Oznámenie č. 241/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a výborom ministrov Albánskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 96/2010
Platnosť od 01.06.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 13 ods. 1.

241

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júna 2009 bola v Tirane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a výborom ministrov Albánskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 13 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.