Čiastka č. 77/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 06.05.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh 30.06.2010
189/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry 15.05.2010
190/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
191/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti
r1/c77/2010 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 173/2010 Z. z.