesto slov „Rodné číslo“ správne uvedené slová „Dátum narodenia“.